PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Koncepcja Pedagogiczna
 


 

 
 
Koncepcja
Pedagogiczna
 
 Przedszkola Publicznego nr 1
 im. Marii Konopnickiej w Górze

Wizja naszego przedszkola       

 


Każde dziecko jest dla nas ważne i niepowtarzalne·        Stwarzamy dzieciom sprzyjające warunki przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.

 

·        Wychowujemy i ukierunkowujemy rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych
potrzeb i  poszanowaniu ich praw.

 

·        Rozwijamy aktywność, dociekliwość, kreatywność i ambicję dziecka.

 
 

·        Rodzice są naszymi partnerami w wychowaniu dzieci.  Współpracujemy, wychodzimy
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców.


 

 

 

Misja naszego  przedszkola

 

 


 

·        Przedszkole jest miejscem otwartym na dzieci i ich indywidualny rozwój, potrzeby rodziców i środowiska.

 

·        Przedszkole jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym w szerokim słowa znaczeniu.


 

·        Dbamy o zdrowie dzieci, higienę i estetykę otoczenia.

 

·        Staramy się aby interakcje pomiędzy dziećmi i dorosłymi a także wśród dzieci były zawsze pozytywne.

 

·        Integrujemy dzieci młodsze ze starszymi, niepełnosprawne ze zdrowymi we wspólnych zabawach i podczas różnorodnych imprez środowiskowych, rodzinnych.

 

·        Stosujemy metody rozwijające kreatywność dziecka; w sferze motoryki małej i dużej,
muzycznej i plastycznej, językowej, matematycznej i emocjonalno-społecznej.

 

·        Zapoznajemy dzieci z bliższym i dalszym światem przyrody i techniki.

 

·        Kształtujemy postawę patriotyczną wśród dzieci i świadomość własnej tożsamości

 

 

 

 
A    Nasza placówka o sobie 
Finansowanie
 
                Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze jest jednostką budżetową finansowaną przez Organ Prowadzący (Samorząd Terytorialny)  w Górze. Finansowo wspomagają nas również rodzice pomagając przy zakupie zabawek i sprzętu ogrodowego
 
          Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Górze, a stawkę żywieniową ustala dyrektor placówki w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

Położenie i komunikacja

 
                Budynek przedszkolny położony jest w centrum miasta przy ul. Żeromskiego 15. Otoczony jest pięknym ogrodem z 70–letnim drzewostanem. Jedną ze stron ogrodzenia stanowi zabytkowy mur obronny.
             Niedaleko przedszkola położone jest targowisko, szpital oraz drobne sklepiki różnych branż. Placówka sąsiaduje również z Biblioteką Miejską, Urzędem Miejskim, Środowiskowym Domem Samopomocy i Domem Kultury.  W niewielkiej odległości od przedszkola znajduje się las i park, Ośrodek Kultury Fizycznej - stadion i basen.
 
           Dzieci uczęszczające do przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny mieszkające w Borszynie Małym, Kruszyńcu, Borszynie Wielkim i Włodkowie Dolnym są dowożone autobusem. Do przedszkola uczęszczają też dzieci młodsze z innych miejscowości gminy Góra ale dowożone są przez rodziców /opiekunów prawnych/.

 
Pomieszczenia i tereny zewnętrzne
 
                Przedszkole jest jednopiętrowym budynkiem. Na parterze znajdują się trzy sale z łazienkami, szatnie dzieci, hol, pomieszczenia kancelaryjne, biurowe /4 pokoje/, gabinet wicedyrektora, pokój intendentki, całe zaplecze kuchenne (zmywalnia, kuchnia właściwa, obieralnia, magazyn żywnościowy), 1 sanitariat, taras.
         Na pierwszym piętrze znajdują się 4 sale dla dzieci w tym 3 sale z łazienkami, jedna grupa dzieci korzysta z łazienek sąsiednich sal, pokój nauczycielski, pokój pielęgniarki, gabinet dyrektora, sala do zajęć rewalidacyjnych, pomieszczenie socjalne i łazienka dla kucharek, dwa pomieszczenia gospodarcze, taras, 2 sanitariaty.
        Kondygnacje połączone są windą, która dowozi posiłki dla dzieci. Przy wyjściu na taras znajduje się winda dla dzieci niepełnosprawnych. Budynek jest podpiwniczony, w którym znajdują się: pomieszczenia gospodarcze, magazyn chemiczny, warzywniak.
          Budynek przeszedł w 2011 roku remont kapitalny /całkowity koszt 3691107,23zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 2084239,79zł./
         Podczas remontu przedszkola nastąpiła duża zmiana w ogrodzie przedszkolnym. Zdemontowano stary sprzęt i rozebrano altanki.
W latach 2012 – 2015r. wspólnie z rodzicami doposażyliśmy ogród w 2 piaskownice, 3 ważki, pociąg, mostek ruchomy, zestaw gimnastyczny „Baza” oraz 3 drewniane kwietniki na kwiaty, samochód, karuzelę, tablice do pisania kredą
        Jest nowy kompleks z atestowanego drewna do ćwiczeń ruchowych, są nowe ławeczki  i fontanna. Cześć ogrodu pokrywa trawa, zielone krzewy i wyściółka z kory. Pozostały wieloletnie drzewa i krzewy. Wiosną sami posadziliśmy wzdłuż ogrodzenia rząd hibiskusów.
 
         Znajduje się tu także wzniesienie – górka zabezpieczona płotkiem, które zimą służy jako „tor saneczkowy”. Dzieci w ogrodzie czują się bardzo dobrze, lubią w nim przebywać. Myślimy, że jest wielką zaletą naszego przedszkola.
         Na terenie ogrodu znajduje się zabytkowy budynek, który jest obecnie remontowany z przeznaczeniem na Klubik Małego Dziecka


 
Struktura grup
 
           Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 225 dzieci. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 25 osób. Dysponujemy 7 salami zabaw dla dzieci, które stanowią sale dydaktyczne.
       Grupy są jednorodne i mieszane wiekowo. Wychowaniem przedszkolnym objęte są również dzieci odroczone od obowiązku szkolnego. Do przedszkola przyjmowane są w uzasadnionych przypadkach dzieci 2,5 letnie. Do naszego przedszkola uczęszczają też dzieci niepełnosprawne.
 
