PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Statut Przedszkola
 
 


 


 
STATUT
 
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1
IM. M. KONOPNICKIEJ
W GÓRZE


Góra, dnia   27.08.2015r. 
Opracowano na podstawie:
 
 
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ).

 2. Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U.z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).

 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ).

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn.zm.).

 5. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami ).

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 8. Rozporządzenie MEN z dnia 16  lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
  nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 116, poz 977 ).

 9. Rozporządzenie MEN z dnia 7  października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr.168, poz. 1324 ze zmianami ).

 10. Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół. (Dz. U. 2009 Nr 2 poz.21)

 11. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010r. Nr 97, poz. 624)

 12. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania   i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
  społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 oraz z 2012r. poz. 982, z 2013r. poz. 957, z 2014r. poz.392 i poz. 414, z 2015r. poz. 1113)

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
  oraz i dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ z 2012 poz 752)

 14. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977, Dz. U. 2014r. poz. 803, załącznik Nr 1)

 15. Rozporządzenie MEN z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
  psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 532 ) 

 
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

IM. M. KONOPNICKIEJ W GÓRZE 

 
§ 1
1.     Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze mieści się przy
ulicy Żeromskiego nr 15. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce
wychowania przedszkolnego bez bliższego określenia należy rozumieć Przedszkole
Publiczne Nr 1 w Górze. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w
Górze. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty.


2.     Na wniosek Rady Pedagogicznej przedszkolu nadano imię Marii Konopnickiej.
 
3.     Przedszkole posługuje się pieczątką o treści:
 

Przedszkole Publiczne Nr1
 
Im. Marii Konopnickiej

 
w Górze

ul. Żeromskiego 15


tel. 065 -543-23-34
 
§ 2
 
1.     Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa.
 
1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 
2) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:
 
a)     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c)     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;

d)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e)     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w
sposób zrozumiały dla innych;

h)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne praz sztuki plastyczne;

i)       kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k)    przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

2.     Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a
także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

 
1)     zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i
prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom
opieki wychowawczej.
2)     przedszkole realizuje zadania zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka i Konwencją
o Prawach Dziecka. Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie
każde dziecko ma takie same szanse odnoszenia sukcesów.
3)     kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, wobec
życia i świata.


 
4)     przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarach
edukacyjnych: 


 
a)     kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.

b)     kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

c)      wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;

d)     wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

e)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

f)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

g)     wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

h)     wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

i)       wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

j)       wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

k)     pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń.

l)       wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt .

m)   wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczna.

n)     kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

o)     wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

p)     przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym

5)    przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze
akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom
osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Tworzy warunki umożliwiające dziecku
osiągnięcie „gotowości szkolnej" poprzez realizację wszystkich obszarów
wychowania.


6)     uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, w trosce o zapewnienie równych
szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

7)     stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

8)     realizuje prawa dziecka do:

a) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

 
b) aktywnego kształcenia kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

c) akceptacji takim, jakim jest,

d) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

e) badania i eksperymentów.

 
9)     wobec rodziny (opiekunów) placówka przedszkolna pełni funkcję doradczą i
wspierającą działania wychowawcze:
 
a)     pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,

 
b)    informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 
c)     uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w
przedszkolu.
 
10) prowadzi kontrolę opartą na obserwacji procesu wychowawczo dydaktycznego i
porównaniu osiągniętych efektów ze stanem wyjściowym i zakładanymi wynikami.
 
11) przedszkole współdziała nie tylko z rodzicami (opiekunami) wychowanków,
lecz także z instytucjami przyrodniczymi, zdrowotnymi, kulturalno oświatowymi,
społecznymi i gospodarczymi zainteresowanymi działalnością placówki.
 
12) przedszkole współpracuje z rodzicami dziecka, Radą Rodziców,
stowarzyszeniami dziecięcymi, policją, organizacjami społecznymi dla
zapewnienia opieki każdemu dziecku, które znajduje się w sytuacji wymagającej
pomocy.  
13) nauczyciele opracowują programy własne, które są przedstawione radzie pedagogicznej w celu zatwierdzenia w drodze uchwały; celem tworzenia tych programów jest polepszenie jakości pracy
poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.


