PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Koncepcja Pedagogiczna
 

 

                                                              KONCEPCJA PEDAGOGICZNA

Przedszkola Publicznego nr 1

im. Marii Konopnickiej w Górze

 

 

 

Wizja naszego przedszkola

 

 

Każde dziecko jest dla nas ważne i niepowtarzalne

 

 

·                    Stwarzamy dzieciom sprzyjające warunki przygotowujące je do podjęcia                                              nauki   w szkole.

·                    Wychowujemy  i ukierunkowujemy rozwój dzieci z uwzględnieniem
ich indywidualnych potrzeb i  poszanowaniu ich praw.

·                    Rozwijamy aktywność, dociekliwość, kreatywność i ambicję dziecka.

·                    Rodzice są naszymi partnerami w wychowaniu dzieci. 
Współpracujemy, wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców.

 

 

                                     Misja naszego  przedszkola

 

 

·                    Przedszkole jest miejscem otwartym na dzieci i ich indywidualny rozwój, potrzeby rodziców i środowiska.

·                    Przedszkole jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym w szerokim słowa znaczeniu.

·                    Dbamy o zdrowie dzieci, higienę i estetykę otoczenia.

·                    Staramy się aby interakcje pomiędzy dziećmi i dorosłymi a także wśród dzieci były zawsze pozytywne.

·                    Integrujemy dzieci młodsze ze starszymi, niepełnosprawne ze zdrowymi we wspólnych zabawach i podczas różnorodnych imprez środowiskowych, rodzinnych.

·                    Stosujemy  metody rozwijające kreatywność dziecka; w sferze motoryki małej i dużej, muzycznej i plastycznej, językowej, matematycznej i emocjonalno-społecznej.

·                    Zapoznajemy dzieci z bliższym i dalszym światem przyrody i techniki.

·                    Kształtujemy postawę patriotyczną wśród dzieci i świadomość własnej tożsamości

 

 

A

Nasza placówka o sobie

 

 

Finansowanie

            Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze jest jednostką budżetową finansowaną przez Organ Prowadzący (Samorząd Terytorialny) w Górze. Finansowo wspomagają nas również rodzice pomagając przy zakupie zabawek i sprzętu ogrodowego Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Górze, a stawkę żywieniową ustala dyrektor placówki w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

Położenie i komunikacja

            Budynek przedszkolny położony jest w centrum miasta przy ul. Żeromskiego 15. Otoczony jest pięknym ogrodem z powojennym drzewostanem. Jedną ze stron ogrodzenia stanowi zabytkowy mur obronny.

Niedaleko przedszkola położone jest targowisko, Rynek oraz drobne sklepiki różnych branż. Placówka sąsiaduje również z Biblioteką Miejską, Urzędem Miasta i Gminy Góra, Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Arkadia” i Domem Kultury. W niewielkiej odległości od przedszkola znajduje się las i park, OKF - stadion i basen.

Dzieci uczęszczające do przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny mieszkające

w Borszynie Małym, Kruszyńcu, Borszynie Wielkim i Włodkowie Dolnym są dowożone autobusem. Do przedszkola uczęszczają też dzieci młodsze z innych miejscowości gminy Góra ale dowożone są przez rodziców /opiekunów prawnych/.

Pomieszczenia i tereny zewnętrzne

            Przedszkole jest jednopiętrowym budynkiem. Na parterze znajdują się trzy sale

z łazienkami, szatnie dzieci, hol, pomieszczenia kancelaryjne, biurowe /4 pokoje/, gabinet wicedyrektora, pokój intendentki, całe zaplecze kuchenne (zmywalnia, kuchnia właściwa, obieralnia, magazyn żywnościowy), 1 sanitariat, taras.

         Na pierwszym piętrze znajdują się 4 sale dla dzieci w tym 3 sale z łazienkami, jedna grupa dzieci sala korzysta z łazienek sąsiednich sal, pokój nauczycielski, sala do zajęć logopedycznych, gabinet dyrektora, sala do zajęć rewalidacyjnych, pomieszczenie socjalne                   i łazienka dla kucharek, dwa pomieszczenia gospodarcze, taras, 2 sanitariaty.

        Kondygnacje połączone są windą, która dowozi posiłki dla dzieci. Przy wyjściu na taras znajduje się winda dla dzieci niepełnosprawnych. Budynek jest podpiwniczony, w którym znajdują się: pomieszczenia gospodarcze, magazyn chemiczny, warzywniak. Budynek przeszedł w 2011 roku remont kapitalny /całkowity koszt 3691107,23zł, ze środków Unii Europejskiej  kwota 2084239,79zł./

 

         Podczas remontu przedszkola nastąpiła duża zmiana w ogrodzie przedszkolnym. Zdemontowano stary sprzęt i rozebrano altanki. W latach 2012 – 2015r. wspólnie z rodzicami doposażyliśmy ogród w 2 piaskownice, 3 ważki, pociąg, mostek ruchomy, zestaw gimnastyczny „Baza” oraz 3 drewniane kwietniki na kwiaty, samochód, karuzelę, tablice do pisania kredą.

     

A

 

          Jest nowy kompleks z atestowanego drewna do ćwiczeń ruchowych, są nowe ławeczki i fontanna. Cześć ogrodu pokrywa trawa, zielone krzewy i  wyściółka z kory. Pozostały wieloletnie drzewa i krzewy. Wiosną sami posadziliśmy wzdłuż ogrodzenia rząd hibiskusów.

 

Znajduje się tu także wzniesienie – górka zabezpieczona płotkiem, które zimą służy jako „tor saneczkowy”. Dzieci w ogrodzie czują się bardzo dobrze, lubią w nim przebywać. Myślimy, że jest wielką zaletą naszego przedszkola.

           Na terenie ogrodu znajduje się zabytkowy budynek, w którym do marca 2018r.  znajdował się  Klub Dziecięcy Świat Malucha. Obecnie pomieszczenia zostały przywrócone  do użytku przedszkola, planowane jest w nich otwarcie oddziału przedszkolnego.

 

Struktura grup

            Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 225 dzieci. Maksymalna ilość dzieci                             w grupie to 25 osób. Dysponujemy 7 salami zabaw dla dzieci, które stanowią sale dydaktyczne.

Grupy są jednorodne i mieszane wiekowo. Wychowaniem przedszkolnym objęte są również dzieci odroczone od obowiązku szkolnego. Do przedszkola przyjmowane są w uzasadnionych przypadkach dzieci 2,5 letnie. Do naszego przedszkola uczęszczają też dzieci niepełnosprawne.

Personel placówki

         W przedszkolu pracuje 22 nauczycieli w tym: dyrektor, 13 nauczycieli, 4 nauczycieli wspomagających, logopeda, którym jest nauczyciel przedszkola, który zdobył kwalifikacje z tego zakresu. W niepełnym wymiarze czasu pracują nauczyciel języka angielskiego, psycholog, katecheta. Funkcję dyrektora pełni również nauczyciel.

        W przedszkolu zatrudnione są osoby na stanowiskach: księgowa 1 etat kadry, 1 etat sekretariat oraz personel obsługowy: intendent, 7 woźnych oddziałowych, 2 pomoce nauczyciela oraz 3,5 etatu w kuchni, 1 woźny – konserwator.

        W miarę potrzeb w przedszkolu odbywają się praktyki pedagogiczne dla studentek                      z różnych uczelni pedagogicznych oraz osób przygotowujących się do zawodu na stanowisko opiekunek dziecięcych. Organizowane są także staże dla osób skierowanych z PUP.

 Otoczenie socjalne

            Do przedszkola uczęszczają dzieci o bardzo zróżnicowanym statusie społecznym                 i sytuacji materialnej. Rodzice dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Muszą jednak swoją sytuację uzasadnić składając odpowiednią dokumentację u dyrektor przedszkola. Jeżeli rodzic pobiera zasiłek rodziny i ma w przedszkolu dwoje dzieci, korzysta z ulgi w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu 50% na drugie dziecko. Jeżeli rodzic ma troje dzieci w przedszkolu jest zwolniony z opłaty na trzecie dziecko.

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

B 1

 

 

Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce?

 

 

       Wychowanie w przedszkolu jest dla nas największą wartością, ponieważ jest kontynuacją wychowania dziecka w rodzinie i podstawą późniejszej jego edukacji.

Systematycznie współpracujemy z rodzicami, dążąc do osiągnięcia jednolitych reguł obowiązujących w domu i w przedszkolu.

Przedszkole to dla nas miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie, znajdują samo potwierdzenia. Staramy się, aby każde potrafiło wyrazić swoje uczucia, chęci i pragnienia, co pozwala rozwijać jego indywidualność i tożsamość.

Nasza placówka jest również miejscem kontaktów i zachowań społecznych. Uczymy dzieci podejmowania samodzielnych decyzji, współdziałania w zespole, zachowania się                            w sytuacjach konfliktowych.

Ważna jest tez dla nas możliwość wykorzystania przez dziecko wiedzy i umiejętności, które służą rozwojowi i badaniu świadomości siebie, stanowią filar do podjęcia nauki szkolnej. Wszystkie nasze działania zmierzają do osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej i uczą życia w społeczności.

Wychowanie przedszkolne pojmujemy jako wpajanie dzieciom podstawowych wartości takich jak dobro, prawda, miłość, piękno.

 

 

 

 

 

04 kwietnia 2018r

 

 

 

 

 

 

B 2

 

 

Jak rozumiemy naszą rolę jako wychowawcy?

 

 

      My jako wychowawcy jesteśmy autentyczni, jesteśmy sobą, pokazujemy swoją radość, smutek w granicach, które dziecko może objąć rozumem. Zdobywamy zaufanie dzieci. Jesteśmy wiarygodne, otwarte na ich problemy.

     Jesteśmy cierpliwi, umiemy słuchać dzieci i dostrzegać ich problemy. Nie pozostawiamy dzieci z ich kłopotami i pytaniami.

      Jesteśmy spontaniczne, mamy wszechstronne zainteresowania, bogatą osobowość, ale nie narzucamy jej dzieciom. Potrafimy śpiewać, tańczyć, rysować i wyjaśniać proste zjawiska przyrodnicze.

     Dostrzegamy indywidualne różnice między nami i wykorzystujemy nasze zdolności                      i umiejętności podczas planowania pracy w poszczególnych grupach. Predyspozycja nauczycielki dostosowujemy do grupy wiekowej.

      Różnice indywidualne między wychowawcami pomagają w uatrakcyjnianiu zajęć. Dzieci mają obraz różnych charakterów, postaw, osobowości, obcują z ludźmi o różnych temperamentach. Różnice są pożądane na tyle, żeby nie zakłócały pracy w grupie.

       Jako wychowawcy jesteśmy wzorcem do naśladowania (kultura osobista). Umiemy przyznać się do popełnionego błędu i do tego, że nie wszystko wiemy, że mamy również swoje ograniczenia, umiemy przeprosić.

       Mamy prawo do błędów i pomyłek ale nasza mądra miłość do dzieci kieruje nas ku dobrym działaniom, chociaż czasem brak nam pewności i nie wierzymy w siebie.

      Jesteśmy dla dzieci przyjaciółmi, opiekunami, przewodnikami. Nie zmuszamy, ale zachęcamy. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tworzymy atmosferą, w której dziecko będzie się czuło dowartościowane, pewne siebie, akceptowane, doceniane, szczęśliwe i radosne.

      Dostrzegamy i staramy się rozwijać indywidualne zdolności i umiejętności dzieci, współdziałać z rodzicami w duchu ujednolicenia procesu wychowawczego (dom-przedszkole).

      Nie krytykujemy dzieci, lecz zwracamy uwagę na niewłaściwe postępowanie w sposób życzliwy, odnoszące się nie do osoby lecz do sytuacji przez dziecko stworzonej.