Personel placówki
 
         W przedszkolu pracuje 22 nauczycieli w tym: dyrektor, 13 nauczycieli, 4 nauczycieli wspomagających, w niepełnym wymiarze czasu pracują logopeda, nauczyciel języka angielskiego, psycholog, katecheta. Funkcję dyrektora pełni również nauczyciel.
 
        W przedszkolu zatrudnione są osoby na stanowiskach: księgowa, ½ etatu kadry, ½ etatu sekretariat oraz personel obsługowy: intendent, 7 woźnych oddziałowych, 2 pomoce nauczyciela oraz 3,5 etatu w kuchni, 1 woźny – konserwator.
 
        W miarę potrzeb w przedszkolu odbywają się praktyki pedagogiczne dla studentek z różnych uczelni pedagogicznych oraz osób przygotowujących się do zawodu na stanowisko opiekunek dziecięcych.

 
 Otoczenie socjalne
         Do przedszkola uczęszczają dzieci o  bardzo  zróżnicowanym  statusie  społecznym i sytuacji materialnej.  Rodzice dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Muszą jednak swoją sytuację uzasadnić składając odpowiednią dokumentację u dyrektor przedszkola. Jeżeli rodzic pobiera zasiłek rodzinny i ma w przedszkolu dwoje dzieci, korzysta z ulgi w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu 50% na drugie dziecko. Jeżeli rodzic ma troje dzieci w przedszkolu jest zwolniony z opłaty na trzecie dziecko.


 
B 1   Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce?

 
       Wychowanie w przedszkolu jest dla nas największą wartością, ponieważ jest
kontynuacją wychowania dziecka w rodzinie i podstawą późniejszej jego edukacji.
Systematycznie współpracujemy z rodzicami, dążąc do osiągnięcia jednolitych reguł
obowiązujących w domu i w przedszkolu.
Przedszkole to dla nas miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie, znajdują samo
potwierdzenia. Staramy się, aby każde potrafiło wyrazić swoje uczucia, chęci i
pragnienia, co pozwala rozwijać jego indywidualność i tożsamość.

 
Nasza placówka jest również miejscem kontaktów i zachowań społecznych. Uczymy dzieci
podejmowania samodzielnych decyzji, współdziałania w zespole, zachowania się w
sytuacjach konfliktowych.
Ważna jest tez dla nas możliwość wykorzystania przez dziecko wiedzy i umiejętności, które
służą rozwojowi i badaniu świadomości siebie, stanowią filar do podjęcia nauki szkolnej.
Wszystkie nasze działania przygotowują dziecko do życia w społeczeństwie.
Wychowanie przedszkolne pojmujemy jako wpajanie dzieciom podstawowych wartości takich jak
dobro, prawda, miłość, piękno.
 
B 2   Jak rozumiemy naszą rolę jako wychowawcy?

 
      My jako wychowawczynie jesteśmy autentyczne, jesteśmy sobą, pokazujemy swoją radość,
smutek w granicach, które dziecko może objąć rozumem. Zdobywamy zaufanie dzieci.
      Jesteśmy wiarygodne, otwarte na ich problemy.
Jesteśmy cierpliwe, umiemy słuchać dzieci i dostrzegać ich problemy.
Nie pozostawiamy dzieci z ich kłopotami i pytaniami.

      Jesteśmy spontaniczne, mamy wszechstronne zainteresowania, bogatą osobowość,
ale nie narzucamy jej dzieciom. Potrafimy śpiewać, tańczyć, rysować i wyjaśniać
proste zjawiska przyrodnicze.
      Dostrzegamy indywidualne różnice między nami i wykorzystujemy nasze zdolności
i umiejętności podczas planowania pracy w poszczególnych grupach. 
      Predyspozycja nauczycielki dostosowujemy do grupy wiekowej.
Różnice indywidualne między wychowawcami pomagają w uatrakcyjnianiu zajęć.
       Dzieci mają obraz różnych charakterów, postaw, osobowości, obcują z ludźmi
o różnych temperamentach. Różnice są pożądane na tyle, żeby nie zakłócały pracy w grupie.
Jako wychowawczynie jesteśmy wzorcem do naśladowania (kultura osobista).
      Umiemy przyznać się do popełnionego błędu i do tego,
że nie wszystko wiemy, że mamy również swoje ograniczenia, umiemy przeprosić.
       Mamy prawo do błędów i pomyłek ale nasza mądra miłość do dzieci kieruje nas ku dobrym działaniom.
Czasem brak nam pewności i nie wierzymy w siebie.
      Jesteśmy dla dzieci przyjaciółmi, opiekunami, przewodnikami. Nie zmuszamy, ale zachęcamy.
Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tworzymy atmosferą,
w której dziecko będzie się czuło dowartościowane, pewne siebie, akceptowane, doceniane,
szczęśliwe i radosne.
      Dostrzegamy i staramy się rozwijać indywidualne zdolności i umiejętności dzieci,
współdziałać z rodzicami w duchu ujednolicenia procesu wychowawczego (dom-przedszkole).
       Nie krytykujemy dzieci, lecz zwracamy uwagę na niewłaściwe postępowanie w sposób życzliwy,
odnoszące się nie do osoby lecz do sytuacji przez dziecko stworzonej.
      Ten zbiór zasad uznajemy za nasz dekalog, którego chcemy się trzymać.

 
B 3   Jaką mamy wizję dziecka?
 
     
        Dziecko rodząc się ma pewne predyspozycje i zdolności. Jednakże jego osobowość rozwija się w ciągu jego życia. Szczególnie ważne są lata przedszkolne. Wiąże się to z oddziaływaniem wielu czynników, przede wszystkim z wpływem osób dorosłych wśród nich wychowawców przedszkolnych. W znacznym stopniu to od nas zależy ukształtowanie jego osobowości z racji tego, iż nasze zachowania są punktem odniesienia dla małego człowieka.
 
      Ważne jest to,  abyśmy  wspierały spontaniczny  rozwój, szanowały  prawa  dziecka i wzmacniały wiarę dziecka we własne siły.  /Dziecko nie ograniczone schematami wykorzysta w pełni swoje możliwości, umiejętności, talenty./

 
      Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dziecko jest indywidualnością i wymaga odrębnego podejścia w duchu życzliwości, wyrozumiałości. Każde posiada inne doświadczenie społeczne.
 