 
3.     Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalnych oraz przepisów higieny i
bhp.
1)       zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem placówki

 
2)       w godzinach pracy przedszkola opiekę nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola w
trakcie zajęć jak i poza terenem przedszkola sprawują nauczyciele pracujący w
danej grupie oraz woźna oddziałowa i pomoc nauczyciele w grupie dzieci 3
letnich
3)       jeżeli oddział jest mieszany z 50% dzieci 3 letnich przysługuje dodatkowy etat pomocy
nauczyciela

 
4)       zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i
psychicznym i uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad
(w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na
zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom):

 
a)      ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność;
 
b)      w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb – ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspakajające, cichy odpoczynek na leżakach
 
c)      nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
 
d)     nauczyciel w czasie prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydajność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności i intensywności;
 
e)      nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura;
f)       nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi;
 
g)      nauczyciel opuszcza odział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
h)      stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
 
i)       współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;

 
4.      Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą całkowite bezpieczeństwo.
 
1)     dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek są
przyprowadzane i odbierane z przystanku przez wyznaczonego pracownika
przedszkola

 
2)     dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek do
danej miejscowości są przyprowadzane i odbierane z przystanku przez rodziców
lub osoby upoważnione

 
3)     dokumentem regulującym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci są obowiązujące w przedszkolu procedury.
 
4)     nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych noświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola, w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem oraz na bieżąco w zaistniałych sytuacjach
 
5.     Uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, w przedszkolu
organizuje się zajęcia dodatkowe :

 
1)   zajęcia z psychologiem
2)   zajęcia logopedyczne
                   3)   zajęcia rewalidacyjne
4)   religia
 
6.     Na terenie przedszkola organizowana jest na życzenie rodziców /prawnych opiekunów nauka religii, którą włącza się do planu zajęć przedszkolnych:
 
1)       nauczanie religii odbywa się na podstawie programu, opracowanego i zatwierdzonego przez władze kościoła,
 
2)      nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć,
3)       nauka religii odbywa się w wymiarze: dzieci 5-6-letnie, dwa razy w tygodniu po 30
min.
4)        dzieci nie uczęszczające na religię, na czas jej trwania przejdą z nauczycielem do grupy rówieśniczej, odpowiadającej wiekowi dziecka,
 
5)       nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola,

 
§ 3 
1.     Dyrektor przedszkola:
1)     kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola i reprezentuje
go na zewnątrz,

 
2)     sprawuje opiekę nad dziećmi,
 
3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji,
 
4)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
 
5)     sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w   przedszkolu,
 
6)     podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz
innych   pracowników przedszkola

 
7)     jest uprawniony do wydawania zarządzeń, dotyczących działalności
przedszkola,

 
8)     przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i
innym pracownikom przedszkola,

 
9)     wnioskuje o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
innych pracowników przedszkola,

 
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 
11) ustala zakresy czynności dla pracowników przedszkola i egzekwuje ich realizację,
 
12) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jej przewodniczy,
 
13) nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności
przedszkola,

 
14) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa (o
wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny),

 
15) ustala oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualna ustawą,
 
16) kieruje nauczycieli (z inicjatywy Dyrektora lub zainteresowanego
nauczyciela) na badania przez komisję
lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia ,

 
17) wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 
18) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i
innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej przedszkola.

 
19) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program
nauczania.


 
2.     Dyrektor przedszkola odpowiada za:
 
1)     dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,
 
2)     realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
 
3)     tworzenie warunków do rozwijania innowacji pedagogicznych,
 
4)     planowanie, organizowanie i przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego jakości
placówki,

 
5)     przekazanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego o jakości pracy placówki
Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty,

 
6)     uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego
3.     Rada Pedagogiczna :
 
1)     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola,
 
2)     w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu,
 
3)     przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola,
 
4)     w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady,
 
5)     uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków,

 
6)     za wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor lub
wskazani członkowie rady pedagogicznej,
7)     wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa wstrzymuje Dyrektor
przedszkola,
8)     Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska kierowniczego w placówce,
9)     w przypadku zgłoszonego konkursu na dyrektora placówki członkowie Rady
Pedagogicznej biorą udział w konkursie zgodnie z ustawą,

 
10) w sprawach kadrowych Dyrektor zarządza głosowanie tajne
 
11) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,
 
12) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu, które mogą naruszać dobro dziecka, rodziców, nauczycieli i
innych pracowników.