 

Ten zbiór zasad uznajemy za nasz dekalog, którego chcemy się trzymać.

 

 

 04 kwietnia2018r.

 

 

 

 

B 3

 

Jaką mamy wizję dziecka?

 

 

        Dziecko rodząc się ma pewne predyspozycje i zdolności. Jednakże jego osobowość rozwija się w ciągu jego życia. Szczególnie ważne są lata przedszkolne. Wiąże się to z oddziaływaniem wielu czynników, przede wszystkim z wpływem osób dorosłych wśród nich wychowawców przedszkolnych. W znacznym stopniu to od nas zależy ukształtowanie jego osobowości z racji tego, iż nasze zachowania są punktem odniesienia dla małego człowieka.

      Ważne jest to, abyśmy wspierali spontaniczny rozwój, szanowali prawa dziecka akceptacji i wzmacniali wiarę dziecka we własne siły. /Dziecko nie ograniczone schematami wykorzysta w pełni swoje możliwości, umiejętności, talenty./

      Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dziecko jest indywidualnością i wymaga odrębnego podejścia w duchu życzliwości, wyrozumiałości. Każde posiada inne doświadczenie społeczne.

      Dziecko w wieku przedszkolnym jest aktywne, ciekawe świata, pragnie doświadczać, działać i uzewnętrzniać swe przeżycia. Chcąc twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrycie własnych, indywidualnych cech tworzymy sytuacje, aby samo potrafiło znaleźć odpowiedzi na własne pytania, żeby rozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie, znać swoje możliwości, akceptować odmienność innych ludzi. Potrafiło współdziałać w grupie.

       Staramy się dobrze przygotować dzieci do wykonywania zadań szkolnych w ramach wymagań podstawy programowej.

       Jako nauczyciele wspieramy dzieci, w działaniu. Pozwalamy popełniać błędy                            i rozwiązywać problemy.

      Realizujemy program wychowawczo-profilaktyczny, który ma na celu ukształtować otwartość na różne kultury z zachowaniem tożsamości narodowej, rozwijania twórczości, z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Program integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, tworzy jednolite środowisko wychowawcze.

       Kiedy zachodzi potrzeba nauczyciel interweniuje wyznaczając rozsądne granice np.                   w sytuacji zagrożenia, podczas zabaw spontanicznych, w przypadku bójek, konfliktów itp.

 

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

B 4

 

Jakie prawa ma dziecko

 

 

Dzieciństwo to jeden z najważniejszych okresów w życiu człowieka, który ma wpływ na jego kolejne etapy dorastania. W przedszkolu dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów. Dzieci poznają świat poprzez naśladowanie, modelowanie oraz wyciąganie wniosków z własnych błędów. Zadaniem przedszkola jest stworzenie warunków tak aby dziecko wzrastało w atmosferze szacunku dla rówieśników jak również dorosłych.

 

W przedszkolu respektowane są prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka:

·           właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

·         szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

·         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,

·         poszanowania jego godności osobistej,

·         poszanowania jego własności,

·         opieki i ochrony,

·         partnerskiej rozmowy na każdy temat,

·         akceptacji jego osoby,

·         indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

·         zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

·         jedzenia, picia, gdy jest głodny.

 

Do obowiązków dzieci w przedszkolu należy:

·           Przestrzeganie ustalonych w grupie reguł, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa,

·           Zabawa zgodna z innymi dziećmi,

·           Sprzątanie miejsca zabawy po ich zakończeniu.

 

07 października 2015r.

 

 

                                                                                                                                 B 4

 

 

Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju

 

         Nie wymagamy od wszystkich dzieci jednakowo, tego samego. Stopniujemy trudności, dajemy zadania na miarę możliwości, dostosowane do indywidualnego rozwoju.

         W niektórych zajęciach pozwalamy nie uczestniczyć – jeśli sprawiają dziecku wyraźne trudności i nie chce w nich uczestniczyć np. niektóre dzieci nie lubią tańczyć – nie zmuszamy, zachęcamy, może spróbuje, jeśli będzie miało ochotę.

         Trudno nam kiedy rodzice mają nadmierne ambicje  i nas naciskają, popędzają, chcą szybciej zobaczyć efekty pracy dziecka i przyrost umiejętności.

         Czasem sposób rozwoju dziecka nas niepokoi np. w przypadku skłonności do agresji wobec siebie lub innych dzieci, lub gdy dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji.

         W przypadku małych dzieci, 3-4 – latków, nie wiemy, czemu dziecko zachowuje się            w określony sposób, jak określić przyczyny jego zachowania. O swoich wątpliwościach rozmawiamy z rodzicami.

         W przypadku, dy dziecko sześcioletnie nie chce uczestniczyć w zajęciach próbujemy je wszelkimi sposobami zachęcać, jednak nie zmuszamy. Szukamy przyczyn, zastanawiamy się, czemu dziecko woli się bawić , lepić z plasteliny niż uczestniczyć w zajęciach. Większość z nas czuje niepokój w takiej sytuacji – powinnyśmy przecież przygotować dziecko do nauki szkolnej. Rozmawiamy o tym z rodzicami, kierujemy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

         Gdy dziecko na przemian używa prawej lub lewej ręki (nieustalona lateralizacja), kontaktujemy się wówczas z rodzicami i psychologiem, postępujemy wg wskazówek.

 

 

Prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić

 

         Wysłuchujemy dzieci niezależnie od tego, jak oceniamy ważność ich sprawy.

         Pomagamy w rozwiązywaniu problemu, reagujemy na to, co słyszymy i widzimy.

         Dziecko musi czuć się bezpiecznie, staramy się je zachęcać i ośmielać, aby miało do nas zaufanie.

         Gdy zauważamy problem, same podchodzimy do dziecka.

         Staramy się sprawiedliwie osądzać i rozstrzygać konflikty, rzeby dzieci nie czuły się pokrzywdzone.

         Towarzyszymy dzieciom w samodzielnym rozwiązywaniu konfliktów.

         Staramy się być konsekwentne w spełnianiu obietnic, nie obiecywać rzeczy , których nie możemy spełnić.

         Trudno nam, kiedy subiektywnie oceniamy sytuację przez pryzmat naszych poglądów, wartości, nastawień i sympatii.

         Kiedy dziecko utrzymuje dystans, nie zgłasza samo swoich kłopotów możemy go nie zauważyć, bo jest dużo dzieci, mamy za dużo na głowie, jesteśmy zmęczone.

         W maluchach często dzieci jeszcze nie potrafią poprosić, kiedy potrzebują pomocy, same musimy się orientować, kiedy trzeba im pomóc.

 

 

 

 

B 5

 

Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?

 

 

W naszej pracy realizujemy cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej rozróżniały co jest dobre, a co złe;

                                                                                                                                           

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w prawidłowych relacjach                     z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                      o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach          i grach sportowych;

 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

 

Cele powyższe są realizowane w  16 obszarach podstawy programowej

 

·        Kształtowanie umiejętności społecznych

·        Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

B 5

 

·        Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

·        Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

      w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

·        Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

·        Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

·        Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

·        Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

·        Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

·           Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

·           Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

·           Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

·           Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

·           Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

·           Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

·           Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 

 

07 października 2015r.

 

 

 

 

 

B 6

 

Preferowane metody pracy

        Podstawową i naturalną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, a motywem jej podejmowania jest przeżywanie pewnych sytuacji czy zdarzeń, które już uprzednio zaistniały w doświadczeniu poznawczym, w obserwacji czynności i zachowań ludzi dorosłych

      W naszym przedszkolu nauczyciele wykorzystują takie metody, jak:

·                     Metodę samodzielnych doświadczeń, opartą na inicjatywie własnej dziecka,

·                     Metodę żądań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu,

·                    Metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności,

·                     Metodę odtwarzania, np. podczas nauki wierszy i piosenek,

·                     Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki.

 

Nauczycielki stosują również w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:

·                    elementy dramy, pedagogiki zabawy

·                    elementy metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne,

·                    improwizacje ruchową R. Labana,

·                    elementy metody K. Orffa,

·                    elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

·                    matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

·                    gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów

·                    elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,

·                    elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką"

·                    elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,

·                    gimnastyka z nietypowymi przyborami jak: gazety, pudełka tekturowe, butelki plastikowe, szpulki po niciach

 

   W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi stosuje się głównie metody rewalidacyjne:

·                    elementy metody Knilla

·                    elementy muzykoterapii

 

       Każda z wymienionych metod nie jest stosowana w izolacji, one się wzajemnie uzupełniają i przeplatają, bowiem w pracy wychowawczo dydaktycznej najważniejsze jest dziecko i jego wszechstronny rozwój.

 

       Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu charakteryzuje się tym, że obejmuje całość sytuacji związanych z trybem życia dzieci, uwzględnia ich potrzeby, dlatego stosuje się różne formy pracy z dziećmi.

       Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dziećmi w naszym przedszkolu jest:

·                    Praca indywidualna

·                    Praca w parze (dziecko młodsze  ze starszym)

·                    Praca w małym zespole

·                    Praca zbiorowa

      

B 6

 

 Do podstawowych form organizacyjnych pracy wychowawczej w przedszkolu należą zabawy i prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe i prace użyteczne, zajęcia zaplanowane przez nauczycielkę oraz okolicznościowe kontakty nawiązywane w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

C 2

 

Pojedyncze dziecko w grupie

 

 

          W naszym przedszkolu prace z dzieckiem opieramy na dokładnej i świadomej jego obserwacji. Pozwala ona na zauważenie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka. Na pierwszym miejscu stawiamy podmiotowość wychowanka. Staramy się pomagać mu w rozwijaniu jego własnej osobowości.

        Przygotowując sale dla poszczególnych grup mamy na uwadze takie jego wyposażenie             i urządzenie, aby dzieci mogły samodzielnie pracować na dowolnie wybranym materiale. Uważamy bowiem, że prawo wyboru jest niezbędne w procesie rozwijania indywidualnych potrzeb dziecka.

       W grupach ustala się reguły zwane Kodeksem Przedszkolaka. Powstają one przy współudziale dzieci, które mają czuwać nad ich przestrzeganiem.   Staramy się uznawać prawa dzieci do samodzielnego, indywidualnego działania, okazywać cierpliwość, opanowanie, ale jednocześnie konsekwencję w wymaganiach. Dzieci oczekują całkowitej akceptacji ze strony dorosłych i innych członków tej samej grupy. Tę potrzebę wyrażają w indywidualny sposób. Objawia się to nieśmiałością, lękiem a czasami nawet agresją. Napotykamy na sytuacje trudne do rozwiązania. Staramy się jednak rozwiązać je mając na uwadze dobro dziecka, ponieważ jednocześnie chcemy zachować indywidualność wychowanków i realizować zadania grupy.

     Chcąc ujednolicić styl wychowania w domu i w przedszkolu nawiązujemy współpracę                z rodzicami. Przeprowadzamy rozmowy indywidualne, zapraszamy na spotkania                             z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami. Informujemy o postępach, problemach czy szczególnych zainteresowaniach dziecka, które warto rozwijać.

      Nasz personel pedagogiczny dba o podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez studia oraz kursy i warsztaty. Nowo nabytą wiedzę wykorzystujemy podczas zajęć dostosowując ją do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

 

 

07 października 2015r.

 

 

 

 

    C 3

 

Czy mamy grupy mieszane wiekowo?

 

 

          W naszym przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo. Do grupy najmłodszej przyjmowane są dzieci 2,5 i 3 letnie.

           W przypadku, gdy nie ma pełnej ilości dzieci do danej grupy wiekowej, uzupełnia się tę grupę innymi rocznikami dzieci. Do placówki przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

         Łączenie grup wiekowych ma kilka istotnych zalet. Dzieci mają możliwość naśladowania różnych pomysłów, zachowań kolegów, starsze uczą się opiekuńczości                       w stosunku do młodszych. Przebywając w grupach mieszanych wiekowo dzieci szybciej uczą się samodzielności i odpowiedzialności oraz akceptacji rówieśników.