      Dziecko w wieku przedszkolnym jest aktywne, ciekawe świata, pragnie doświadczać, działać i uzewnętrzniać swe przeżycia.
Chcąc twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrycie własnych, indywidualnych cech tworzymy sytuacje, aby samo potrafiło znaleźć odpowiedzi na własne pytania, żeby rozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie, znać swoje możliwości, akceptować odmienność innych ludzi. Potrafiło współdziałać w grupie.
       Staramy się dobrze przygotować dzieci do wykonywania zadań szkolnych w ramach wymagań podstawy programowej.
  Jako  nauczycielki  wspieramy dzieci,  w działaniu.  Pozwalamy popełniać błędy i rozwiązywać problemy.
      Realizujemy program wychowawczy, który ma na celu ukształtować otwartość na różne kultury z zachowaniem tożsamości narodowej, rozwijania twórczości, dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.
       Kiedy zachodzi potrzeba nauczyciel  interweniuje  wyznaczając  rozsądne granice np. w sytuacji zagrożenia, podczas zabaw spontanicznych, w przypadku bójek, konfliktów itp.


 
B 4   Jakie prawa ma dziecko


         Dzieciństwo to jeden z najważniejszych okresów w życiu człowieka, który ma wpływ na jego kolejne etapy dorastania.
W przedszkolu dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów. Dzieci poznają świat poprzez naśladowanie, modelowanie oraz wyciąganie wniosków z własnych błędów. Zadaniem przedszkola jest stworzenie warunków tak aby dziecko wzrastało w atmosferze szacunku dla rówieśników jak również dorosłych.
 
        W przedszkolu respektowane są prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka:
 • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania jego własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • jedzenia, picia, gdy jest głodny.
   
     Do obowiązków dzieci w przedszkolu należy:
 
 • przestrzeganie ustalonych  w grupie reguł, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • zabawa zgodna z innym dziećmi,
 • sprzątanie miejsca zabawy  po ich zakończeniu.


   
B 5    Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej? 
 

       W naszej pracy realizujemy cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej rozróżniały co jest dobre, a co złe;
 3. u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
   
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w prawidłowych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
   
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
   
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
   
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, które są ważne w edukacji szkolnej;
   
 11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w  przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności  językowej i kulturowej;
   
 
Cele powyższe są realizowane w 16 obszarach podstawy programowej:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

   
B 6   Preferowane metody prac


 
        Podstawową i naturalną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, a motywem jej podejmowania jest przeżywanie pewnych sytuacji czy zdarzeń, które już uprzednio zaistniały w doświadczeniu poznawczym, w obserwacji czynności i zachowań ludzi dorosłych
     
W naszym przedszkolu nauczycielki wykorzystują takie metody, jak:

 
 •  Metodę samodzielnych doświadczeń, opartą na  inicjatywie własnej dziecka,
 •   
 •  Metodę żądań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu,
 •  
 • Metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności,
 •  
 •  Metodę odtwarzania, np. podczas nauki wierszy i piosenek,
 •  
 •  Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki
   
Nauczycielki stosują również w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:

 
 • elementy dramy, pedagogiki zabawy
 • metodę Ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • improwizacje ruchową R. Labana,
 • metodę K. Orffa,    
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,    
 • matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów
 • elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,    
 • elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką"
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,
 • gimnastyka z nietypowymi przyborami jak: gazety, pudełka tekturowe, butelki plastikowe, szpulki po niciach 
  
W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi stosuje się głównie metody rewalidacyjne


 
 • Metoda Knilla 
 • Muzykoterapia
   
       Każda z wymienionych metod nie jest stosowana w izolacji, one się wzajemnie uzupełniają
i przeplatają, bowiem w pracy wychowawczo dydaktycznej najważniejsze jest dziecko
i jego wszechstronny rozwój.

 
       Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu charakteryzuje się tym,
że obejmuje całość sytuacji związanych z trybem życia dzieci, uwzględnia ich potrzeby,
dlatego stosuje się różne formy pracy z dziećmi.
 
       Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dziećmi w naszym przedszkolu jest:
   
 • Praca indywidualna 
 • Praca w parze (dziecko młodsze ze starszym) 
 • Praca w  małym zespole 
 • Praca zbiorowa
Do podstawowych form organizacyjnych pracy wychowawczej w przedszkolu należą zabawy
i prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe i prace użyteczne,
zajęcia zaplanowane przez nauczycielkę oraz okolicznościowe kontakty nawiązywane w różnych sytuacjach. 
C 2   Pojedyncze dziecko w grupie
 

          W naszym przedszkolu prace z dzieckiem opieramy na dokładnej i świadomej jego obserwacji. Pozwala ona na zauważenie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka. Na pierwszym miejscu stawiamy podmiotowość wychowanka. Staramy się pomagać mu w rozwijaniu jego własnej osobowości.
 
        Przygotowując sale dla poszczególnych grup mamy na uwadze takie jego wyposażenie i urządzenie, aby dzieci mogły samodzielnie pracować na dowolnie wybranym materiale. Uważamy bowiem, że prawo wyboru jest niezbędne w procesie rozwijania indywidualnych potrzeb dziecka.
 
       W grupach ustala się reguły zwane Kodeksem Przedszkolaka. Powstają one przy współudziale dzieci, które mają czuwać nad ich przestrzeganiem.   Staramy się uznawać prawa dzieci do samodzielnego, indywidualnego działania, okazywać cierpliwość, opanowanie, ale jednocześnie konsekwencję w wymaganiach. Dzieci oczekują całkowitej akceptacji ze strony dorosłych i innych członków tej samej grupy. Tą potrzebę wyrażają w indywidualny sposób. Objawia się to nieśmiałością, lękiem a czasami nawet agresją. Napotykamy na sytuacje trudne do rozwiązania. Staramy się jednak rozwiązać je mając na uwadze dobro dziecka, ponieważ jednocześnie chcemy zachować indywidualność wychowanków i realizować zadania grupy.
     Chcąc ujednolicić styl wychowania w domu i przedszkolu nawiązujemy współpracę  z rodzicami. Przeprowadzamy rozmowy indywidualne, zapraszamy na spotkania  z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami. Informujemy o postępach, problemach czy szczególnych zainteresowaniach dziecka, które warto rozwijać.
 