 
4.     Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą :
 
1)     zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
 
2)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
przedszkolu,

 
3)     uchwalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 
4)     dokonywanie zmian w statucie i podejmowanie uchwał nowelizujących,
 
5)     uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej,
 
6)     ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 
7)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy.
 
5.     Rada Pedagogiczna opiniuje:
 
1)     organizację pracy placówki a zwłaszcza projektowaną organizację pracy w
ciągu tygodnia,

 
2)     projekt planu finansowego,
 
3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń wyróżnień i nagród,
 
4)    propozycje Dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć w ramach dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych,

 
5)     zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i
programy nauczania

 
6.     Rada Rodziców:
 
1)     jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,
 
2)     uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem   
przedszkola,
 
3)     w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady
wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców,


 
4)     uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości
pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci,


 
5)     w posiedzeniach Rady Rodziców z głosem doradczym może uczestniczyć
Dyrektor placówki oraz inne zaproszone osoby,

 
6)     Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 
7.     Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 
1)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 
a)  programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i
działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez
nauczycieli,

 
b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,

 
2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola,
 
3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora
przedszkola.
 
8.      Rada Rodziców ma prawo do:
 
1)     udziału w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola,
 
2)     udziału w zatwierdzaniu z Radą Pedagogiczną programu wychowania przedszkolnego,
 
3)     współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych przedszkola,
 
4)     wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny swoich
wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw placówki.

 
9.     Tryb wyboru członków Rady Rodziców:
 
1)     wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu
dla rodziców, nie później niż do dnia 31 października .

 
2)     w skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 
3)     Rada Rodziców wybiera ze swojego grona komisję rewizyjną oraz prezydium,
którego członkami są: przewodniczący, sekretarz, skarbnik.

 
4)     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności

 
a)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 
b)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad
oddziałowych do Rady Rodziców,

 
c)   rady oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres
współpracy.

 
10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci poprzez różne formy współpracy, uwzględniając prawo rodziców do

 
1)     znajomości zadań wynikających z planu rocznego i planów miesięcznych w
danej grupie,

 
2)     uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i
rozwoju podczas rozmów indywidualnych z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć
otwartych,

 
3)     rodzice mogą wyrażać i przekazywać opinię na temat pracy przedszkola
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

 
4)     uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli
je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać

 
11. Rozwiązanie sporów między organami przedszkola realizuje się w sposób
następujący:

 
1)     stworzenie warunków do bieżącej wymiany informacji dotyczących planowanych i podejmowanych działań lub decyzji pomiędzy organami przedszkola,
 
2)     zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w
statucie,

 
3)     Dyrektor przedszkola rozstrzygając konflikty :
 
a)       przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami,
 
b)    rozwiązuje sprawy sporne z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,
 
c)     wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Rodziców sprzecznych z prawem lub
interesem przedszkola w terminie określonym ustawowo,


 
d)    stwarza warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz przedszkola,
 
e)     w przypadku braku porozumienia między organami przekazuje sprawę do organu prowadzącego lub nadzorującego.

 
§ 4
1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący
dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień i stopnia niepełnosprawności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną określającego ich poziom rozwoju
psychicznego i stan zdrowia.
2.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 
3.     Przedszkole może utworzyć oddział integracyjny, jeżeli w danej grupie
wiekowej znajduje się co najmniej 3 dzieci niepełnosprawnych.

 
4.     W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba
dzieci w oddziale może być niższa.
                                         
§ 5
 
1.   Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o
podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i akceptowany przez dyrektora na wniosek Rady
Pedagogicznej

 
2.     Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
opracowuje się Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

 
3.    Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jest tworzony przez
nauczycieli, specjalistów, rodziców i zaopiniowany przez dyrektora

 
4.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 
1)     Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, za zgodą rodziców 
 
2)     Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu zajęć minimum programowego
 
5.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 
   a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
 
 b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut
 
6.     Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dokumentujące działalność
wychowawczo-dydaktyczną w danej grupie wiekowej.

