PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Cele i zadania przedszkola
 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1.      Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa.
 
1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:
a)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne praz sztuki plastyczne;
i)     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j)     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

k) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzenie ich ciekawości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
 
2.      Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
 
1)      Zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
2)      Przedszkole realizuje zadania zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka i Konwencją o Prawach Dziecka. Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko ma takie same szanse odnoszenia sukcesów.
3)      Kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, wobec życia i świata.
4)   Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarach edukacyjnych:  
a)      Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
b)      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
c)       Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
d)      Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
e)      Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
f)        Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
g)      Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
h)      Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
i)        Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
j)        Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
k)      Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
l)        Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt .
m)    Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczna.
n)      Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
o)   Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

p) Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 


 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,