      Nasz personel pedagogiczny dba o podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez studia oraz kursy i warsztaty. Nowo nabytą wiedzę wykorzystujemy podczas zajęć dostosowując ją do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
 
 
C 3   Czy mamy grupy mieszane wiekowo?

        W naszym przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo. Do grupy najmłodszej przyjmowane są dzieci 2,5 i 3-letnie.
        W przypadku, gdy nie ma pełnej ilości dzieci do danej grupy wiekowej, uzupełnia się tę grupę innymi rocznikami dzieci
        Do placówki przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
         Łączenie grup wiekowych ma kilka istotnych zalet. Dzieci mają możliwość naśladowania różnych pomysłów, zachowań kolegów, starsze uczą się opiekuńczości w stosunku do młodszych. Przebywając w grupach mieszanych wiekowo dzieci szybciej uczą się samodzielności i odpowiedzialności oraz akceptacji rówieśników.
          W grupach młodszych, gdzie jest 13 dzieci 2,5-3-letnich przysługuje pomoc nauczyciela za zgodą Organu Prowadzącego.       


 
C4   Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy
 
 
          W naszym przedszkolu od wielu lat panuje zwyczaj prowadzenia grupy od maluchów do starszaków przez te same nauczycielki - z jednoczesną zmianą pomieszczenia.     
 
         Kilkuletnia praca tego samego nauczyciela z tą samą grupą dzieci jest korzystna dla:
 • dzieci, które przyzwyczajają się emocjonalnie do tych samych osób, 
 • nauczyciela, który ma możliwość lepszego poznania dzieci, a co za tym idzie lepszego wspierania  ich indywidualnego rozwoju, 
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na gruncie przedszkole - dom.

       Dajemy również dzieciom możliwość przebywania z innymi nauczycielami i dziećmi  z innych grup poprzez organizowanie wspólnych przedstawień, spotkań i zabaw w czasie otwartym.
 
        Aby natomiast złagodzić stresy dzieci najmłodszych przekraczających próg przedszkola stwarzamy możliwość wspólnych spotkań , dzieci i nauczycieli w okresie poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola (tzw. Dni Otwarte Przedszkola). Równocześnie nauczycielki wdrażają programy adaptacyjne w swoich grupach wiekowych.
 
 
C 5   Czy stosujemy formy pracy otwartej?
 
       Formy pracy otwartej w naszej placówce stosujemy w celu umożliwienia szerszego kontaktu dzieci w różnym wieku. Stwarza to możliwość zawierania nowych znajomości, przebywania z rodzeństwem i bliskimi znajomymi.
 
      W czasie schodzenia się dzieci do przedszkola istnieje możliwość nawiązywania szerszych kontaktów między nimi i możliwość zabawy  sąsiednich salach. Grupy najmłodsze znajdujące się na paterze przedszkola schodzą się do przedszkola na przemian w sąsiadujących ze sobą salach. Dzieci cztero-pięcioletnie i sześcioletnie spotykają się rano w trzech położonych obok siebie salach na piętrze. Zabawy własne dzieci przed śniadaniem mogą być otwarte w ramach danego piętra. W ten sposób dzieci mogą się bawić tam, gdzie chcą.
 
      Stworzenie możliwości wspólnych porannych zabaw przyzwyczaja dzieci do bezstresowego łączenia grup podczas przerw świątecznych i wakacji.
     Korzystając z propozycji koleżanek dajemy dzieciom możliwość skorzystania z wspólnych zabaw i zajęć np. teatrzyków, zajęć umuzykalniających, zabaw ruchowych.
     Dodatkowe okazje do kontaktów otwartych mają dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, które dostarczają im możliwość rozwijania aktywności twórczej.  Czasem po podwieczorku dzieci odwiedzają się w innych grupach, aby pobawić się z innymi dziećmi albo skorzystać z zabawek. Zajęcia dydaktyczne programowe od śniadania prowadzone są w obrębie własnej grupy. Spożywanie posiłków również odbywa się w swoich salach.
       W czasie zabaw otwartych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na wszystkich nauczycielkach, jednak odpowiedzialność prawna na nauczycielu aktualnie pracującym z grupą. W budynku przekazujemy sobie odpowiedzialność za dzieci np. kiedy przechodzą do innej sali pod opiekę innego nauczyciela.
      W przedszkolu organizowane są uroczystości przedszkolne na które zapraszamy rodziców. W sytuacji uroczystości grupowych organizowanych indywidualnie przez wychowawcę grupy za bezpieczeństwo i organizację odpowiada nauczyciel i personel pomocniczy grupy. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie organizacji uroczystości grupowych i ogólnoprzedszkolnych są odpowiedzialni pracownicy przedszkola i rodzice zgodnie z przyjętą procedurą : „Procedura dotycząca organizacji, bezpieczeństwa i zapewnienia opieki podczas uroczystości i imprez przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze dla nauczycieli, pracowników i rodziców.”
 
 
C 6 Czas wolny, oferty i nauka na co dzień

 
          W naszym przedszkolu organizujemy dzieciom czas wolny, podczas którego mają
możliwość wyboru różnych form działania w obrębie sali i ogrodu. Zabawy dowolne oznaczają,
że dziecko bawi się według własnego pomysłu, gdzie chce i z kim chce.
Podczas tych zabaw obowiązują dzieci zasady zachowania wcześniej ustalone z grupą.

 
           Aby pobudzić wyobraźnię i inwencję dziecka do zabawy i nauki tworzymy
w ciągu całego roku kąciki tematyczne oraz wzbogacamy zestawy gier, puzzli, układanek i zabawek.
Wzbogacamy systematycznie wyposażenie ogrodu o nowe sprzęty oraz odnawiamy stare.

 
         Dzieci 5 i 6 letnie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej w PCDN.
Dzieci 6 letnie zakwalifikowane przez lekarza ortopedę uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

 
        Na bogactwo tematyki zabaw dowolnych ma również duży wpływ środowisko zewnętrzne,
które dzieci poznają podczas wycieczek (las, park, zakłady pracy).
         Raz w miesiącu organizowane są w
przedszkolu przedstawienia teatralne w różnej formie np. muzyczne, lalkowe,
iluzjonistyczne itp.
        Dzieci z grup starszych mają możliwość wyjazdu do teatru lalkowego, na pływalnię Akwawit,
do sali zabaw w Głogowie, na rancho Marlena.
Wyjazdy organizowane są przez wychowawcę grupy przy współudziale rodziców.
Często korzystamy z propozycji filmowych miejscowego kina.