 
7.     Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin
dziennie, przy czym:


 
1)     co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci
bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 
2)     co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze),
 
3)     najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane
według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 
4)     pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej
puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne i inne).
 
§ 6
 
1.     Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 
§ 7
 
1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku
szkolnym określa:

 
1)     arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30
kwietnia każdego roku.
 
2)     arkusz organizacyjny pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący
przedszkole do 25 maja każdego roku.
 
2.     W arkuszu organizacji pracy przedszkola określa się w szczególności:
 
1)     czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,
 
2)     liczbę pracowników przedszkola,
 
3)     ogólną liczbę godzin dydaktyczno-wychowawczych, finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący,
 
4)     liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, w
podziale na stopnie awansu zawodowego.
 
§ 8

 
1.     Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład realizacji podstawy
programowej oraz zajęć dodatkowych ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,
z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 
2.     Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci,
godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania
przedszkolnego dla każdego oddziału.

§ 9

 
1.     Rok szkolny rozpoczyna się od 1 września i kończy 31 sierpnia następnego
roku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 
2.     Czas pracy przedszkola:

 
1)    przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 630 do 1630
 
a)    czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 
b)   realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 630 do 1130; w grupie popołudniowej od 1130 do 1630
 
c)    czas ponad podstawę programową wynosi 4,5 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 1130 do 1630 i wynosi łącznie z podstawą programową 9,5 godzin
 
d)   dla dzieci dojeżdżających autobusem do przedszkola i realizującym minimum programowe przeznacza się czas od godziny 8,00 do 13,00
 
e)    dla dzieci niepełnosprawnych minimum programowe liczone jest od godziny 7,30 do 12,30 lub od 8,00 do 13,00 lub od 11,30 do 16,30
 
2)    termin przerw w pracy przedszkola na wniosek Dyrektora placówki ustala
organ prowadzący placówkę przedszkolną.
 
3)    przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni robocze od
poniedziałku do piątku; w okresie przerw pracownicy korzystają z urlopów
wypoczynkowych.

 
3.           Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat:

 
1)     rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie i opłatę za usługi przedszkola
 
2)     stawkę żywieniową ustala Dyrektor placówki   (nie częściej jednak niż dwa
razy w roku), i zależy ona od wzrostu i spadku cen produktów spożywczych, w porozumieniu organem prowadzącym,
 
3)     Dyrektor może umorzyć opłatę za usługi przedszkola dzieciom z rodzin
znajdującym się w szczególnej trudnej sytuacji finansowej i losowej zgodnie z
uchwała Rady Miejskiej,
 
4)     opłatę za usługi przedszkola ustala Rada Miejska,
 
5)     opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową,
uzależniona jest od liczby godzin dziecka w przedszkolu ponad podstawę, ilości spożywanych posiłków oraz dni pracy przedszkola w danym miesiącu,


 
6)     odliczenia za nieobecności dziecka w przedszkolu reguluje regulamin
odpłatności za usługi przedszkola i uchwała Rady Miejskiej,
 
7)     opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 każdego
miesiąca w godzinach ustalonych w kasie przedszkola lub na konto placówki,
 
8)     pracownicy przedszkola korzystają odpłatnie z wyżywienia w uzgodnieniu z
organem prowadzącym i ponoszą koszty stawki żywieniowej. 
§ 10
 
1.     Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć
stanowisko wicedyrektora.


 
§ 11

 
1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu nauczycielowi /wychowawcy grupy
 
2.      Opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego powierza się nauczycielowi wspomagającemu posiadającemu kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
 
3.     Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 
4.     Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli organizuje dyrektor
przedszkola.
 
1)  zastępstwa dyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw i informuje nauczyciela
o przydziale zastępstwa


 
2)  zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w
dzienniku zajęć.
 
3)  praca wychowawczo-dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona
jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy
 
§12
 
1. Zakres zadań nauczycieli:
 
1)   nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 
2)   nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie
ich własnej inicjatywy.
 
3)    nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznokulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconych o zasób jego własnych doświadczeń.
 
4)   nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej; przebieg pracy odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola, który zobowiązany jest prowadzić
 
5)   uczestnicy w opracowaniu planu pracy przedszkola.

