PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Klauzula informacyjna dla uczestników imprezy
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

1.      Organizatorem Imprezy jest Przedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze ul. Żeromskiego 15, 56-200 Góra.

2.      Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3.      Istnieje możliwość́, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4.      Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Przedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze ul. Żeromskiego 15, 56-200 Górajego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowejPrzedszkola Publicznego Nr. 1 oraz podmiotów z niąwspółdziałających w zakresie realizacji jej celów.

5.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1)  Administratorem danych osobowych Uczestników jestPrzedszkole Publiczne Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze ul. Żeromskiego 15, 56-200 Góra;
2)  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791
3)  Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4)  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnychprzepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniającychbezpieczeństwo przekazywanych danych;
5)  Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
6)  Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
7)  Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.      Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakżeniezbędne do uczestnictwa w Imprezie;

8.      Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,