 
       Nasze przedszkole otwarte jest na różnorodne oferty z zewnątrz, np. dzieci biorą udział w konkursach
organizowanych przez MDK, PCDN, TPD, Bibliotekę Miejską.
Aktywnie uczestniczymy w imprezach na rzecz miasta oraz zakładów pracy. Są to:
 • Dni Góry
 • Bieg Niepodległości
 •  Imprezy okolicznościowe
 •  Konkurs piosenki przedszkolnej
 •  Przegląd twórczości artystycznej
 • Akcja „Bezpieczna droga dziecka do przedszkola”
 •  Konkurs tańca nowoczesnego
 •  Koncert jesienny, zimowy i wiosenny
 •  Konkursy plastyczne
 
       Do tradycji przedszkola należą coroczne wyjazdy do ogrodu zoologicznego
zorganizowane dla dzieci kończących edukację przedszkolną, dni otwarte dla dzieci i rodziców,
festyny rodzinne, spartakiada przedszkolaków, mikołajki, spotkania wigilijne z rodzicami,
bal karnawałowy dla dzieci, spotkania babci i dziadka z okazji ich Święta, marzanna,
zajączek wielkanocny, przegląd twórczości artystycznej dzieci organizowany w dniu
urodzin patronki przedszkola, pożegnanie absolwentów przedszkola.
 
      Nasze oferty pedagogiczne wypływają wyłącznie z zainteresowania dzieci
i zaspokajają potrzeby konieczne do ich prawidłowego rozwoju.


 
 
C7 Jak odbywa się planowanie pedagogiczne?


 
         Planowanie pracy odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę programową
wychowania przedszkolnego i program wychowania i edukacji przedszkolnej
„Wesołe Przedszkole i przyjaciele” M. Walczak-Sarao i D. Kręcisz wydawnictwo WSiP.  
 
            Edukacja przedszkolna ma charakter systemowy. Wszystkie rodzaje zabaw i zajęć
są ze sobą integralnie powiązane . Obejmują one zajęcia dotyczące języka i myślenia,
kontaktu dziecka ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, aktywność plastyczną,
oraz działalność w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej i społecznej.
 
          Problematyka pracy z dzieckiem przedszkolnym ma charakter kompleksowy,
wymaga udziału w rozwiązywaniu problemów różnych specjalistów: psychologa, pedagoga, lekarza.
Potrzebna jest taka organizacja pracy aby uzyskać odpowiednie, z góry,
zakładane rezultaty, które pozwalają na uświadomienie nauczycielkom celów i zadań oraz sposobów ich realizacji.
W naszym przedszkolu opracowujemy następujące plany i programy:
 
 
·                    Roczny Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej
 
·                    Program Promocji Zdrowia
 
·                    Plany miesięczne
 
·                    Planowanie cykliczne w grupach
 
·                    Program gimnastyki korekcyjnej
 
·                    Plan działań wspierających dla dzieci w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy wstępnej
 
·                    Plan Nadzoru Pedagogicznego

·                    Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
 
·                    Program „Bezpieczne przedszkole”
 
            Przystępując do opracowywania projektu planu rocznego stosuje się zasadę
zespołowości pracy nad planem. Zespół piszący składa się z 3 -4 osób i zmienia się co roku.
Zadania do planu rocznego wynikają z wniosków i propozycji przedstawionych przez
Radę Pedagogiczną oraz uwzględniają wnioski wynikające z przeprowadzonych badań
losów absolwentów. Projekt opracowanego planu jest przedstawiany na ostatniej
Radzie Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
Po wnikliwej analizie i ewentualnych uzupełnieniach zespół dokonuje korekty projektu i w formie gotowej
przedstawia do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującym nowy rok szkolny.

 
        Dziecko w wieku przedszkolnym kształtuje sobie obraz najbliższego otoczenia przyrodniczego
i społecznego. Jego niewielkie doświadczenie życiowe nie zawsze pozwala radzić sobie
z czyhającymi na nie zagrożeniami. Dlatego zapewnienie mu zdrowia i bezpieczeństwa stanowi
podstawowe zadania zarówno dla nas jak i rodziców.
Wspólnie opracowałyśmy Program Rozwoju Zdrowia, w którym zawarłyśmy
8 podstawowych zadań dotyczących bezpieczeństwa i zachowań prozdrowotnych.
Realizując ten program otwieramy się (nauczyciele, personel, rodzice) bardziej na dziecko
i jego problemy, potrzeby oraz akceptowanie go takim, jakim ono jest.
Chcemy zaspokoić jego rozwojowe oczekiwania.

 
C8 Jak powstają tematy/treści pracy pedagogiczne

 
     Tematy do pracy pedagogicznej ustalamy w oparciu o cele pedagogiczne nauczania.
Czerpiemy je z pór roku, świąt, środowiska społecznego i przyrodniczego.
Odwołujemy się do przeżyć z domu wspomnień, wycieczek, przeżyć własnych nauczycielek.
Korzystamy również z propozycji samych dzieci.
       Zdarzają się takie dni, że odkładamy zaplanowane wcześniej zajęcia,
na rzecz problemów z którymi przychodzą dzieci.
      Plany pracy z dziećmi zakładają realizacje haseł programowych
przygotowujących dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 
      Plany miesięczne w naszej pracy są wskaźnikiem celów,
które chcemy osiągnąć, aby zrealizować roczne zamierzenia planu przedszkola.
       Każda z pań ma zupełnie inną osobowość, temperament, indywidualne uzdolnienia,
predyspozycje (umiejętności plastyczne, recytatorskie, muzyczne, teatralne),
co staje się czynnikiem wpływającym na tematykę oraz przebieg zajęć.
      Uważamy, że plan jest potrzebny. Jednak powinien być bardzo elastyczny,
zakładać możliwość przesunięcia w czasie danej tematyki na rzecz bliższej dziecku
w określonym momencie. Zatem układając plan pracy pamiętamy o tym,
a w ciągu roku nie traktujemy go jak żelazne ramy poza które nie wolno nam wykraczać.
Staramy się być twórcze.