 
2.     Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu:


 
1)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 
2)     ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 
3)     włączenia ich w działalność przedszkola,
 
4)     wzbogaca własny warsztat pracy, wnioskuje o jego wzbogacenie lub jego modernizację do organów kierowniczych przedszkola,
 
5)     wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój
psychofizyczny dzieci ich zdolności i zainteresowania,
 
6)     udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie
potrzeb dziecka


 
3.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci a w szczególności:

 
1)     rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,
 
2)     doskonali własne umiejętności dydaktyczne poprzez podwyższanie swych
kwalifikacji,
 
3)     jest zobowiązany do opracowania miesięcznych rozkładów materiału, zgodnie z
przyjętym programem nauczania,
 
4)     poznaje i kształtuje uzdolnienia, zainteresowania oraz pozytywne cechy
charakteru dziecka,

 
5)     tworzy warunki do aktywnego i twórczego udziału dzieci w procesie
dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia
się i działania: kształtuje umiejętności dobrze zorganizowanej pracy
indywidualnej i zespołowej,
 
6)     kształtuje postawy patriotyczne i prospołeczne, upowszechnia samorządność
jako metodę wychowawczą,
 
7)     dba o powierzoną mu salę, pomoce i sprzęt,
 
8)     prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną,
 
9)     bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego
przez instytucje wspomagające przedszkole.

 
4.     Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i program nauczania.

 
5.     Nauczyciel zobowiązany jest do:

 
1)     prowadzenia obserwacji pedagogicznej w celu poznania i zabezpieczenia
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
 
a)       pierwsza obserwacja wstępna prowadzona i udokumentowana jest do 15 października, druga obserwacja półroczna do 31 stycznia, natomiast obserwacja
końcowa do 31 maja w grupach młodszych i do 15 kwietnia dzieci spełniających obowiązek przedszkolny
 
b)       nauczyciel w miarę potrzeb dokonuje obserwacji dzieci
uzdolnionych i wykazujących różnorodne trudności, wraz z podaniem przyczyn i
propozycji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, przedstawia dyrektorowi
wniosek o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka
lub grupy dzieci,
 
c)       obserwacje dzieci dokumentuje się w „arkuszu obserwacji” który zawiera: obszary lub
sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami lub częstotliwości
występowania wskaźników, odnotowuje doraźne obserwacje w „zeszycie obserwacji”
 
d)      nauczyciel analizuje wyniki obserwacji i wykorzystuje
je do planowania indywidualnej pracy z dzieckiem, dokonuje refleksji oraz oceny
skuteczności działań własnych a także oceny efektów pracy edukacyjnej,
 
e)       nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną w celu konsultacji metod i
form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych
przypadkach
                                    

 
2)     prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w szkole podstawowej,
 
3)     opracowania „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej” dla rodziców do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 
6.     W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci forma działalności przedszkola zmierza
do zapewnienia doraźnej opieki i właściwych wychowawczo warunków pobytu:
 
1)     ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami nauczyciela
sprawującego opiekę nad dzieckiem,


 
2)     nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem na terenie przedszkola.
 
7.      Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z
programu wychowania w przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, poprzez:
 
1)      zebrania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń wychowawczo – dydaktycznych i sprawozdania z realizacji programu – nie rzadziej niż raz w półroczu
 
2)      zajęcia otwarte dla rodziców
 
3)      spotkania ze specjalistami o różnej problematyce
 
4)      uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych
 
5)      prowadzenie kącika dla rodziców z aktualnymi informacjami dotyczącymi pracy  dydaktyczno – wychowawczej danego oddziału oraz życia przedszkola
 
6)      kontakty indywidualne
 
7)      ankiety i wywiady
 
§ 13
 
1.     Zadania innych pracowników przedszkola określają zakresy obowiązków opracowane przez Dyrektora dla poszczególnych stanowisk.

 
2.     Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie
wychowawczo opiekuńczym poprzez:


 
1)     troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w
przedszkolu,

 
2)     życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci,
 
3)     współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony przed
przemocą,
 
4)     usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających
wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
 
5)     wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z
organizacji pracy przedszkola.
 