          W grupach młodszych, gdzie jest 13 dzieci 2,5-3 letnich przysługuje pomoc nauczyciela za zgodą Organu Prowadzącego.       

 

 

07 października 2015

 

 

 

                                                                                                                      C4

 

 

Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy

 

 

         W naszym przedszkolu od wielu lat panuje zwyczaj prowadzenia grupy od maluchów do starszaków przez te same nauczycielki - z jednoczesną zmianą pomieszczenia.

           

Kilkuletnia praca tego samego nauczyciela z tą samą grupą dzieci jest korzystna dla:

- dzieci, które przyzwyczajają się emocjonalnie do tych samych osób

- nauczyciela, który ma możliwość lepszego poznania dzieci, a co za tym idzie lepszego wspierania ich indywidualnego rozwoju

- ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na gruncie przedszkole - dom.

 

Dajemy również dzieciom możliwość przebywania z innymi nauczycielami i dziećmi                     z innych grup poprzez organizowanie wspólnych przedstawień, spotkań i zabaw w czasie otwartym.

 

Aby natomiast złagodzić stresy dzieci najmłodszych przekraczających próg przedszkola stwarzamy możliwość wspólnych spotkań rodziców, dzieci i nauczycieli w okresie poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola (tzw. Dni Otwarte Przedszkola). Równocześnie nauczycielki wdrażają programy adaptacyjne w swoich grupach wiekowych.

 

 

 

                                                                                                         

07 października 2015r.

 

 

 

 

C 5

 

Czy stosujemy formy pracy otwartej?

 

 

       Formy pracy otwartej w naszej placówce stosujemy w celu umożliwienia szerszego kontaktu dzieci w różnym wieku. Stwarza to możliwość zawierania nowych znajomości, przebywania z rodzeństwem i bliskimi znajomymi.

      W czasie schodzenia się dzieci do przedszkola istnieje możliwość nawiązywania szerszych kontaktów między nimi i możliwość zabawy w sąsiednich salach. Grupy najmłodsze znajdujące się na parterze przedszkola schodzą się do przedszkola na przemian              w sąsiadujących ze sobą salach. Dzieci cztero-pięcioletnie i sześcioletnie spotykają się rano       w trzech położonych obok siebie salach na piętrze. Zabawy własne dzieci przed śniadaniem mogą być otwarte w ramach danego piętra. W ten sposób dzieci mogą się bawić tam, gdzie chcą.

      Stworzenie możliwości wspólnych porannych zabaw przyzwyczaja dzieci do bezstresowego łączenia grup podczas przerw świątecznych i wakacji.

     Korzystając z propozycji koleżanek dajemy dzieciom możliwość skorzystania z wspólnych zabaw i zajęć np. teatrzyków, zajęć umuzykalniających, zabaw ruchowych.

     Dodatkowe okazje do kontaktów otwartych mają dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, które dostarczają im możliwość rozwijania aktywności twórczej.

Czasem po podwieczorku dzieci odwiedzają się w innych grupach, aby pobawić się z innymi dziećmi albo skorzystać z zabawek.

Zajęcia dydaktyczne programowe od śniadania prowadzone są w obrębie własnej grupy. Spożywanie posiłków również odbywa się w swoich salach.

       W czasie zabaw otwartych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na wszystkich nauczycielach, jednak odpowiedzialność prawna na nauczycielu aktualnie pracującym z grupą. W budynku przekazujemy sobie odpowiedzialność za dzieci np. kiedy przechodzą do innej sali pod opiekę innego nauczyciela.

      W przedszkolu organizowane są uroczystości przedszkolne na które zapraszamy rodziców. W sytuacji uroczystości grupowych organizowanych indywidualnie przez wychowawcę grupy za bezpieczeństwo i organizację odpowiada nauczyciel i personel pomocniczy grupy. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie organizacji uroczystości grupowych              i ogólno-przedszkolnych są odpowiedzialni pracownicy przedszkola i rodzice zgodnie                       z przyjętą procedurą : „Procedura dotycząca organizacji, bezpieczeństwa i zapewnienia opieki podczas uroczystości i imprez przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze dla nauczycieli, pracowników i rodziców.”

 

 

 

27 grudnia 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 6

Czas wolny, oferty i nauka na co dzień

 

          W naszym przedszkolu organizujemy dzieciom czas wolny, podczas którego mają możliwość wyboru różnych form działania w obrębie sali i ogrodu. Zabawy dowolne oznaczają, że dziecko bawi się według własnego pomysłu, gdzie chce i z kim chce. Podczas tych zabaw obowiązują dzieci zasady zachowania wcześniej ustalone z grupą.

           Aby pobudzić wyobraźnię i inwencję dziecka do zabawy i nauki tworzymy w ciągu całego roku kąciki tematyczne oraz wzbogacamy zestawy gier, puzzli, układanek i zabawek. Wzbogacamy systematycznie wyposażenie ogrodu o nowe sprzęty oraz odnawiamy stare.

         Na bogactwo tematyki zabaw dowolnych ma również duży wpływ środowisko zewnętrzne, które dzieci poznają podczas wycieczek (las, park, zakłady pracy).

         Raz w miesiącu organizowane są w przedszkolu przedstawienia teatralne w różnej formie np. muzyczne, lalkowe, iluzjonistyczne itp.

        Dzieci z grup starszych mają możliwość wyjazdu do teatru lalkowego, do sali zabaw               w Głogowie lub Lesznie , na rancho Marlena. Wyjazdy organizowane są przez wychowawcę grupy przy współudziale rodziców. Często korzystamy z propozycji filmowych miejscowego kina.

       Nasze przedszkole otwarte jest na różnorodne oferty z zewnątrz, np. dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez MDK, PCDN, TPD, Bibliotekę Miejską.

Aktywnie uczestniczymy w imprezach na rzecz miasta oraz zakładów pracy. Są to:

·                    Dni Góry

·                    Bieg Niepodległości

·                    Imprezy okolicznościowe

·                    Konkurs piosenki przedszkolnej

·                    Przegląd twórczości artystycznej

·                    Akcja „Bezpieczna droga dziecka do przedszkola”

·                    Konkurs tańca nowoczesnego

·                    Koncert jesienny, zimowy i wiosenny

·                    Konkursy plastyczne

·                    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

·                    Akcja „Góra Grosza”

·                    Dzień Autyzmu

 

       Do tradycji przedszkola należą coroczne wyjazdy do ogrodu zoologicznego zorganizowane dla dzieci kończących edukację przedszkolną, dni otwarte dla dzieci                        i rodziców, festyny rodzinne, spartakiada przedszkolaków, mikołajki, spotkania wigilijne                                z rodzicami, bal karnawałowy dla dzieci, spotkania babci i dziadka z okazji ich Święta, marzanna, zajączek wielkanocny, przegląd twórczości artystycznej dzieci organizowany                        w dniu urodzin patronki przedszkola, pożegnanie absolwentów przedszkola.

      

      Nasze oferty pedagogiczne wypływają wyłącznie z zainteresowania dzieci i zaspokajają potrzeby  konieczne do ich prawidłowego rozwoju.

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

C7

 

Jak odbywa się planowanie pedagogiczne?

 

 

         Planowanie pracy odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i Program Edukacji Przedszkolnej Nasze Przedszkole 2017 Wydawnictwo MAC.  

            Edukacja przedszkolna ma charakter systemowy. Wszystkie rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane . Obejmują one zajęcia dotyczące języka i myślenia, kontaktu dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym, aktywność plastyczną, oraz działalność w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej i społecznej.

          Problematyka pracy z dzieckiem przedszkolnym ma charakter kompleksowy, wymaga udziału w rozwiązywaniu problemów różnych specjalistów: psychologa, pedagoga, lekarza. Potrzebna jest taka organizacja pracy aby uzyskać odpowiednie, z góry, zakładane rezultaty, które pozwalają na uświadomienie nauczycielom celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. W naszym przedszkolu opracowujemy następujące plany i programy:

·                    Roczny Plan Pracy Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze.

·                    Program Edukacji Przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Nasze Przedszkole, Kielce 2017

·                    Plany miesięczne

·                    Plan działań wspierających dla dzieci w oparciu o wnioski wynikające                                  z  przeprowadzonej diagnozy wstępnej

·                    Plan Nadzoru Pedagogicznego

·                    Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

·                    Program Profilaktyczno-Wychowawczy Publicznego nr 1 w Górze.

·                    Program Terapii Logopedycznej – Słyszę, Rozumiem, Mówię – Budowanie kompetencji językowych

·                    Program pracy logopedycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze

·                    Koncepcja Pedagogiczna Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze.

·                    Nowa Podstawa Programowa 2017r, rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017r.

·                    Program zajęć teatralnych

·                    Program kółka tanecznego Tańczące przedszkolaki

·                    Program nauczania religii dzieci Bożych

·                    program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych Czyste powietrze wokół nas

·                    Program zajęć rewalidacyjych

 

            Przystępując do opracowywania projektu planu rocznego stosuje się zasadę zespołowości pracy nad planem. Zespół piszący składa się z 3 -4 osób i zmienia się co roku. Zadania do planu rocznego wynikają z wniosków i propozycji przedstawionych przez Radę Pedagogiczną oraz uwzględniają wnioski wynikające z przeprowadzonych badań losów absolwentów. Projekt opracowanego planu jest przedstawiany na ostatniej Radzie Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Po wnikliwej analizie i ewentualnych uzupełnieniach zespół dokonuje korekty projektu i w formie gotowej przedstawia do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującym nowy rok szkolny.

 

        Dziecko w wieku przedszkolnym kształtuje sobie obraz najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego. Jego niewielkie doświadczenie życiowe nie zawsze pozwala radzić sobie z czyhającymi na nie zagrożeniami. Dlatego zapewnienie mu zdrowia i bezpieczeństwa stanowi podstawowe zadania zarówno dla nas jak i rodziców. Otwieramy się (nauczyciele, personel, rodzice) bardziej na dziecko i jego problemy, potrzeby oraz akceptowanie go takim, jakim ono jest. Chcemy zaspokoić jego rozwojowe oczekiwania.

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

 

C8

 

Jak powstają tematy/treści pracy pedagogicznej

   

          Tematy do pracy pedagogicznej ustalamy w oparciu o cele pedagogiczne nauczania. Czerpiemy je z pór roku, świąt, środowiska społecznego i przyrodniczego. Odwołujemy się do przeżyć z domu wspomnień, wycieczek, przeżyć własnych nauczycieli. Korzystamy również z propozycji samych dzieci.

       Zdarzają się takie dni, że odkładamy zaplanowane wcześniej zajęcia, na rzecz problemów z którymi przychodzą dzieci.

        Plany pracy z dziećmi zakładają realizacje haseł programowych przygotowujących dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

         Plany miesięczne w naszej pracy są wskaźnikiem celów, które chcemy osiągnąć, aby zrealizować roczne zamierzenia planu przedszkola.

     Każdy z nauczycieli ma zupełnie inną osobowość, temperament, indywidualne uzdolnienia, predyspozycje (umiejętności plastyczne, recytatorskie, muzyczne, teatralne), co staje się czynnikiem wpływającym na tematykę oraz przebieg zajęć.

      Uważamy, że plan jest potrzebny. Jednak powinien być bardzo elastyczny, zakładać możliwość przesunięcia w czasie danej tematyki na rzecz bliższej dziecku w określonym momencie. Zatem układając plan pracy pamiętamy o tym, a w ciągu roku nie traktujemy go jak żelazne ramy poza które nie wolno nam wykraczać. Staramy się być twórcze.