 
 
C10 Integracja dzieci niepełnosprawnych
 
      Do przedszkola uczęszczają dzieci z różną niepełnosprawnością posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Objęte są Indywidualnym
Programem Edukacyjno- Terapeutycznym (IPET), który dostosowany jest do ich
potrzeb i możliwości. Ujęte w programie założenia programowe mają sprzyjać
rozwojowi dziecka , a tym samym umożliwić mu jak najpełniejsze funkcjonowanie w
środowisku.                                                               

     Dzieci biorą udział w zajęciach grupowych, są włączane do zajęć edukacyjnych
na miarę swoich możliwości rozwojowych. Każde ma nauczyciela wspomagającego,
którego rolą jest wprowadzanie dziecka w życie grupy, wybór odpowiedniego zadania
dla grupy tak, aby każde dziecko zwłaszcza te ze specjalnymi potrzebami mogło wnieść swój wkład.
Nauczyciele budują wiarę w siebie, przygotowują dzieci do życia w normalnym świecie.
    
     Dzieci niepełnosprawne czują się bezpieczne i potrzebne, łatwiej
zdobywają wiedzę, która wpływa na ich rozwój.
      
     Włączając dzieci niepełnosprawne uczymy dzieci pełnosprawne postaw
tolerancji, szacunku nie tylko do niepełnosprawności ale także dla każdej
odmienności. Kształtujemy pozytywne cechy osobowości tj. wrażliwości,
życzliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka. 
Uczymy w sposób naturalny i spontaniczny udzielania pomocy słabszym.


 
 
C 11 Dzieci różnych wyznań w naszej placówce
 
 
       W naszej placówce w zajęciach religii mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, nawet te najmłodsze.
O uczestnictwie w religii decydują rodzice, ponieważ zajęcia te nie są obowiązkowe.
Religii uczy w naszej placówce katechetka. Zajęcia z religii odbywają się 2 razy w tygodniu,
w salach przy obecności nauczyciela – wychowawcy.
        Dyrektor ma prawo hospitować zajęcia z religii pod względem poprawności metodycznej tak,
jak zajęcia wszystkich nauczycielek. 
Nauczycielka religii jest pracownicą naszego przedszkola.
Chętnie uczestniczy w życiu przedszkola, w radach pedagogicznych. Jej kontakt z wychowawcami jest właściwy.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach religii, są one urozmaicone i ciekawe.
Poza zajęciami dzieci często spontanicznie bawią się w różne Święta religijne, śluby, msze.
Rozmawiają o Bogu i aniołach.
    Nie występują konflikty miedzy dziećmi o różnych wyznaniach. Dzieci kierują się
raczej ciekawością i zadają pytania o przyczyny nie uczestniczenia w religii.
      Są w placówce dzieci innych wyznań (np. Świadkowie Jehowy), które nie uczestniczą w zajęciach z religii.
Przebywają wówczas z nauczycielem w innej grupie lub są odbierane przez rodziców z przedszkola.
        W naszym programie w zajęcia wplatamy elementy tradycji katolickiej, traktujemy je jako
część naszej kultury narodowej. Niektórzy rodzice dzieci innych wyznań nie chcą, aby ich dzieci miały
kontakt z kulturą katolicką (np. jasełka, zajączek wielkanocny).
Rozmawiamy wówczas z rodzicami i czasami udaje nam się ich przekonać do udziału dziecka w zabawie.
Jeśli nie – rodzice w tym czasie nie przyprowadzają dziecka.

  

 
D 1   Nasz dzień

 
Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu jest różny w różnych grupach i przedstawia
się następująco:


 
Ramowy rozkład dnia grup 9 godzinnych

 
6,30 – 8,00
Przychodzenie do przedszkola, zabawy proponowane przez nauczyciela i
dzieci, obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka, praca indywidualna z
działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka, zabawy ruchowe
 
8,00 – 9,10
Śniadanie, czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w
różnych sytuacjach wychowawczych

9,10 – 10,00
Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy
i myślenia, wrażliwości estetycznej i sprawności fizycznej
 
10,00 – 10,30
Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań

10,30 – 11,30
Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie
przedszkolnym lub spacery i wycieczki

11,30 – 12,30
Obiad, czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych
sytuacjach wychowawczych
 
12,30 – 14,00
Dzieci młodsze – leżakowanie, słuchanie bajek oraz muzyki relaksacyjnej
 
Dzieci starsze – zabawy i ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne, zabawy
inspirowane przez nauczyciela bądź dzieci, zajęcia stymulujące i korygujące,
swobodna działalność dziecka, zajęcia dodatkowe
 
14,00 – 14,30
Podwieczorek, czynności samoobsługowe

 
14,30 – 15,00
Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie, zabawy i zajęcia wg pomysłów dzieci
 
15,00 – 16,00
Rozchodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, udział w prostych
pracach porządkowych na terenie grupy, rozmowy indywidualne z rodzicami
 
 
 
Ramowy rozkład dnia grup 5 godzinnych (grupa popołudniowa )

 
11,30 – 13,00
Przychodzenie do przedszkola, zabawy proponowane przez nauczyciela lub
dzieci, obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka, praca indywidualna z
działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka, zabawy ruchowe
 
13,00 – 14,00
Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy
i myślenia, wrażliwości estetycznej i sprawności fizycznej

 
14,00 – 14,30
Posiłek, czynności z zakresu
samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach wychowawczych

14,30 – 16,00
Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań, zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym lub spacery
i wycieczki
 
16,00 – 16,30
Rozchodzenie się dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, udział w prostych
pracach porządkowych na terenie grupy, rozmowy indywidualne z rodzicami
 
16,30 – 17,00 Religia
 
      Realizujemy podstawę programową w godzinach 6,30 – 11,30,
w grupach popołudniowych w godzinach 11,30 – 16,30.
 
 
Uwagi:
     Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej
wychowania przedszkolnego wykorzystujemy czas pracy w ciągu dnia:
 
·          1 godz. na zabawy dowolne
 
·          1 godz. na zajęcia dydaktyczne
 
·         1 godz. spacery, gry i ćwiczenia sportowe w ogrodzie lub terenie
 
·          2 godz. do zagospodarowania przez nauczyciela /prace porządkowe, samoobsługowe,
rejestrowanie obserwacji i wykonywanie dekoracji z różnych okazji/      
 
      Z powodu łączenia szatni dla 2 grup należy unikać jednoczesnego wychodzenia,
aby nie powodować tłoku podczas ubierania się dzieci.
W celu zachowania ładu i porządku w tego typu szatniach zwracamy się do rodziców
z prośbą o przynoszenie worków na zmianę obuwia.
 
