PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 ADMINISTRATOR STRONY URSZULA BUJEK
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Statut Przedszkola
 
 
STATUT
 
PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 1
IM. M. KONOPNICKIEJ
W GÓRZE
 
 
Góra, dnia 30.08.2011r.
 
STATUT
Przedszkola Publicznego Nr 1
w Górze
 
 
 
 
Opracowano na podstawie:
 
1.      Ustawy z   dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
3.      Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624z późn. zm.).
4.      Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.r. w sprawie   sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).
5.      Rozporządzenia   MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).
6.      Rozporządzenia  MEN i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie    szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk   wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru   pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać   prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz ( Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 845 z późn. zm.). 
7.      Uchwały Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie administracji przemocy w szkołach i placówkach.
8.      Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009r. Nr 4, poz. 17 załącznik Nr 1)
9.      Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009r. Nr 168, poz. 1324)
10. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010r. Nr 97, poz. 624)
11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010r. Nr 228, poz. 1487)
 
 
 
 
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1
IM. M. KONOPNICKIEJ W GÓRZE
 
 
§ 1
 
1.      Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze mieści się przy ulicy Żeromskiego nr 15. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce wychowania przedszkolnego bez bliższego określenia należy rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Górze. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 
2.      Na wniosek Rady Pedagogicznej przedszkolu nadano imię Marii Konopnickiej.
 
3.      Przedszkole posługuje się pieczątką o treści:
 
 
Przedszkole Publiczne Nr1
Im. Marii Konopnickiej
w Górze
ul. Żeromskiego 15
tel. 065 -543-23-34
 
§ 2
 
 
1.      Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa.
 
1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:
a)       wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b)     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d)     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h)     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne praz sztuki plastyczne;
i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j)       zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
2.      Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 
1)      zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
2)      przedszkole realizuje zadania zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka i Konwencją o Prawach Dziecka. Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko ma takie same szanse odnoszenia sukcesów.
3)      kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, wobec życia i świata.
4)      przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarach edukacyjnych: 
a)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
b)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
c)       wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
d)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
e)       wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
f)       wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
g)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
h)      wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
i)        wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
j)        wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
k)      pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
l)        wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt .
m)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczna.
n)      kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
o)      wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 
5)      przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej" poprzez realizację wszystkich obszarów wychowania.
6)      uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
7)      stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
8)      realizuje prawa dziecka do:
a) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
b) aktywnego kształcenia kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
c) akceptacji takim, jakim jest,
d) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
e) badania i eksperymentów.
9)      wobec rodziny (opiekunów) placówka przedszkolna pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a)      pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b)     informuje na bieżąco o postępach dziecka,
c)      uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
10) prowadzi kontrolę opartą na obserwacji procesu wychowawczo–dydaktycznego i porównaniu osiągniętych efektów ze stanem wyjściowym i zakładanymi wynikami.
11) przedszkole współdziała nie tylko z rodzicami (opiekunami) wychowanków, lecz także z instytucjami przyrodniczymi, zdrowotnymi, kulturalno oświatowymi, społecznymi i gospodarczymi zainteresowanymi działalnością placówki.
12) przedszkole współpracuje z rodzicami dziecka, Radą Rodziców, stowarzyszeniami dziecięcymi, policją, organizacjami społecznymi dla zapewnienia opieki każdemu dziecku, które znajduje się w sytuacji wymagającej pomocy.  
13) nauczyciele opracowują programy własne, które są przedstawione radzie pedagogicznej w celu zatwierdzenia w drodze uchwały; celem tworzenia tych programów jest polepszenie jakości pracy poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.
 
3.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalnych oraz przepisów higieny i bhp.
 
1)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.
2)      w godzinach pracy przedszkola opiekę nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola w trakcie zajęć, jak i poza terenem przedszkola sprawują nauczyciele pracujący w danej grupie oraz woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela w grupie dzieci 3- letnich.
3)      jeśli oddział jest mieszany z 50% dzieci 3- letnich przysługuje dodatkowy etat pomocy nauczyciela.
 
4.      Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą całkowite bezpieczeństwo.
 
1)      dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek są przyprowadzane i odbierane z przystanku przez wyznaczonego pracownika przedszkola
2)      dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek do danej miejscowości są przyprowadzane i odbierane z przystanku przez rodziców lub osoby upoważnione
3)      dokumentem regulującym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci są obowiązujące w przedszkolu procedury.
5.      Uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe :
 
1)      gimnastyka korekcyjna.
 