            Pomocą przy powstawaniu tematyki zajęć są przewodniki metodyczne, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

           

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

 

C10

 

Integracja dzieci niepełnosprawnych              

      Do przedszkola uczęszczają dzieci z różną niepełnosprawnością posiadające orzeczenie                 o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie dziecko objęte jest Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym (IPET), który dostosowany jest do ich potrzeb i możliwości. Ujęte w programie założenia programowe mają sprzyjać rozwojowi dziecka , a tym samym umożliwić mu jak najpełniejsze funkcjonowanie w środowisku.                                                               

    Dzieci  biorą udział w zajęciach grupowych, są włączane do zajęć edukacyjnych na miarę swoich możliwości rozwojowych. Objęte są opieką logopedyczną i psychologiczną, a w zależności od rodzaju orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, niektóre z nich mają wyznaczonego nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel wspomagający opracowuje również program rewalidacyjny w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzi z nim zajęcia rewalidacyjne. Każde ma nauczyciela wspomagającego, którego rolą jest wprowadzanie dziecka w życie grupy, wybór odpowiedniego zadania dla grupy tak, aby każde dziecko zwłaszcza te ze specjalnymi potrzebami mogło wnieść swój wkład. Nauczyciele budują wiarę w siebie, przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie.

     Dzieci niepełnosprawne czują się bezpieczne i potrzebne, łatwiej zdobywają wiedzę, która wpływa na ich rozwój.

       Włączając dzieci niepełnosprawne uczymy dzieci pełnosprawne postaw tolerancji, szacunku nie tylko do niepełnosprawności ale także dla każdej odmienności. Kształtujemy pozytywne cechy osobowości tj. wrażliwości, życzliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka.  Uczymy w sposób naturalny  i spontaniczny udzielania pomocy słabszym.

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

C 11

 

Dzieci różnych wyznań w naszej placówce

 

       W naszej placówce w zajęciach religii mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, nawet te najmłodsze. O uczestnictwie w religii decydują rodzice, ponieważ zajęcia te nie są obowiązkowe. Religii uczy w naszej placówce katechetka. Zajęcia z religii odbywają się 2 razy w tygodniu, w salach przy obecności nauczyciela – wychowawcy.

        Dyrektor ma prawo hospitować zajęcia z religii pod względem poprawności metodycznej tak, jak zajęcia wszystkich nauczycieli.

        Nauczycielka religii jest pracownicą naszego przedszkola. Chętnie uczestniczy                  w życiu przedszkola, w radach pedagogicznych. Jej kontakt z wychowawcami jest właściwy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach religii, są one urozmaicone i ciekawe. Poza zajęciami dzieci często spontanicznie bawią się w różne Święta religijne, śluby, msze. Rozmawiają o  Bogu i aniołach.

       Nie występują konflikty miedzy dziećmi o różnych wyznaniach. Dzieci kierują się raczej ciekawością i zadają pytania o przyczyny nie uczestniczenia w religii.

Są w placówce dzieci innych wyznań (np. Świadkowie Jehowy), które nie uczestniczą w zajęciach z religii. Przebywają wówczas z nauczycielem w innej grupie lub są odbierane przez rodziców z przedszkola.

        W naszym programie w zajęcia wplatamy elementy tradycji katolickiej, traktujemy je jako część naszej kultury narodowej.  Niektórzy rodzice dzieci innych wyznań nie chcą, aby ich dzieci miały kontakt z kulturą katolicką (np. jasełka, zajączek wielkanocny). Rozmawiamy wówczas z rodzicami i czasami udaje nam się ich przekonać do udziału dziecka w zabawie. Jeśli nie – rodzice w tym czasie nie przyprowadzają dziecka.

 

25 marca 2005r.

 

 

 

 

D 1

 

Nasz dzień

 

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu jest zróżnicowany względem grup                    i przedstawia się następująco:

 

 

Ramowy rozkład dnia grup
9 godzinnych i 5 godzinnej (rannej)

6,30 – 8,00
Schodzenie się dzieci, gry i zabawy; zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, integrujące grupę, kształtujące aktywność i samodzielność dzieci

 

8,00 – 9,00
Śniadanie, czynności samoobsługowe, wyrabianie zasad zdrowego żywienia

 

9,00 – 10,00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy edukacyjne,
zajęcia dydaktyczne różnego typu

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

10,00 – 10,30
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne

 

10,30 – 11,45
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo-porządkowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

11,45 – 12,30
Obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

 

12,30 – 14,00
Prowadzenie różnych form wypoczynku, dzieci młodsze odpoczynek poobiedni, dzieci starsze relaksacja, zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej, emocjonalnej i fizycznej

Grupa ranna po obiedzie rozchodzi się do domów, ich pobyt w przedszkolu jest       w godz. 6:30-13.

 

14,00 – 14,30
Podwieczorek, czynności samoobsługowe i higieniczne wdrażanie zasad zdrowego żywienia

 

14,30 – 16,00
Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy kierowane zgodnie         z zainteresowaniem dzieci. Kontakty z rodzicami

  

 Ramowy rozkład dnia grup 5 godzinnych (grupa popołudniowa )

11,30 – 11,45
Schodzenie się dzieci, gry i zabawy; zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

11,45 – 12,30
Obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków


12,30 - 13,00
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne

 

13,00 – 14,00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy, zajęcia edukacyjne, dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego

 

14,00 – 14,30
Posiłek, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłowa postawę dziecka podczas spożywania posiłków

 

14,30 – 15,30
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcz0-porządkowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 

15,30 – 16,30
Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy kierowane zgodnie               z zainteresowaniem dzieci, Kontakty z rodzicami.

 

 

      Realizujemy podstawę programową w godzinach 6,30 – 11,30, w grupach popołudniowych w godzinach 11,30 – 16,30.

 

Uwagi:

     Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego wykorzystujemy czas pracy w ciągu dnia:

·           1 godz. na zabawy dowolne

·           1 godz. na zajęcia dydaktyczne

·           1 godz. spacery, gry i ćwiczenia sportowe w ogrodzie lub terenie

·                2 godz. do zagospodarowania przez nauczyciela /prace porządkowe, samoobsługowe, rejestrowanie obserwacji i wykonywanie dekoracji z różnych okazji/      

      Z powodu łączenia szatni dla 2 grup należy unikać jednoczesnego wychodzenia, aby nie powodować tłoku podczas ubierania się dzieci. W celu zachowania ładu i porządku w tego typu szatniach zwracamy się do rodziców z prośbą o przynoszenie worków na zmianę obuwia.

      W sali przechodniej dla uniknięcia konfliktów i dezorganizacji pracy należałoby przestrzegać godzin zajęć dydaktycznych w szczególny sposób – nie przechodzić od godz. 9.00 do 10.00

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

 

D 2

 

Reguły w naszej placówce

 

 

           W każdej grupie społecznej obowiązują pewne reguły, których członkowie powinni przestrzegać. W naszym przedszkolu reguły obowiązują zarówno dzieci jak i dorosłych nauczycieli, personel administracyjno – obsługowy, rodziców.

 

Reguły obowiązujące dzieci:

 

Dziecko:

·                    Przynależy do danej grupy,

·                    Ma swoja salę,

·                    Ma swoja szafkę w szatni oznakowaną własnym znaczkiem rozpoznawczym. Identyczny znaczek ma również w umywalni,

·                    Może korzystać z toalety bez pytania o zgodę, w przypadku, gdy toaleta jest oddalona od sali zgłasza nauczycielowi,

·                    Spożywa posiłki o wyznaczonej porze,

·                    Może odmówić spożycia nielubianej potrawy,

·                    Ma możliwość zabawy wszystkimi zabawkami według własnego wyboru, ale po skończonej zabawie powinno je odłożyć na miejsce,

·                    Może odmówić udziału w niektórych zajęciach, zabawach i skorzystać z chwilowego odpoczynku,

·                    W czasie zabaw na powietrzu dziecko powinno przebywać tylko na wyznaczonym terenie i pod opieka dorosłych,

·                    Musi szanować sprzęt i teren w ogrodzie,

·                    Powinno mieć odpowiednie obuwie do zabaw w ogrodzie,

·                    Musi reagować na wezwanie nauczyciela,

·                    Podczas zabaw, spacerów, wycieczek musi przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się,

·                    Powinno zgłaszać wszelkie skaleczenie i stłuczenia,

·                    Wychodząc ze swojej grupy musi prosić o zgodę wychowawcę i nauczyciela, do której chce wejść,

·                    W czasie otwartym nie musi pytać o zgodę, może przemieszczać się swobodnie.

 

Reguły dla nauczycieli i personelu administracyjnego:

 

·                    Zachowują tajemnicę służbową,

·                    Prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa przed każdym wyjściem poza teren budynku (park, kino, ogród),

·                    Informacje o dzieciach rodzicom przekazuje tylko personel pedagogiczny,

·                    Nie podają dzieciom leków,

·                    Szanują wzajemnie swoją pracę,

·                    Dbają o powierzony w salach majątek,

·                    Biorą udział w szkoleniach pracowniczych,

·                    Dbają o wizerunek placówki w najbliższym środowisku.

 

D2

 

 

Reguły, które obowiązują rodziców:

 

 

·                    Przestrzegają rozkładu dnia w przedszkolu i regulaminu,

·                    Uczestniczą w zebraniach,

·                    Przestrzegają zobowiązań zawartych w karcie składanej do przedszkola,

·                    Uprzedzają o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola i o wcześniejszym odebraniu go,

·                    Zawiadamiają o chorobie zakaźnej dziecka,

·                    Decydują o korzystaniu z zajęć dodatkowych,

·                    Zapewniają dziecku odpowiedni ubiór, zwłaszcza obuwie,

·                    Zdejmują lub zmieniają obuwie przed wejściem na schody, na parterze – przed wejściem do sali,

·                    Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych, jeżeli dziecko zagorączkuje                    w ciągu dnia – rodzice odbierają je natychmiast po otrzymaniu wiadomości,

·                    Jeżeli rodzice chcą wejść do sali, gdzie odbywają się zajęcia, wcześniej uzgadniają to z nauczycielem, określając cel swojej wizyty. Rodzice nie ingerują w tok zajęć, mogą się włączyć jako uczestnicy. Jeżeli rodzic jest obecny na sali w czasie zabawy swobodnej nie powinien zajmować się tylko swoim dzieckiem, ale również innym, zainteresowanym zabawą,

·                    Na początku roku rodzice wyposażają dziecko w konieczne do zajęć materiały,

·                    Po przyprowadzeniu do przedszkola rodzice przekazują dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela, nie należy zastawiać dziecka samego przed przedszkolem albo na korytarzu.

 

11 czerwca 2007r.

D3

Wystrój wnętrz

      Przedszkole nasze ma 7 sal zajęć i salę do gimnastyki korekcyjnej. Każda grupa posiada szatnię. Sale są duże i przestrzenne, jest wiele możliwości ich wykorzystania w zależności od pomysłów i aktualnych potrzeb. Mamy jedną salę przechodnią, w której pracuje nam się trudno. Każda przechodząca osoba przerywa zajęcia i odwraca uwagę dzieci.

     Dopracowania wymaga współpraca z personelem pomocniczym, żeby woźne nie przechodziły przez przechodnie sale w czasie zajęć ani w czasie ciszy. Bardzo przeszkadzają nam rodzice, którzy przychodzą po swoje dziecko w czasie leżakowania.

      Umieściliśmy sześciolatki na skrzydłach budynku, żeby miały możliwość swobodnego poruszania się i organizowania własnego toku zajęć bez konieczności koordynowania ich                z innymi grupami

      W każdej sali zorganizowane są kąciki tematyczne w zależności od wieku, potrzeb                       i zainteresowań dzieci. Są to kąciki lalek, bajek, przyrodnicze, konstrukcyjne, lekarskie, fryzjerskie, muzyczne itp. Dzieci mają do nich dostęp bez ograniczeń. Wyposażone są                    w rozmaite przybory w większych ilościach, nauczyciel czuwa nad ładem i porządkiem w nich.