      W sali przechodniej dla uniknięcia konfliktów i dezorganizacji pracy należałoby
przestrzegać godzin zajęć dydaktycznych w szczególny sposób – nie przechodzić od godz. 9.00 do 10.00
 
 
 
D 2   Reguły w naszej placówce.

 
           W każdej grupie społecznej obowiązują pewne reguły, których członkowie powinni przestrzegać.
W naszym przedszkolu reguły obowiązują zarówno dzieci jak i dorosłych nauczycieli, personel
administracyjno – obsługowy, rodziców.

  Reguły obowiązujące dzieci:
 
 Dziecko:

   
 • Przynależy do danej grupy,
 • Ma swoja salę,
 • Ma swoja szafkę w szatni oznakowaną własnym
    znaczkiem rozpoznawczym. Identyczny znaczek ma również w umywalni,
 • Może korzystać z toalety bez pytania o zgodę, w
    przypadku, gdy toaleta jest oddalona od sali zgłasza nauczycielce,
 • Spożywa posiłki o wyznaczonej porze,
 • Może odmówić spożycia nielubianej potrawy,
 • Ma możliwość zabawy wszystkimi zabawkami według
    własnego wyboru, ale po skończonej zabawie powinno je odłożyć na miejsce,
 • Może odmówić udziału w niektórych zajęciach,
       zabawach i skorzystać z chwilowego odpoczynku,
 • W czasie zabaw na powietrzu dziecko powinno przebywać
       tylko na wyznaczonym terenie i pod opieka dorosłych,
 • Musi szanować sprzęt i teren w ogrodzie,
 • Powinno mieć odpowiednie obuwie do zabaw w ogrodzie          
 • Musi reagować na wezwanie nauczyciela,
 • Podczas zabaw, spacerów, wycieczek musi
     przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się,
 • Powinno zgłaszać wszelkie skaleczenie i stłuczenia
 • Wychodząc ze swojej grupy musi prosić o zgodę
       wychowawczyni i nauczycielki, do której chce wejść,
 • W czasie otwartym nie musi pytać o zgodę, może
       przemieszczać się swobodnie.
 •  
Reguły dla nauczycieli i personelu administracyjnego:

   
 • Zachowują tajemnicę służbową, 
 • Prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa przed
       każdym wyjściem poza teren budynku (park, kino, ogród),
   
 • Informacje o dzieciach rodzicom przekazuje tylko
       personel pedagogiczny,
   
 • Nie podają dzieciom leków, 
 • Szanują wzajemnie swoją pracę, 
 • Dbają o powierzony w salach majątek, 
 • Biorą udział w szkoleniach pracowniczych,          
 • Dbają o wizerunek placówki w najbliższym środowisku
        

   
Reguły, które obowiązują rodziców:

 
 • Przestrzegają rozkładu dnia w przedszkolu i
       regulaminu,
   
 • Uczestniczą w zebraniach, 
 • Przestrzegają zobowiązań zawartych w karcie
       składanej do przedszkola,
   
 • Uprzedzają o późniejszym przyjściu dziecka do
       przedszkola i o wcześniejszym odebraniu go,
   
 • Zawiadamiają o chorobie zakaźnej dziecka,  
 • Decydują o korzystaniu z zajęć dodatkowych, 
 • Zapewniają dziecku odpowiedni ubiór, zwłaszcza
       obuwie,
   
 • Zdejmują lub zmieniają obuwie przed wejściem na
       schody, na parterze – przed wejściem do sali,
   
 • Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych,
       jeżeli dziecko zagorączkuje w ciągu dnia – rodzice odbierają je
       natychmiast po otrzymaniu wiadomości,
   
 • Jeżeli rodzice chcą wejść do sali, gdzie odbywają
       się zajęcia, wcześniej uzgadniają to z nauczycielem, określając cel swojej
       wizyty. Rodzice nie ingerują w tok zajęć, mogą się włączyć jako
       uczestnicy. Jeżeli rodzic jest obecny na sali w czasie zabawy swobodnej
       nie powinien zajmować się tylko swoim dzieckiem, ale również innym,
       zainteresowanymi zabawą,
   
 • Na początku roku rodzice wyposażają dziecko w
       konieczne do zajęć materiały,
   
 • Po przyprowadzeniu do przedszkola rodzice
       przekazują dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczycielki, nie należy
       zastawiać dziecka samego przed przedszkolem albo na korytarzu,
 •        
D3   Wystrój wnętrz

 
      Przedszkole nasze ma 7 sal zajęć i salę do gimnastyki korekcyjnej. Każda grupa posiada szatnię.
Sale są duże i przestrzenne, jest wiele możliwości ich wykorzystania w zależności od pomysłów
i aktualnych potrzeb. Mamy jedną salę przechodnią, w której pracuje nam się trudno.
Każda przechodząca osoba przerywa zajęcia i odwraca uwagę dzieci.
     Dopracowania wymaga współpraca z personelem pomocniczym, żeby woźne
nie przechodziły przez przechodnie sale w czasie zajęć ani w czasie ciszy.
Bardzo przeszkadzają nam rodzice, którzy przychodzą po swoje dziecko w czasie leżakowania.
      Umieściliśmy sześciolatki na skrzydłach budynku, żeby miały możliwość swobodnego
poruszania się i organizowania własnego toku zajęć bez konieczności koordynowania ich z innymi grupami
     W każdej sali zorganizowane są kąciki tematyczne w zależności od wieku,
potrzeb i zainteresowań dzieci. Są to kąciki lalek, bajek, przyrodnicze, konstrukcyjne,
lekarskie, fryzjerskie, muzyczne itp. Dzieci mają do nich dostęp bez ograniczeń.
Wyposażone są w rozmaite przybory w większych ilościach, nauczyciel czuwa nad ładem i porządkiem w nich.
        Zachęcamy dzieci do pomocy w dekoracji swoich sal, aby poczuły się gospodarzami
i współtwórcami wystroju sali. Wykorzystujemy prace dzieci i ich pomysły
np. z okazji Dnia Matki, świąt okolicznościowych, Dnia Babci, zmiana pór roku itp.
Prace dzieci wieszamy na wystawkach prac w szatni i w sali.  
Zależy nam, żeby dzieci w większym stopniu robiły gazetki samodzielnie.
       Organizując zabawy z dziećmi wybieramy zabawki, przybory i materiały, które dzieci znają,
są im bliskie, jak również nowe i mało dostępne. Chodzi nam o pobudzenie ciekawości dzieci,
zainteresowania, poszerzenia wiedzy – zachęcenie do działania.
        Często pożyczamy sobie nawzajem zabawki z grupy do grupy, lub zamieniamy się salami.
Wszelkie materiały, przybory służące do zajęć, są dostępne w zasięgu ręki dziecka.
W grupach starszych dzieci posiadają indywidualne półki, na których przechowują potrzebne przybory,
natomiast w grupach młodszych materiały są gromadzone w odpowiednich kącikach.
Wiele pomocy robimy samodzielnie. Stanowią one naszą własność, ale często pożyczamy je koleżankom.
Zdarza się, że niektóre pomoce są skanowane na domowym komputerze.
       W wyremontowanym budynku przedszkola sale wyposażone są w nowe meble, dywany,
nowe stoliki, krzesła, biurka dla nauczycieli.
 