 
§ 3
 
1.      Dyrektor przedszkola:
 
1)      kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2)      sprawuje opiekę nad dziećmi,
3)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji,
4)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
5)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w   przedszkolu,
6)      podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych   pracowników przedszkola
7)      jest uprawniony do wydawania zarządzeń, dotyczących działalności przedszkola,
8)      przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
9)      wnioskuje o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
11) ustala zakresy czynności dla pracowników przedszkola i egzekwuje ich realizację,
12) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jej przewodniczy,
13) nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola,
14) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa (o wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny),
15) ustala oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualna ustawą,
16) kieruje nauczycieli (z inicjatywy Dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela) na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia ,
17) wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli,
18) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
19) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
 
2.      Dyrektor przedszkola odpowiada za:
 
1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,
2)      realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
3)      tworzenie warunków do rozwijania innowacji pedagogicznych,
4)      planowanie, organizowanie i przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego jakości placówki,
5)      przekazanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty,
6)      uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 
 
3.      Rada Pedagogiczna :
 
1)      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola,
2)      w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu,
3)      przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola,
4)      w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady,
5)      uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
6)      za wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor lub wskazani członkowie rady pedagogicznej,
7)      wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa wstrzymuje Dyrektor przedszkola,
8)      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w placówce,
9)      w przypadku zgłoszonego konkursu na dyrektora placówki członkowie Rady Pedagogicznej biorą udział w konkursie zgodnie z ustawą,
10) w sprawach kadrowych Dyrektor zarządza głosowanie tajne,
11) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,
12) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro dziecka, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.
 
4.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą :
 
1)      zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
3)      uchwalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4)      dokonywanie zmian w statucie i podejmowanie uchwał nowelizujących,
5)      uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej,
6)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
7)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy.
 
5.      Rada Pedagogiczna opiniuje:
 
1)      organizację pracy placówki a zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
2)      projekt planu finansowego,
3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń wyróżnień i nagród,
4)      propozycje Dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć w ramach dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych,
5)      zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania
 
6.      Rada Rodziców:
 
1)      jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,
2)      uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem   
           przedszkola,
3)      w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców,
4)      uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci,
5)      w posiedzeniach Rady Rodziców z głosem doradczym może uczestniczyć Dyrektor placówki oraz inne zaproszone osoby,
6)      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 
7.      Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 
1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
a)   programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.
 
8.      Rada Rodziców ma prawo do:
 
1)      udziału w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola,
2)      udziału w zatwierdzaniu z Radą Pedagogiczną programu wychowania przedszkolnego,
3)      współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych przedszkola,
4)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny swoich wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw placówki.
 
9.      Tryb wyboru członków Rady Rodziców:
 
1)      wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu dla rodziców, nie później niż do dnia 31 października .
2)      w skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3)      Rada Rodziców wybiera ze swojego grona komisję rewizyjną oraz prezydium, którego członkami są: przewodniczący, sekretarz, skarbnik.
4)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców,
c)    rady oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.
 
10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez różne formy współpracy, uwzględniając prawo rodziców do:
 
1)      znajomości zadań wynikających z planu rocznego i planów miesięcznych w danej grupie,
2)      uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas rozmów indywidualnych z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych,
3)      rodzice mogą wyrażać i przekazywać opinię na temat pracy przedszkola organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
4)      uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.
 
11. Rozwiązanie sporów między organami przedszkola realizuje się w sposób następujący:
 
1)      stworzenie warunków do bieżącej wymiany informacji dotyczących planowanych i podejmowanych działań lub decyzji pomiędzy organami przedszkola,
2)      zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie,
3)      Dyrektor przedszkola rozstrzygając konflikty :
a)        przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
b)     rozwiązuje sprawy sporne z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
c)      wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Rodziców sprzecznych z prawem lub interesem przedszkola w terminie określonym ustawowo,
d)     stwarza warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
e)      w przypadku braku porozumienia między organami przekazuje sprawę do organu prowadzącego lub nadzorującego.
 
 
§ 4
 
1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia niepełnosprawności. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.
 
2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 
3.      Przedszkole może utworzyć oddział integracyjny, jeżeli w danej grupie wiekowej znajduje się co najmniej 3 dzieci niepełnosprawnych.
 