        Zachęcamy dzieci do pomocy w dekoracji swoich sal, aby poczuły się gospodarzami                 i współtwórcami wystroju sali. Wykorzystujemy prace dzieci i ich pomysły np. z okazji Dnia Matki, świąt okolicznościowych, Dnia Babci, zmiana pór roku itp. Prace dzieci wieszamy na wystawkach prac w szatni i w sali.   Zależy nam, żeby dzieci w większym stopniu robiły gazetki samodzielnie.

 

       Organizując zabawy z dziećmi wybieramy zabawki, przybory i materiały, które dzieci znają, są im bliskie, jak również nowe i mało dostępne. Chodzi nam o pobudzenie ciekawości dzieci, zainteresowania, poszerzenia wiedzy – zachęcenie do działania.

        Często pożyczamy sobie nawzajem zabawki z grupy do grupy, lub zamieniamy się salami. Wszelkie materiały, przybory służące do zajęć, są dostępne w zasięgu ręki dziecka.             W grupach starszych dzieci posiadają indywidualne półki, na których przechowują potrzebne przybory, natomiast w grupach młodszych materiały są gromadzone w odpowiednich kącikach. Wiele pomocy robimy samodzielnie. Stanowią one naszą własność, ale często pożyczamy je koleżankom. Zdarza się, że niektóre pomoce są skanowane na domowym komputerze.

 

       W wyremontowanym budynku przedszkola sale wyposażone są w nowe meble, dywany, nowe stoliki, krzesła, biurka dla nauczycieli.

 

 

31 maja 2012r.

 

 

D 4

 

Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia ekologicznego?

 

 

      Aktywne postawy wobec zdrowia i ekologii kształtujemy u dzieci od wczesnego dzieciństwa. Celem naszym jest stwarzanie właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Już w młodszych grupach kształtujemy podstawowe nawyki i umiejętności higieniczne jak: mycie rąk, korzystanie z toalety, ubieranie się, sprzątanie zabawek.                         W średnich i starszych grupach mycie zębów(od 5latków po śniadaniu lub na specjalne życzenie również po obiedzie),wiązanie sznurowadeł, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Uczymy dzieci korzystania z serwetek, prawidłowego korzystania ze sztućców.

 

Zdrowie

    Dbamy o profilaktykę przed chorobami z udziałem pielęgniarki. Systematycznie wdrażamy dzieci do mycia rąk przed każdym posiłkiem.

Pielęgniarka okresowo sprawdza czystość osobistą dzieci.

Kształtujemy czynną postawę w zapobieganiu chorobom. Uczulamy rodziców na konsekwencje przebywania dzieci chorych ze zdrowymi.

Dbamy o czystość naczyń (wyparzanie, usuwanie naczyń uszkodzonych). Dbamy                            o                       wietrzenie sali, czystość ręczników, pościeli, piżamek.

Stwarzamy możliwość do przebywania na świeżym powietrzu o różnych porach roku i dnia.

Organizujemy wycieczki do lasu i parku.

  

    Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mogą odpocząć i odprężyć się. Mają zapewnioną możliwość przebywania w ciszy podczas leżakowania (ze względu na mało odporny system nerwowy).

Wszystkie grupy mają czas ciszy poobiedniej. Jest to elastyczne. W starszych grupach dzieci mogą zamiast na leżakach przebywać na podwórku, jeśli jest ładna pogoda. Podczas leżakowania dzieci nie muszą spać. Puszczamy im cicha muzykę, bajki, czytamy im opowiadania. Zdarza się, że dzieci same opowiadają bajki. Mogą przynosić maskotki.

 

Wyżywienie

      Jadłospis dla dzieci układany jest przez kucharkę, intendentkę i nauczycielkę                              z uwzględnieniem diety pełnokalorycznej. Mamy na uwadze prawidłowy rozwój psychiczny                             i fizyczny dzieci. Uwzględniamy specyficzne potrzeby dzieci na dietach. Np. cukrzyca, dieta    po żółtaczce, alergie. Najczęściej po prostu zwracamy uwagę, żeby nie podawać dzieciom szkodliwych dla nich potraw. Rodzice dzieci bezglutenowych przynoszą własne pieczywo.

      Dzieci nie są zmuszane do jedzenia. Jeśli nie chcą – są zachęcane do próbowania (np. konkurs na zjedzenie zupy mlecznej), ale nie zmuszamy, mogą wybierać z posiłku to, co lubią.

       Uczymy dzieci konieczności spożywania owoców i warzyw, jako głównego źródła witamin niezbędnych dla zdrowia. Robimy z dziećmi surówki, soki, sałatki, pieczemy ciasto. Zakładamy kąciki przyrody, gdzie uprawiamy cebulę, natkę pietruszki, które wykorzystujemy przy posiłkach.

 

 

Wychowanie ekologiczne

      Mając na uwadze świadomość ekologiczną naszych dzieci uczymy ich ochrony przyrody                    i zależności człowieka od natury m.in. oszczędzania wody, prądu, papieru, wykorzystania materiałów wtórnych do zajęć.

 

D4

 

       Dzieci mają możliwość obserwowania sposobów uzdatniania wody (były świadkami badania zanieczyszczeń oraz oczyszczania wody na stacji uzdatniania).

      Kształtujemy opiekuńczą postawę wobec istot żywych i środowiska: ukazujemy walory estetyczne przyrody:

·                    Sadzimy las

·                    Razem sprzątamy teren wokół przedszkola, w parku, w lesie

·                    Przestrzegamy przed dzieleniem przyrody na gatunki pożyteczne i szkodliwe (jedne                    i drugie są niezbędne dla harmonii w naturze)

·                    Sadzimy kwiatki w doniczkach i w ogrodzie

·                    Hodujemy rybki

·                    Co roku dzieci 6letnie wyjeżdżają do wrocławskiego ZOO.

 

 

 

31 maja 2012r.

 

D 5

 

Adaptacja nowych dzieci

 

          Pierwsze dni września to okres szczególnie trudny zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci a często także dla nauczyciela. Chcemy pomóc dzieciom, żeby nabrały zaufania do nauczyciela., kolegów i do nowej sali. Pragniemy pomóc dzieciom, aby mogli spokojnie zająć się pracą zawodową. Chcemy przyjść z pomocą zarówno dzieciom jak i rodzicom. Staramy się uważnie słuchać i zrozumieć ich uczucia. Dzieci czując, że są rozumiane łatwiej przekonują się do nowego środowiska.

     

         Zapraszamy nowych rodziców na dni otwarte. Mogą oni wtedy przyjść i spędzić                      z dzieckiem pewien czas na terenie przedszkola. Oswaja to dzieci a rodzicom daje możliwość porozmawiania z nauczycielem i poznania przedszkola. W czasie tych kontaktów zbieramy informacje o dziecku i rodzinie. Wymieniamy informacje z rodzicami na temat potrzeb                     i upodobań dziecka.

 

       Aby ułatwić młodszym dzieciom adaptacje w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu stosujemy wiele sposobów i działań:

·                    Rodzice mogą w dowolnych godzinach przyprowadzać i odbierać swoje dziecko, czasami spędzać z dzieckiem dłuższe chwile lub przyprowadzić z kilkudniowym opóźnieniem

·                    Pozwalamy dziecku przynieść z domu przytulankę, smoczek, zabawkę. Często dzieci przynoszą ze sobą poduszki, pieluchy

·                    Karmimy dzieci

·                    Leżakujemy z dziećmi, przytulamy je

·                    Nosimy na rękach, jeśli tego potrzebują

·                    Kładziemy dzieci spać najszybciej jak się da, bo są bardzo zmęczone i tego potrzebują

·                    Jesteśmy pogodne, uśmiechnięte, organizujemy zabawy przy śpiewie, wykorzystujemy kukiełki, różnego rodzaju rekwizyty, wprowadzamy różne formy zabaw, które się sprawdziły np. naśladowcze, ruchowe, inscenizowane itp.

·                    Pokazujemy zabawki, uczymy sposobu korzystania z nich

·                    Jesteśmy jak najbliżej dziecka, otwarte na jego problemy, zauważamy i zaspakajamy jego potrzeby

·                    Uczymy prawidłowych czynności higienicznych i dbamy o bezpieczeństwo.

31 maja 2012r.

 

Praca z dziećmi w poszczególnych grupach

 

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Specyfika pracy w grupach młodszych jest inna niż w grupie dzieci 5-6 letnich. Wymaga szczególnych predyspozycji: zdolności aktorskich, dużej znajomości krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek, zabaw paluszkowych, zbaw ilustrowanych ruchem itp. Dzieci młodsze oczekują od nauczyciela więcej czułości, ciepła, opiekuńczości, serdeczności, bliższego kontaktu. Praca w tych grupach ma charakter opiekuńczo-wychowawczy.

Ważna jest dla nas także praca dydaktyczna. Istotne jest, aby w tym okresie dzieci nabyły zdolność współistnienia w grupie, odnalezienia się w szerszym gronie, żeby mogły zaistnieć jako jednostka w społeczności. Ważne jest, aby na tym etapie rozwoju nabyły umiejętności samoobsługi, samodzielności, przestrzegania podstawowych zasad higieny.

W każdej grupie wiekowej czas zajęć dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci. Korzystne jest, by nauczyciel prowadził grupę od najmłodszej do najstarszej. Ustalane są normy, reguły, które kontynuuje się i rozszerza w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Wszystkie dzieci są wnikliwie obserwowane przez nauczyciela, co ułatwia wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwojowej.

W każdej grupie wiekowej mogą zostać przyjęte dzieci niepełnosprawne                          i o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Poprzez pobyt w grupie dzieci niepełnosprawnych, dzieci uczą się akceptacji wobec tych dzieci, życzliwości i opieki.

Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza ośmioro dzieci niepełnosprawnych                                z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przypisane są do trzech grup dzieci realizujących obowiązek przedszkolny. Każde z tych dzieci objęte jest indywidualną opieką nauczyciela wspomagającego. Dzieci te uczestniczą w życiu grupy swoich rówieśników i są edukowane według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).

Zarówno dzieci młodsze jak i starsze korzystają z zajęć dodatkowych. Biorą udział we wspólnych wyjazdach, uroczystościach, konkursach i okolicznościowych spotkaniach, co je integruje. Organizują również własne teatrzyki.

 

 

 

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

E 2

 

Praca z dziećmi pięcio i sześcioletnimi.

 

 

W naszym przedszkolu wspieramy dzieci pięcio i sześcioletnie w indywidualnym rozwoju w oparciu o obowiązującą od 14.02.2017r. Podstawę programową  wychowania przedszkolnego. Uczymy również działania w grupie. Od pierwszych dni dokonujemy wnikliwej obserwacji prowokując dziecko do różnych działań. Dziecko uczy się poznawać siebie, radzić sobie z problemami, buduje swoją indywidualność. Chcemy, aby akceptowało siebie i innych, samodzielnie wykonywało postawione mu zadania, nauczyło się współżycia z rówieśnikami i dorosłymi, było życzliwe dla ludzi i miało właściwy stosunek do przyrody.

Uczymy je komunikatywnego wypowiadania się, twórczego myślenia i działania. Przygotowujemy i rozwijamy elementarne umiejętności do nauki czytania i poznawania pojęć matematycznych oraz przygotowujemy do nauki pisania.

Stosujemy różne metody, ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczych. One właśnie pozwalają dzieciom doświadczać i przeżywać różnorodne sytuacje a także rozwijać wszystkie sfery poznawcze.