§ 14
 
1.     Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 
1)     dziecko w wieku pięciu lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie w
przedszkolu.


 
2.     Dziecko, któremu odroczono realizację spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 8 lat.


 
1)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
3.   Statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
 
1)     przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 
2)     postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci kontynuujących wychowanie
przedszkolne w tym samym przedszkolu oraz nie dotyczy przyjęcia dziecka do
przedszkola w trakcie roku szkolnego.
 
a)      rodzice/opiekunowie prawni składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu
 
3)     postępowanie rekrutacyjne stosuje się również do dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do
oddziału ogólnodostępnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze oraz dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub
wczesnego wspomagania;

 
4)     postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 
a)     
 I etap według kryteriów ustawowych,
b)      II etap według kryteriów określonych przez organ prowadzący
 
5)     na pierwszym etapie rekrutacji obowiązują kryteria przyjęć określone w art.
20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty
 
6)  rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wskazanych przedszkoli, które wymieniają we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 
7)     przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji wykazu zwane jest przedszkolem
pierwszego wyboru.
 
8)     rodzice/prawni opiekunowie
 
a)      pobierają wniosek w przedszkolu,
 
b)      wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru
 
9)     do wniosku rodzice dołączają oryginalne lub uwierzytelnione dokumenty,
oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
 
10) dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych są:
 
a)      oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu wspólnie z rodzicem i oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 
b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721, z późn. zm.),
 
c)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 
d)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm. Oraz z 2013r, poz. 154 i 866)
 
e)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 
f)       zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub ze szkoły bądź oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub nauce
 
g)      oświadczenia ustalone przez organ prowadzący
 
11)  rodzice składając podpis oświadczają: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

 
12)  za składanie fałszywych zeznań rodzice ponoszą odpowiedzialność karną zgodnie z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zmianami).
 
13)  w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje wychowawcy grupy informacje uznane przez niego za istotne.
 
14) w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w  przedszkolu przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola bez powołania komisji)
 
15) w sytuacji, kiedy liczba dzieci w czasie rekrutacji jest większą od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego, określa
regulamin rekrutacji
 
16) komisja rekrutacyjna:
 
a)      przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i potwierdziło wolę uczęszczania 

 
b)      podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 
17)  przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 
a)    żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje/ okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie nie dłuższym niż trwa dany etap rekrutacji
 
b)   zwrócić się do Burmistrza Miasta Góry o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniach i uzyskać wyniki weryfikacji danych
 
18) w przypadku braku potwierdzenia informacji udzielanych przez rodziców,
komisja rekrutacyjna nie uwzględnia niepotwierdzonego kryterium
 
19) komisja kwalifikuje dzieci do przedszkola na podstawie spełnionych przez
kandydatów kryteriów ustawowych
 
20)  komisja udostępnia rodzicom informacje o dzieciach przyjętych i nie przyjętych; na liście umieszcza się datę i podpisy członków komisji.
 
21) podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
 
a)       wielodzietność rodziny dziecka

 
b)       niepełnosprawność dziecka
 
c)       niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
 
d)       niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
 
e)       niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 
f)        samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
 
g)       objęcie dziecka pieczą zastępczą
 
h)       pierwszeństwo mają dzieci mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się przedszkole
 
22) drugi etap rekrutacji odbywa się w przypadku uzyskania przez kandydatów
równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami; na
tym etapie bierze się pod uwagę kryteria określone uchwałę rady miejskiej
 
a)      pozostawanie obojga rodziców
kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub
pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym
 
b)      kontynuowanie uczęszczania
rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony został wniosek
 
c)      lokalizacja przedszkola najbliżej
miejsca zamieszkania kandydata lub najbliższej miejsca wykonywania pracy przez
jednego z rodziców kandydata lub najbliższej szkoły do której uczęszcza
rodzeństwo kandydata
 
23) rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli zapisu do
przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane i zawierają umowę.
 