4.      W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
                                                   
§ 5
 
1.      Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 
2.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
1)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe dla dzieci z różnych grup wiekowych jak: logorytmika, język angielski, lekcje religii
3.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo tj. nauka języka obcego, nauka religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i   wynosić :
           w grupie dzieci 3- 4 letnich – około 15 minut
           w grupie dzieci 5 – 6 letnich- około 30 minut
 
4.      Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dokumentujące działalność dydaktyczno wychowawczą w danej grupie wiekowej.
 
5.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
 
1)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze),
3)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4)      pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 
§ 6
 
1.      Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
   
§ 7
 
1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa:
 
1)      arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.
2)      arkusz organizacyjny pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 25 maja każdego roku.
 
2.      W arkuszu organizacji pracy przedszkola określa się w szczególności:
 
1)      czas pracy przedszkola iposzczególnych oddziałów,
2)      liczbę pracowników przedszkola,
3)      ogólną liczbę godzin dydaktyczno-wychowawczych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4)      liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, w podziale na stopnie awansu zawodowego.
 
 
 
§ 8
 
1.      Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych ustalony przez Dyrektora  na wniosek Rady Pedagogicznej,z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 
2.      Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 
§ 9
 
1.      Rok szkolny rozpoczyna się od 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 
2.      Czas pracy przedszkola:
 
1)     przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 6,30 do 16,30
a)    czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
b)   realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 6,30 do 11,30; w grupie popołudniowej od 11,30 do 16,30
c)    czas ponad podstawę programową wynosi 4,5 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 11,30 do 16,00 i wynosi łącznie z podstawą programową 9,5 godzin
2)     termin przerw w pracy przedszkola na wniosek Dyrektora placówki ustala organ prowadzący placówkę przedszkolną.
3)     przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni robocze od poniedziałku do piątku; w okresie przerw pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych.
 
3.            Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat:
 
1)      rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie i opłatę za usługi przedszkola
2)      stawkę żywieniową ustala Dyrektor placówki   (nie częściej jednak niż dwa razy w roku), i zależy ona od wzrostu i spadku cen produktów spożywczych, w porozumieniu organem prowadzącym,
3)      Dyrektor może umorzyć opłatę za usługi przedszkola dzieciom z rodzin znajdującym się w szczególnej trudnej sytuacji finansowej i losowej zgodnie z uchwała Rady Miejskiej,
4)      opłatę za usługi przedszkola ustala Rada Miejska,
5)      opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, uzależniona jest od liczby godzin dziecka w przedszkolu ponad podstawę, ilości spożywanych posiłków oraz dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
6)      odliczenia za nieobecności dziecka w przedszkolu reguluje regulamin odpłatności za usługi przedszkola i uchwała Rady Miejskiej,
7)      opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 każdego miesiąca w godzinach ustalonych w kasie przedszkola lub na konto placówki,
8)      pracownicy przedszkola korzystają odpłatnie z wyżywienia w uzgodnieniu z organem prowadzącym na podstawie zarządzenia dyrektora i ponoszą koszty stawki żywieniowej. 
 
§ 10
 
 
1.      Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 
§ 11
 
1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
 
2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 
§12
 
1. Zakres zadań nauczycieli:
 
1)   nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
2)   nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
3)    nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno–kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconych o zasób jego własnych doświadczeń.
4)   nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej; przebieg pracy odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola, który zobowiązany jest prowadzić
5)   uczestnicy w opracowaniu planu pracy przedszkola.
 
2.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
 
1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
2)      ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3)      włączenia ich w działalność przedszkola,
4)      wzbogaca własny warsztat pracy, wnioskuje o jego wzbogacenie lub jego modernizację do organów kierowniczych przedszkola,
5)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny dzieci ich zdolności i zainteresowania,
6)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb dziecka,
 
3.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci a w szczególności:
 
1)      rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,
2)      doskonali własne umiejętności dydaktyczne poprzez podwyższanie swych kwalifikacji,
3)      jest zobowiązany do opracowania miesięcznych rozkładów materiału, zgodnie z przyjętym programem nauczania,
4)      poznaje i kształtuje uzdolnienia, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru dziecka,
5)      tworzy warunki do aktywnego i twórczego udziału dzieci w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania: kształtuje umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej,
6)      kształtuje postawy patriotyczne i prospołeczne, upowszechnia samorządność jako metodę wychowawczą,
7)      dba o powierzoną mu salę, pomoce i sprzęt,
8)      prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną,
9)      bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez instytucje wspomagające przedszkole.
 