Jeżeli któreś z dzieci budzą nasz niepokój, pracujemy z nimi indywidualnie, we współpracy z rodzicami .

Aby przybliżyć dzieciom szkołę organizujemy wycieczki do szkoły, gdzie poznają przyszłych nauczycieli, budynek, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, salę gimnastyczną. Dzieci uczestniczą w lekcjach  szkolnych.

 

W przedszkolu prowadzone jest badanie systemu osiągnięć edukacyjnych:

·           Prowadzenie diagnozy wstępnej

·           Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju

·           Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej

·           Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań. Analiza, wnioski do dalszej pracy

·           Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu (w razie konieczności) dokumentowanie wyników obserwacji

·           Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. Przekazanie rodzicom dzieci wyników obserwacji.

UWAGA: Przekazywanie rodzicom dzieci 5 i 6 letnich arkuszy informacyjnych po zakończonej diagnozie gotowości szkolnej i pozostawienie kopii tych dokumentów                               w dokumentacji pedagogicznej przedszkola w terminie do 30 kwietnia przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego. Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię                    o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

 

 

 

27 grudnia 2013r.

 

 

 

F1

 

Dyrektor w naszej placówce

 

 

W naszej placówce dyrektor spełnia szczególną rolę. Jest organizatorem w stwarzaniu warunków pracy. Na jego szczeblu rozstrzygają się wszystkie ostateczne decyzje dotyczące funkcjonowania  placówki. Współpracuje z całym personelem, jest inspiratorem wielu działań nauczycieli, jak i pozostałego personelu.

       Szczególnie ważna dla dyrektora jest taka organizacja pracy całego personelu, która                  w konsekwencji wpływa pozytywnie na rozwój dzieci.

 

      Obecna dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze po 43 latach pracy z dziećmi ma duże doświadczenie, którym chętnie się dzieli. W opinii zespołu służy doświadczeniem, wiedzą, nauczycielom, zarówno w czasie zaplanowanych hospitacji, jak i indywidualnych rozmów z wychowawczyniami. W razie kłopotów lub niedociągnięć zwraca uwagę indywidualnie i delikatnie ukierunkowuje. Pełni rolę nadzorująco-kontrolującą, posiada

umiejętność kierowania z dużym wyczuciem swoimi pracownikami z jednoczesnym wspieraniem ich jako ludzi. W sytuacjach konfliktowych lub problemowych zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro człowieka (swojego pracownika).

       Styl kierowania placówką nie jest autokratyczny, w wielu sprawach radzi się zespołu, ma do niego zaufanie. Bardzo często podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii członków zespołu i uwzględniając w miarę  możliwości ich propozycje.

 

        Dyrektor powołany został z konkursu w 2017 r. Posiada duże doświadczenie                           w zarządzaniu przedszkolem, ponieważ przez wiele lat pełniła funkcję Wicedyrektora przedszkola.

       Dla dyrektora szczególnie ważna jest współpraca ze społecznym wicedyrektorem, który przejmuje część obowiązków, wspólnie uzgodnionych i przekazanych jako jego zakres czynności. Współpraca dyrektora i społecznego wicedyrektora w zespole opiera się na koordynacji, doradztwie, wzajemnym zaufaniu. Taki sposób zarządzania placówką stwarza miły klimat i ma pozytywny wpływ na odbywający się w przedszkolu proces wychowawczy                   i dydaktyczny, daje swobodę nauczycielom podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania grupy, za którą są odpowiedzialni. Podczas nieobecności dyrektora  obowiązki przejmuje społeczny wicedyrektor.

        Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz. Istotna dla niego jest współpraca                      z rodzicami, samorządem, środowiskiem lokalnym oraz istniejącymi instytucjami i zakładami pracy w naszym mieście. Zgodnie z opinią nauczycieli, dzięki umiejętnościom komunikacji dyrektora, urokowi osobistemu i zaangażowaniu skutecznie udaje się mu załatwić wiele trudnych spraw dla dobra przedszkola.

 

       Dla dyrektora w placówce ważne jest, aby kadra nauczycielska podnosiła swoje kwalifikacje, dokształcała się na kursach, seminariach, studiach podyplomowych. W miarę własnych kompetencji i posiadanych środków wspomaga nauczycieli studiujących. Stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, rozpowszechniania ich   doświadczeń i osiągnięć. Bardzo dba o swoją kadrę, dokłada wszelkich starań, żeby żaden nauczyciel nie stracił pracy i mógł rozwijać się na miarę potrzeb i ambicji.

 

 

 

     F 1

 

        Dyrektor realizuje pensum dydaktyczne w wymiarze sześciu godzin, społeczny wicedyrektor realizuje pełne pensum nauczycielskie w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Kompetencje dyrektora i społecznego wicedyrektora zawiera statut przedszkola, który jest załącznikiem nr 1 do Koncepcji.

 

       Bezcenną, a zarazem decydującą w wielu aspektach działalności dyrektora kwestią jest owocna współpraca z organem prowadzącym. Wieloletnie starania dyrektor dotyczące remontu przedszkola uzyskały akceptację. Efekt jest imponujący, dzieci i personel przedszkola z zadowoleniem korzystają z odnowionego budynku i pomieszczeń.

 

       Dyrektor przedszkola dokłada wszelkich starań, aby placówka funkcjonowała prawidłowo. Stawia przed przedszkolem i kadrą nowe wyzwania, do których wszyscy wytrwale dążą.

 

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

F 2

 

Jak podejmuje się decyzje?

 

     W naszej placówce podejmowane są decyzje dotyczące różnych spraw:

·           Organizacji pracy w przedszkolu

·           Realizacji zadań, organizacji Rad Pedagogicznych

·           Procesu wychowawczo-dydaktycznego

·           Administracyjnych

     Wszystkie te decyzje podejmuje się podczas Rad Pedagogicznych i zebrań z personelem administracyjno-technicznym. Przed podjęciem decyzji problemy są dyskutowane w całym zespole.

      Decyzje dotyczące punktów 1-3 podejmowane są przez dyrektora i wspólnie                              z                 nauczycielami. W sprawach dotyczących procesu wychowawczo-dydaktycznego danej grupy nauczyciel sam podejmuje decyzje lub w uzgodnieniu z dyrektorem.

      W sprawach dotyczących punktu 4 decyzję podejmuje sam dyrektor lub po przedyskutowaniu z pracownikami administracyjno-obsługowymi. Podczas dyskusji zbiera się argumenty i dyskutuje nad nimi. Rozważa się za i przeciw. Interesy i poglądy personelu są uwzględniane a w sprawach spornych mając na uwadze dobro ogółu odbywa się głosowanie                   i realizowane jest zdanie większości.

      W niektórych sprawach unika się głosowania i dyskutuje się do osiągnięcia kompromisu.

Koleżanki nieobecne podczas podejmowania istotnych decyzji informowane są przez koleżanki uczestniczące i muszą się podporządkować. Decyzje dotyczące kogoś osobiście są podejmowane w jego obecności.

       W sprawach dotyczących dzieci decyzje podejmują również rodzice. Odbywa się to na zebraniach ogólnych i zebraniach grupowych oraz Rady Rodziców.

       Decyzje dotyczą:

·                    Zajęć dodatkowych w przedszkolu

·                    Organizowanych wycieczek

·                    Ubezpieczenia dzieci

     W sprawach indywidualnych dotyczących dziecka decyzja zapada w rozmowie nauczyciela z rodzicem. Niekiedy do procesu decyzyjnego włączany jest też dyrektor.

 

Przebieg informacji:

      Wszystkie istotne informacje, zarządzenia i decyzje dyrektora są w pokoju nauczycielskim. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z nimi na bieżąco.

 

 

 

 

27 grudnia 2013r.

 

 

F3

 

Podział  kompetencji w placówce

 

 

      Podział kompetencji w naszej placówce dokonuje się na pierwszej Radzie Pedagogicznej. Uwzględniamy opinie i zdanie wszystkich nauczycieli. Przeważnie przydział ten obejmuje okres jednego roku szkolnego, ale zdarza się, że niektóre z nas zajmują się przydzieloną kompetencją przez kilka lat. Niektóre zadania przydzielane są wg ustalonego harmonogramu.

      Rodzaje kompetencji:

·                    Bycie wychowawcą prowadzącym grupę. Wychowawca jest odpowiedzialny za salę               i przynależący do niej majątek. Przy przekazywaniu sali, wychowawca powinien sprawdzić spis inwentarza.

·                    Dokumentowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej /harmonogram/

·                    Dokumentowanie zebrań z rodzicami

·                    Prowadzenie biblioteki przedszkolnej

·                    Prowadzenie kroniki

·                    Prowadzenie kącika dla rodziców, tablicy informacyjnej oraz strony internetowej przedszkola / http://przedszkole1gora.pl.tl/ i strony internetowej grupy przedszkolnej https://www.facebook.com/przedszkole1gora/

·                    Funkcja społecznego inspektora pracy i koordynatora do spraw bezpieczeństwa przedszkola

·                    Obsługa kserokopiarki

·                    Odpowiedzialność za aparat fotograficzny

·                    Odpowiedzialność za aparaturę nagłaśniającą

·                    Organizowanie uroczystości, imprez przedszkolnych i środowiskowych

·                    Komisje inwentaryzacyjne

·                    Zespół do spraw ewaluacji

·                    Powołanie zespołów wzbogacających pracę wychowawczo-dydaktyczną naszej placówki

·                    Opieka nad strojami przedszkolnymi

·                    Przepisywanie i wprowadzanie poprawek do koncepcji

·                    Zespół do spraw ewaluacji

·                    Komisja Rekrutacyjna

 

Podziału wymienionych kompetencji dokonuje się mając na uwadze:

1.                  Indywidualne zainteresowania

2.                  Predyspozycje

3.                  Inicjatywę własną

4.                  Organizację pracy

 

      Podział kompetencji personelu technicznego dokonywany jest w inny sposób. Uzależniony jest od przydziału sali do której przyporządkowane są z góry ustalone pomieszczenia np. do sali nr 5 przyporządkowana jest kancelaria itp.

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

F 4

 

Jak organizujemy narady i odprawy służbowe?

 

 

      W naszej placówce mamy dwa rodzaje narad:

·                    planowane – których treści merytoryczne zawarte są w planie rocznym

·                    nadzwyczajne – o tematyce wypływającej z zaistniałych okoliczności

     Narady organizuje dyrektor a w przygotowaniu ich biorą udział także inni członkowie rady.

      Na naradach służbowych rozpatrujemy następujące kwestie:

·                    sprawy dotyczące poszczególnych grup

·                    sprawy organizacyjne

·                    sprawy finansowe placówki

·                    doskonalenie zawodowe

·                    bezpieczeństwo dzieci

·                    informacje z konferencji i narad dyrektorów

·                    nowe zarządzenia

·                    sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego

·                    sprawy dotyczące kontaktu z rodzicami i środowiskiem

·                    opiniowanie aneksów do organizacji pracy

·                    podejmowanie uchwał

      W czasie narad poruszamy problemy dotyczące koncepcji pedagogicznej przedszkola.

Narady odbywają się poza godzinami pracy. Protokołowaniem ich zajmuje się protokolant,             w razie nieobecności wyznaczona osoba a każde posiedzenie rady rozpoczynamy od zatwierdzenia poprzedniego protokołu. Nowy protokół sporządza się w ciągu trzech dni.

 

      W naradach nie biorą udziału pracownicy administracyjno-obsługowi. Dyrektor organizuje dla tego personelu osobne zebrania.

      W posiedzeniu rad pedagogicznych biorą udział zaproszeni goście np. burmistrz, inni nauczyciele, pielęgniarka, doradcy, logopeda, psycholog.