24) w przypadku, kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola,
rodzic ma prawo odwołać się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i Dyrektora: 
 
a)      w terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych rodzic kandydata lub
prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 
b)      uzasadnienie sporządza się w
terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.
 
c)      rodzic kandydata lub prawny opiekun
może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie do rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 
25) dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania; na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do
sądu administracyjnego
 
26) w miarę posiadanych wolnych miejsc w grupach przyjęcia dzieci odbywają się
przez cały rok szkolny, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie
uzupełniające


 
27) dane osobowe kandydatów przyjętych do przedszkola zgromadzone podczas
rekrutacji przechowuje się przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola lecz
nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania
przedszkolnego w danym przedszkolu
 
28) dane osobowe kandydatów nie przyjętych do przedszkola, zgromadzonych w
celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które
przeprowadziło rekrutację, przez okres
roku, chyba, ze na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem
 
29) przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy
programowej.


 
4.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, wdrażając dzieci do poznania
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
elementarnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ulicach,
pomieszczeniach; - dba o zdrowie dzieci, wyrabiając nawyki związane z ochroną
zdrowia, higieną osobistą i życia codziennego.

 
5.     Dyrektor może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w przypadku powtarzającego
się nieterminowego regulowania należności bądź ich nieuiszczanie przez dwa
okresy płatności oraz dłuższej nieobecności nieusprawiedliwionej dziecka, po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Przepis ten nie dotyczy dziecka objętego
obowiązkiem szkolnym (Ustawa o systemie oświaty, Art.39, ust. 2, 2a)
 
§ 15
 
1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi
przepisami.


 
2.     Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 
3.     Organem kompetentnym do dokonywania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna
przedszkola podejmująca uchwały nowelizujące.

 
4.     Za wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor lub
wskazani członkowie Rady Pedagogicznej.


 
5.     Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń wewnętrznych dotyczących
działalności placówki.
 
6.     Dyrektor przedszkola powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa

 
§ 16
 
1.       W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z dzieckiem w formie:
 
1)     Zajęć rozwijających uzdolnienia

 
2)     Zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym
 
3)     Porad i konsultacji
 
2.       Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne i prowadzą obserwację pedagogiczną
 
1)       W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na
potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy
lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola. Nauczyciel
wychowawca grupy opracowuje plan działań wspierających
 
3.       Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli zapewniają poradnie oraz placówki
doskonalenia nauczycieli

 
4.       W przedszkolu jest zatrudniony logopeda, którego zadaniem jest:
 
1)     przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
 
2)     prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i
rodziców/opiekunów/ w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu
jej zaburzeń
 
3)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogiczne


 
5.       Dzieciom dla których opracowano plan działań wspierających na podstawie
rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na
podstawie tych planów do końca okresu na jaki zostały opracowane

 
6.       W przedszkolu może być organizowane indywidualne obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne
 
7.       Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego tworzone są
zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu za zgoda
rodziców/opiekunów prawnych/
 
8.       Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy dyrektor
 
9.       W skład zespołu psychologiczno-pedagogicznego wchodzą nauczyciele, rodzice
i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem


 
10.    W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, którego zadaniem jest:

 
1)       diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci
 
2)       diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci
 
3)       udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznawanych potrzeb
 
4)       pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci
 
11.    W przedszkolu organizuje się warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego.

 
12.    W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli
wspomagających posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
opieki i edukacji z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
 
13.    Nauczyciel wspierający pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego:

 
1)       uczestniczy w organizowanych zajęciach edukacyjnych w
grupie wiekowej prowadzonych przez innych nauczycieli,
2)       prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i ze
specjalistami pracę wychowawczą
3)       prowadzi obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i
ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

 
14.    Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele
wspierający, rodzice i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem
 
1)      Zespół opracowuje program po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, we współpracy, w zależności
od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią
specjalistyczną.
 
2)       Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w miarę potrzeb dokonuje
modyfikacji programu
 
15.    Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało
wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż
etap edukacyjny; program opracowuje się w terminie:
 
1)       30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego lub
 
2)       30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany
poprzedni program
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
       społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracyjno –
       obsługowych, rodziców, dzieci.

 
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola,
       przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.

 
 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
   
 2. Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady
       pedagogicznej w dniu 08.10.2014r.

 
 

 
   
 1. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady
       Pedagogicznej w dniu 27.08.2015r.

 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,