4.      Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i program nauczania.
 
5.      Nauczyciel zobowiązany jest do:
 
1)      prowadzenia obserwacji pedagogicznej w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
2)      prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej,
3)      opracowania „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 
6.      W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci forma działalności przedszkola zmierza do zapewnienia doraźnej opieki i właściwych wychowawczo warunków pobytu:
 
1)      ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem,
2)      nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem na terenie przedszkola.
 
7.      Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania w przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, poprzez:
 
1)      zebrania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń wychowawczo – dydaktycznych i sprawozdania z realizacji programu – nie rzadziej niż raz w półroczu
2)      zajęcia otwarte dla rodziców
3)      spotkania ze specjalistami o różnej problematyce
4)      uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych
5)      prowadzenie kącika dla rodziców z aktualnymi informacjami dotyczącymi pracy     dydaktyczno – wychowawczej danego oddziału oraz życia przedszkola
6)      kontakty indywidualne
7)      ankiety i wywiady
 
 
§ 13
 
 
1.      Zadania innych pracowników przedszkola określają zakresy obowiązków opracowane przez Dyrektora dla poszczególnych stanowisk.
 
2.      Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo opiekuńczym poprzez:
 
1)      troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
2)      życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci,
3)      współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą,
4)      usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
5)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 
§ 14
 
1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 
1)      dziecko w wieku pięciu lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu.
 
2.      Dziecko, któremu odroczono realizację spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 
1)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
3.   Statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
 
1)      przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2)      rekrutację prowadzi się w okresie: od 1 do 30 maja – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola, od 1 do 15 czerwca – rozpatrywanie złożonych kart, 16 czerwiec – wywieszenie na tablicy informacyjnej imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola, imiennej listy dzieci, które nie zostały przyjęte oraz   informacji o ponownym rozpatrzeniu odwołań rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.
3)      w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola.
4)      w sytuacji, kiedy liczba dzieci w czasie rekrutacji jest większą od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną i określa regulamin rekrutacji w porozumieniu z organem prowadzącym.
5)      w skład komisji wchodzą:
a)      jeden przedstawiciel Rady Rodziców, wskazany przez przewodniczącego Rady Rodziców,
b)     dwóch przedstawicieli z Rady Pedagogicznej, wskazanych przez Dyrektora przedszkola
6)      w przypadku, kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora przedszkola
7)      dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania
8)      w miarę posiadanych wolnych miejsc w grupach przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok szkolny.
9)      przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.
 
4.      Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, wdrażając dzieci do poznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ulicach, pomieszczeniach; - dba o zdrowie dzieci, wyrabiając nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą i życia codziennego.
 
5.      Dyrektor może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nieuiszczanie przez dwa okresy płatności oraz dłuższej nieobecności nieusprawiedliwionej dziecka, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Przepis ten nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem szkolnym (Ustawa o systemie oświaty, Art.39, ust. 2, 2a)
 
§ 15
 
 
1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
2.      Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 
3.      Organem kompetentnym do dokonywania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna przedszkola podejmująca uchwały nowelizujące.
 
4.      Za wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor lub wskazani członkowie Rady Pedagogicznej.
 
5.      Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń wewnętrznych dotyczących działalności placówki.
 
6.      Dyrektor przedszkola powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa
 
 
§ 16 
 
1.             Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 
2.             Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:
 
1)    z niepełnosprawności;
2)    z niedostosowania społecznego;
3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)    ze szczególnych uzdolnień;
5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6)    z zaburzeń komunikacji językowej;
7)    z choroby przewlekłej;
8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9)    z niepowodzeń edukacyjnych;
10)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.
 
5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1)      rodzicami dzieci;
2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;
4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5)      organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 
6.    Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom jest zadaniem zespołu tworzonego przez Dyrektora przedszkola i składającego się z nauczycieli oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 
7.    Dyrektor przedszkola wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.
 
8.    Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 
9.    W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
 
10.    W przedszkolu może być organizowane indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 
 
Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od teresa, 01.06.2015, o 18:55 (UTC):
chodzilam do tego przedszkola 1948r i jak przechodzę obok to zawsze wracam pamięcią jak tu spędzałam czas jak się bawiłam ale to nie bylo tak jak jest dzisiaj dzisiaj jest super.Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło 41 odwiedzający (111 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,