 

      Na terenie naszego przedszkola organizowane są tez zebrania w małych zespołach. Tematyka tych zebrań dotyczy m.in.:

·                    opracowania planu rocznego

·                    przygotowania uroczystości, wycieczek

·                    opracowania i uaktualnianie wybranych tematów z koncepcji pedagogicznej przedszkola.

Zebrania te nie są protokołowane.

 

 

 

27 grudnia 2013r.

 

 

 

F 7

 

Jak wygląda współpraca z praktykantami?

 

      Nasze przedszkole gotowe jest na przyjęcie praktykantów z różnych uczelni.

      Pierwszym etapem przyjęcia praktykanta jest złożenie prze niego skierowania wydanego przez uczelnie. Następnie odbywa się rozmowa  z dyrektorem placówki, który dokonuje prezentacji personelu pedagogicznego oraz obsługi.

     Wybór opiekuna praktykanta zależy od wytycznych uczelni i możliwości placówki, za zgoda wytypowanego nauczyciela.

      Praktykant w zależności od potrzeb ma możliwość obserwacji i uczestnictwa w formie asystenckiej w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela z wybranej grupy. Nastopnie praktykant w ustalonym przez uczelnię wymiarze czasu samodzielnie pełni obowiązki nauczyciela grupy, pod „bacznym okiem” opiekuna i ewentualnie dyrektora placówki. Na prośbę uczelni, opiekun dokonuje pisemnej oceny praktyk.

      Nauczyciele naszej placówki są bardzo otwarci na potrzeby przyszłych nauczycieli. Chętnie udostępniamy bogaty warsztat pracy – pomoce dydaktyczne zarówno przedszkolne, jak i gromadzone przez nas. Mając duże doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, posiadając wiedzę i umiejętności zdobyte na różnych kursach i warsztatach dla nauczycieli, możemy podzielić się refleksjami dotyczącymi specyfiki zawodu, nowych form i metod pracy.

      Wiedząc, jakie stresy pociąga za sobą wejście w nowe środowisko, staramy się stworzyć przyjazną atmosferę, otoczyć ciepłem i życzliwością nową osobę. Nie krytykujemy, jedynie na zasadzie partnerstwa podsuwamy różne sposoby na rozwiązanie tego samego problemu.  Dążymy do tego, aby przyszły nauczyciel był otwarty na nowości, kreatywny, a nade wszystko z zamiłowaniem podchodził do dzieci, respektował ich potrzeby i prawa.

     Sam praktykant często wzbogaca nas – jako nauczycieli – wychowawców. My również od niego możemy się wiele nauczyć. Dotyczy to jego świeżej wiedzy merytorycznej, a także jego bezstronnego spojrzenia na grupę i na dziecko w grupie.

  

 

 

26 maja 2006r.

 

 

 

F 8

 

Współpraca z personelem administracyjno-obsługowym

 

 

Nasze przedszkole posiada obsługę administracyjną, tj. księgową oraz osobę pełniącą funkcję kadrowej i sekretarki zatrudnione w wymiarze 1 etatu oraz personel obsługowy, który ma bezpośredni kontakt z dziećmi. Woźne oddziałowe współpracują z nauczycielem prowadzącym daną grupę. Są one włączone do sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola, jak i poza jego terenem. Woźne pomagają w rozbieraniu i ubieraniu się dzieci, czynnościach samoobsługowych, pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek. Zajmują się dziećmi podczas prowadzenia przez nauczyciela pracy indywidualnej z dzieckiem, bądź w małych zespołach, pomagają nauczycielkom                              w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sali. Porządkują salę po zajęciach i po skończonym dniu pracy. Dają przy tym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stwarzają miłą atmosferę w grupie.

 

W przedszkolu zatrudniony jest intendent, kucharka i 2,5 etatu pomocy kuchennej oraz konserwator.

 

W grupie najmłodszej oprócz woźnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Jej zadaniem jest ścisła współpraca z nauczycielem w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.

 

W przedszkolu zatrudniony jest woźny – konserwator, który utrzymuje teren wokół przedszkola w porządku i czystości, wykonuje drobne naprawy.

 

Intendentka dba o zaopatrzenie przedszkola w żywność, artykuły BHP i materiały do zajęć. Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom, sporządza jadłospisy.

 

Kucharki przyrządzają punktualnie smaczne i zdrowe posiłki, biorą udział w układaniu jadłospisu, utrzymują w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne.

 

Wszyscy pracownicy obsługi wykonują również inne prace zlecone przez dyrektora                 a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 

Nauczyciele planując pracę społeczno-użyteczną z dziećmi w ramach współpracy               z personelem obsługowym włączają dzieci do codziennych czynności porządkowo-gospodarczych.

 

Prawidłowo układająca się współpraca nauczyciela z woźnymi i pomocami jest dla nas bardzo ważna. Daje ona dzieciom przykład wzajemnego poszanowania się.

 

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

 

 

F 9

Współpraca w naszym zespole

 

      Poprzez pracę zespołową rozumiemy pracę z podziałem obowiązków, wspólne podejmowanie decyzji, wymianę swoich doświadczeń, korzystanie nawzajem ze wszystkich pomocy i umiejętności.

      Najbardziej aktywna współpraca nawiązuje się między nauczycielami pracującymi                  w jednej grupie. Dotyczy ona planowania pracy, urządzania i wystroju sali, organizowania zebrań, problemów wychowawczych dotyczących całej grupy oraz pracy indywidualnej                 z dziećmi. W zespole pracującym w jednej grupie omawiamy problemy bieżące dotyczące dzieci oraz pracy dydaktycznej.

Ciekawe pomysły są dyskutowane i wykorzystywane przez innych wychowawców. Ważniejsze decyzje podejmuje się w czasie rad pedagogicznych.

Szersza współpraca opiera się na:

·                    Opracowaniu zadań do planu rocznego

·                    Przygotowywaniu rad szkoleniowych

·                    Przygotowywaniu różnych uroczystości

·                    Udziału w kursach organizowanych na terenie przedszkola oraz poza placówką

·                    Redagowaniu ankiet pomiaru jakości pracy przedszkola

 

       Swobodnie wybieramy metody pracy z dziećmi w celu osiągniecie jak najlepszych efektów.   Jeden nauczyciel w grupie jest wychowawcą – nauczycielem wiodącym. Są to jego dodatkowe kompetencje. On ustala, m.in. plan i zasady pracy.

Nauczyciel, który wchodzi do grupy działa według tych zasad, ale ma prawo do własnego stylu, metod pracy i rodzaju zajęć. Zwykle współpraca między nauczycielami w zespole układa się bardzo dobrze, dogadujemy się ze sobą na bieżąco.

      Sądzimy jednak, że tak trudna sprawa jak bieżąca współpraca między kilkoma osobami pracującymi w tej samej grupie wymaga jeszcze dopracowania. Być może dobrym rozwiązaniem będzie  precyzyjne ustalenie na początku roku osób współpracujących w danej grupie zakresu ich obowiązków.

Często pomagamy sobie wykorzystując nawzajem nabyte na kursach umiejętności i własne uzdolnienia (np. granie na instrumentach, talenty plastyczne).

W naszym zespole kierujemy się wspólnym dobrem i zmierzamy do rozwoju naszej placówki. Jest to nasz wspólny cel, który ujednolica nasze działania.

 

     26 maja 2006r.

 

F 10

 

Zajęcia dodatkowe w naszej placówce

 

Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu są  organizowane  zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, natomiast za zgodą rodziców  lekcje religii.

 

Na terenie naszego przedszkola organizowane są następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci:

·                    Język angielski,

·                    Religia

·                    Spektakle teatralne,

·                    Koncerty muzyczne,

·                    Wyjścia do kina

·                    Kółka: teatralne, plastyczne, taneczne

·                    Rewalidacja

·                    Zajęcia z psychologiem

·                    Zajęcia z logopedą

 

W spektaklach teatralnych, wyjściach do kina i koncertach muzycznych biorą udział wszystkie dzieci. Wszystkie zajęcia są w całości opłacane przez opiekunów.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się z dziećmi 3,4,5,6 letnimi.

Zajęcia dodatkowe odbywają się w trakcie realizacji podstawy programowej.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać 30 minut.

 

 

04 kwietnia 2018r

 

 

G1

 

Jak organizujemy współpracę z rodzicami?

 

            Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu jest bardzo ważna, ponieważ jednym z naszych celów jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu, jak i również zaangażowanie rodziców w codzienne życie przedszkola. Bardzo ważna jest                    w naszych kontaktach wzajemna akceptacja, zaufanie, partnerstwo w podejmowaniu decyzji.

W celu przybliżenia rodzicom spraw placówki organizujemy na terenie przedszkola spotkania.

Współpraca z rodzicami przybiera różnorodne formy. Są to:

Ø    zebrania ogólne (raz w roku),

Ø    zebrania w poszczególnych grupach połączone często z zajęciami otwartymi,

Ø    kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami (zaplanowane, okazjonalne),

Ø    kontakty indywidualne dyrektora z rodzicami,

Ø    uroczystości przedszkolne i grupowe,

Ø    zebrania Rady Rodziców,

Rodzice mogą aktywnie działać w Radzie Rodziców oraz w trójkach grupowych.

            Na początku roku podczas zebrania mówimy, jakiej pomocy byśmy oczekiwali i czekamy na deklaracje rodziców.

Dotyczy to np. szycia strojów dla dzieci, pomocy przy uroczystościach, filmowania uroczystości, wykonywania elementów dekoracji i pomocy dydaktycznych, dostarczania pomocy i materiałów do zajęć lub do dekoracji, pozyskiwania sponsorów, prezentacji swojego zawodu podczas zajęć z dziećmi, udziału w wycieczkach

 

     Wymagamy od rodziców rzetelnej informacji o własnym dziecku.

Wymagamy płacenia za przedszkole w terminie. Jeśli rodzice nie płacą – stosujemy różne formy przypominania im i nacisku, włącznie ze skreśleniem dziecka z listy.

Współpraca z rodzicami w przedszkolu wymaga od nas wspólnie trzymania się pewnych zasad i reguł.

     Ponieważ śniadanie jest o 8.10 wskazane jest przyprowadzenie dziecka przed tą godziną. Dziecko może być przyprowadzane później, jeśli rodzice tak umówią się z nauczycielem. Przyprowadzanie dziecka bardzo późno (np. o 11) jest według nas niedobre dla samego dziecka (omijają je zajęcia, a dziecko przychodzi właściwie na obiad i leżakowanie). Rozmawiamy o tym z rodzicami.

             Odbieranie dzieci odbywa się w zasadzie przed 12 albo po 14, żeby nie przeszkadzać                    w leżakowaniu. Rodzice, którzy odbierają dziecko w czasie leżakowania (bez uprzedzenia), przeszkadzają innym dzieciom, wybijają również z rytmu swoje własne dziecko. Irytuje nas, gdy niektórzy rodzice nie przestrzegają pór odbierania dzieci.

      Obecność rodziców na zebraniach grupowych jest dla nas ważna. Więcej rodziców uczestniczy w zajęciach grupowych w zerówce niż w młodszych grupach – tam więcej jest rozmów indywidualnych. Męczące jest powtarzanie rodzicom, którzy pod różnymi pretekstami nie byli na spotkaniu ogólnym, informacji przekazywanych na zebraniu.

       Nasze doświadczenia z rodzicami, którzy wchodzą do grupy są różne. Niektórzy rodzice nie mają śmiałości wejść do sali i podglądają przez dziurkę od klucza. Często rozmawiamy              z rodzicami indywidualnie. Życzymy sobie, żeby w przypadku problemów dziecka takie wizyty i rozmowy były umówione wcześniej.

 

G1

       Bywa, że rodzice zajmują się tylko swoim dzieckiem, zarzucając je ściąganymi z półek zabawkami, prowadząc je do toalety, wprowadzając zamieszanie. Niektórzy rodzice ingerują w to, co dzieje się w grupie, komentując, zwracają uwagę nauczycielce i pouczają ją. Jest to dla nas nie do przyjęcia.

       Niektórzy rodzice nie mogą rozstać się z dzieckiem i chcieliby być cały czas w sali. Nasze doświadczenia są takie, że dziecko szybciej przestaje płakać, kiedy rodzica nie ma.

      Większość rodziców chodzi po przedszkolu w butach – brudzą podłogi, na których bawią się dzieci.  Konieczne są jasne reguły dla rodziców, którzy chcą wchodzić do sal.

 

      W naszym przedszkolu rodzice mają prawo do:

Ø    uzyskiwania rzetelnych informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,

Ø    zapewnienia bezpieczeństwa jego dziecka podczas całego dnia pobytu w przedszkolu,

Ø    zapoznania z zadaniami wychowawczymi i dydaktycznymi w każdej grupie wiekowej,

Ø    dowolnego decydowania o wyborze zajęć dodatkowych

Ø    decydowanie o udziale dziecka w nauce religii,

Ø    decydowanie o ilości posiłków, jakie dziecko je w przedszkolu,

Ø    wgląd do jadłospisu,

Ø    decydowania o udziale dziecka w dalszych wycieczkach,

Ø    organizowania na terenie przedszkola spotkań z Radą Rodziców,

Ø    zgłaszania wniosków i uwag,

Ø    wchodzenia do sal przedszkolnych zgodnie z ustalonymi regułami,

Ø    decydowanie o godzinie przyjścia i odbioru dziecka przy akceptacji przedszkola.

 

04 kwietnia 2018r

 

 

 

G 2

 

Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?

 

       W celu lepszego zrozumienia działań przedszkola stosujemy różne sposoby zapoznawania  rodziców z naszymi  metodami pracy z dziećmi.

Rodzice mają tablicę informacyjną przy wejściu. Zamieszczamy tam bieżące informacje, regulaminy opłat, wysokość opłat, jadłospis.

 

      Każda grupa w swojej szatni posiada oddzielną gazetkę, na której są prezentowane prace dzieci, informacje o tematach cyklicznych, treści wierszy i piosenek, tytuły opowiadań                     i bieżące informacje dotyczące życia grupy.

 

       Prowadzona jest przez nauczycieli  strona internetowa  oraz na portalu społecznościowym Facebook, gdzie umieszczane są aktualne komunikaty, informacje i zdjęcia ukazujące życie codzienne              w przedszkolu. Prowadzone są strony internetowe grup dzieci 5-6 letnich gdzie również rodzice mogą dowiedzieć się na bieżąco o tym co wydarzyło się w grupie poprzez relacje reportażowo-fotograficzną. Dodatkowo znajduje się fotorelacja w holu przedszkola.

      

      Formą prezentacji placówki jest pięknie prowadzona już od 1945r. kronika przedszkola.

 

      Na terenie placówki odbywają się zajęcia otwarte, po których następuje omówienie metod i form stosowanych na zajęciach. Wpływa to na poszerzenie wiedzy o pracy w przedszkolu

      

      Na terenie placówki odbywa się wiele stałych imprez, które pomagają nam organizować rodzice w a niektórych uczestniczą jako zaproszeni goście.

 

      Są to: wyjazdy do ogrodu zoologicznego zorganizowane dla dzieci kończących edukację przedszkolną, dni otwarte dla dzieci i rodziców, festyny rodzinne, spartakiada przedszkolaków, mikołajki, spotkania wigilijne z rodzicami, bal karnawałowy dla dzieci, spotkania babci i dziadka z okazji ich święta, marzanna, zajączek wielkanocny, przegląd twórczości artystycznej dzieci organizowany w dniu urodzin patronki przedszkola, pożegnanie absolwentów przedszkola, uroczystości jubileuszowe środowiskowe.

Rodzice chętnie uczestniczą w tych uroczystościach jak również w wycieczkach organizowanych dla dzieci. 

 

 

 

 

04 kwietnia 2018r.

 

H1/2

 

Współpraca z innymi przedszkolami, ze szkołami, innymi instytucjami i organizacjami

 

        W Górze oprócz naszego przedszkola znajduje się jeszcze jedno przedszkole publiczne oraz dwie szkoły podstawowe. Z instytucjami tymi łączą nas kontakty sporadyczne. Polegają one na wymianie życzeń z okazji uroczystości okolicznościowych oraz spotkaniach w związku z kursami, szkoleniami, naradami metodycznymi.

Nasze przedszkole posiada bogaty zbiór strojów i rekwizytów.

Szerszą współpracę nawiązujemy ze szkołami podstawowymi, do których będą uczęszczać nasi wychowankowie. Grupy dzieci 6 – letnich nawiązały współpracę ze Szkoła Podstawową Nr 3 i Nr 1. Współpraca polega na zapraszaniu dzieci z przedszkola na lekcje w ramach organizowanych przez szkołę „Dni Otwartych” oraz zapraszane są  na przedstawienia teatralne przygotowywane przez szkołę.

 

      W najbliższym otoczeniu przedszkola znajdują się także inne instytucje, z którymi placówka utrzymuje kontakt.

 

Są to:

-                     Dom Dziennego Pobytu

-                     Dom Kultury

-                     Miejska Biblioteka Publiczna

-                     Policja

-                     Straż Pożarna

-                     Spółdzielnia Mleczarska „Demi”

-                     TPD

-                     ZNP

-                     Firmy Ubezpieczeniowe

-                     PCDN i PPP (Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego)

-                     Apteki

-                     MOPS

-                     Nadleśnictwo Góra Śląska

-                     OsiR

-                     Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze

 

Nasza współpraca polega na okolicznościowych kontaktach, występach dzieci z różnych okazji, organizowaniu wycieczek do tych instytucji, udziale dzieci w konkursach plastycznych, festiwalu piosenki dziecięcej, propagowaniu kultury odbioru muzyki, teatrzyków poprzez zapraszanie artystów.

            Poszerzyłyśmy współpracę z PCDN i PPP poprzez udział w pracach zespołu samokształceniowego oraz organizowanych przeglądach artystycznych przedszkolaków. Dzieci i nauczyciele mają możliwość korzystania z pracowni informatycznej i biblioteki pedagogicznej. Dążymy do poszerzania naszej współpracy i pozyskania sponsorów, np. pomoc firmy ubezpieczeniowej przeznaczona jest na zakup środków dydaktycznych.

            Współpracujemy z Przedszkolem Publicznym nr 3 w Górze. Nasza współpraca opiera się na wzajemnych relacjach, szkoleniach, życzliwości i serdeczności.

 

 

04 kwietnia 2018r.

H3

 

 

Jak prezentujemy naszą placówkę na zewnątrz?

 

        Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw rozwojowym potrzebom małego dziecka. Uroczystości są jednym z ważnych momentów w wychowaniu dziecka i wywołują niezapomniane przeżycia. Przygotowując dzieci do uroczystości uczymy je wyraźnej wymowy i prawidłowej intonacji, wzbogacamy zasób słów.

 

      W naszym przedszkolu przywiązujemy wielką wagę do uroczystości na rzecz środowiska, przez co wzmacniamy więzi i popularyzujemy placówkę w najbliższym regionie. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej m.in. poprzez udział w gminnych                       i powiatowych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych, przeglądach                           i konkursach oraz w ogólnopolskich akcjach charytatywnych jak Góra Grosza i WOŚP. Współpracujemy m.in. z Biblioteką Miejską, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Ośrodkiem Kultury Fizycznej, Przedszkolem Publicznym Nr 3, Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 3 w Górze, Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną.

 

      Kontynuujemy współpracę z Nadleśnictwem, zbieramy pokarm dla zwierząt, w zamian jesteśmy zapraszani na zajęcia, pogadanki, dni otwarte nadleśnictwa, dzieci bawić się                    w plenerze, oglądać hodowlę leśnych zwierząt.

 

      Do tradycji przedszkola należą uroczystości, które podtrzymują ludowe zwyczaje: topienie marzanny, zajączek wielkanocny, chodzenie z kurkiem wielkanocnym. Organizujemy jasełka, wieczór andrzejkowy i wigilijny, popularyzujemy tańce ludowe, oraz festyny dla rodziców.

       Dzięki uczestnictwu we wspólnych imprezach nawiązujemy przyjaźnie. Te działania są wizytówką naszej pracy z dziećmi i dają możliwość oceny placówki przez społeczność lokalną. W czasie przygotowań do uroczystości dbamy o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, tworzymy miłą atmosferę współpracy.

 

      Nawiązujemy współpracę z Domem Kultury, utrzymujemy kontakty okolicznościowe                z zakładami pracy i samorządem terytorialnym. Jesteśmy zapraszani na występy artystyczne                z okazji imprez jubileuszowych i świątecznych. Mamy bogate tradycje przedszkolne udokumentowane w kronikach, dyplomach, na filmie wideo np. 50-lecie przedszkola, Dni Góry, 700-lecie Góry połączone z 55-leciem przedszkola. Jubileusz 65- lecia przedszkola został połączony z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarciem nowo wyremontowanego budynku przedszkola. Była to uroczystość otwarta dla całej społeczności lokalnej w której uczestniczyły wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe                i oświatowe, darczyńcy oraz przyjaciele przedszkola.

       Naszym celem są dobre kontakty z organem prowadzącym i Radą Rodziców. Dbamy               o pozyskiwanie środków finansowych, które wykorzystujemy na rzecz przedszkola: zakup zabawek, dywanów, sprzętu RTV, wzbogacenie strojów i wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Dzięki darowiznom rodziców, dotacji organu prowadzącego, darowiznom nauczycieli wzbogaciliśmy ogród o nowy sprzęt, co sprzyja dobremu wizerunkowi przedszkola.

        Promując nasze przedszkole w środowisku dbamy o dobry wizerunek naszej placówki.

 

31 maja 2012r.

I

 

Dalsza praca nad koncepcją

 

NASZA KONCEPCJA JEST PODSTAWĄ NASZEJ PRACY!

 

1.                  Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji, żeby mógł dalej               z nią pracować.

2.                  Każdy nowy nauczyciel dostaje egzemplarz koncepcji.

3.                  Dla praktykantów, nowych koleżanek oraz dla wszystkich zainteresowanych mamy dodatkowe egzemplarze (trzymane w rezerwie w specjalnym segregatorze).

4.                  Egzemplarz koncepcji należący do dyrektora leży na stole podczas narad służbowych. Ewentualne zmiany w poszczególnych punktach są nanoszone od razu.

5.                  Zmiany w tekście muszą być nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Jeżeli zmiany są drobne każdy nanosi je osobiście, jeżeli dotyczą większych partii tekstu – drukuje się nową stronę i kopiuje dla wszystkich.

6.                  Raz na dwa lata cała koncepcja jest w całości czytana przez wszystkich. Dyskutuje się wówczas o ewentualnych poprawkach i niedostatkach. Ustala się wtedy w jakiej, kolejności i według jakiej metody dane punkty mają być przerabiane lub opracowywane

7.                  Termin takiego spotkania powinien być ustalony, co najmniej kwartał wcześniej, by nauczyciele mieli wystarczająco dużo czasu, aby zaznaczyć punkty, o których chcą mówić. Musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za przypominanie zespołowi o spotkaniu.

8.                  O tym, że fragmenty koncepcji będziemy pokazywać innym osobom (np. rodzicom) zdecydowaliśmy w sierpniu 2000.

9.                  Punkty jeszcze nie omówione, a uznane za ważne lub wymagające korekty, zostaną opracowane według tej samej metody (opracowanie nowego tekstu przez małe zespoły i następnie zatwierdzenie go na radzie)

 

 

 

 

 

      15 maja 2003r.

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free