 
 
D 4    Jaką wagę przykładamy do zdrowia,
wyżywienia ekologicznego?
 
 
      Aktywne postawy wobec zdrowia i ekologii kształtujemy u dzieci od wczesnego dzieciństwa.
Celem naszym jest stwarzanie właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu.
Już w młodszych grupach kształtujemy podstawowe nawyki i umiejętności higieniczne jak: mycie rąk,
korzystanie z toalety, ubieranie się, sprzątanie zabawek. W średnich i starszych grupach
mycie zębów(od 5latków po śniadaniu lub na specjalne życzenie również po obiedzie),
wiązanie sznurowadeł, samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
Uczymy dzieci korzystania z serwetek, prawidłowego korzystania ze sztućców.
 
Zdrowie
    Dbamy o profilaktykę przed chorobami z udziałem pielęgniarki.
Systematycznie wdrażamy dzieci do mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 
Pielęgniarka okresowo sprawdza czystość osobistą dzieci.
 
Kształtujemy czynną postawę w zapobieganiu chorobom.
Uczulamy rodziców na konsekwencje przebywania dzieci chorych ze zdrowymi.
 
Dbamy o czystość naczyń (wyparzanie, usuwanie naczyń uszkodzonych).
Dbamy o wietrzenie sali, czystość ręczników, pościeli, piżamek.
 
Stwarzamy możliwość do przebywania na świeżym powietrzu o różnych porach roku i dnia.
 
Organizujemy wycieczki do lasu i parku.
 
    Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mogą odpocząć i odprężyć się.
Mają zapewnioną możliwość przebywania w ciszy podczas leżakowania
(ze względu na mało odporny system nerwowy).
 
Wszystkie grupy mają czas ciszy poobiedniej. Jest to elastyczne. W starszych grupach
dzieci mogą zamiast na leżakach przebywać na podwórku, jeśli jest ładna pogoda.
Podczas leżakowania dzieci nie muszą spać. Puszczamy im cicha muzykę, bajki,
czytamy im opowiadania. Zdarza się, że dzieci same opowiadają bajki.
Mogą przynosić maskotki.
 
Wyżywienie
    Jadłospis dla dzieci układany jest przez kucharkę, intendentkę i nauczycielkę
z uwzględnieniem diety pełnokalorycznej.
Mamy na uwadze prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
Uwzględniamy specyficzne potrzeby dzieci na dietach. Np. cukrzyca, dieta po żółtaczce,
alergie. Najczęściej po prostu zwracamy uwagę, żeby nie podawać dzieciom
szkodliwych dla nich potraw. Rodzice dzieci bezglutenowych przynoszą własne pieczywo.
      Dzieci nie są zmuszane do jedzenia. Jeśli
nie chcą – są zachęcane do próbowania (np. konkurs na zjedzenie zupy mlecznej),
ale nie zmuszamy, mogą wybierać z posiłku to, co lubią.

 
       Uczymy dzieci konieczności spożywania
owoców i warzyw, jako głównego źródła witamin niezbędnych dla zdrowia. Robimy z
dziećmi surówki, soki, sałatki, pieczemy ciasto. Zakładamy kąciki przyrody,
gdzie uprawiamy cebulę, natkę pietruszki, które wykorzystujemy przy posiłkach.

 
Wychowanie ekologiczne

      Mając na uwadze świadomość ekologiczną naszych dzieci uczymy ich ochrony przyrody
i zależności człowieka od natury m.in. oszczędzania wody, prądu, papieru,
wykorzystania materiałów wtórnych do zajęć.
       Dzieci mają możliwość obserwowania sposobów uzdatniania wody
(były świadkami badania zanieczyszczeń oraz oczyszczania wody na stacji uzdatniania).
 
      Kształtujemy opiekuńczą postawę wobec istot żywych i środowiska:
ukazujemy walory estetyczne przyrody:
 
·       Sadzimy las
 
·        Razem sprzątamy teren wokół przedszkola, w parku, w lesie
 
·       Przestrzegamy przed dzieleniem przyrody na gatunki pożyteczne i szkodliwe (jedne i drugie są
niezbędne dla harmonii w naturze)
 
·        Sadzimy kwiatki w doniczkach i w ogrodzie
 
·        Hodujemy rybki
 
·        Co roku dzieci 6letnie wyjeżdżają do wrocławskiego ZOO.

 
D 5   Adaptacja nowych dzieci

 
          Pierwsze dni września to okres szczególnie trudny zarówno dla rodziców,
jak i dla dzieci a często także dla nauczyciela.
Chcemy pomóc dzieciom, żeby nabrały zaufania do nauczyciela., kolegów i do nowej sali.
Pragniemy pomóc dzieciom, aby mogli spokojnie zająć się pracą zawodową.
Chcemy przyjść z pomocą zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Staramy się uważnie słuchać i zrozumieć ich uczucia. Dzieci czując, że są
rozumiane łatwiej przekonują się do nowego środowiska.

 
         Zapraszamy nowych rodziców na dni otwarte.
Mogą oni wtedy przyjść i spędzić z dzieckiem pewien czas na terenie
przedszkola. Oswaja to dzieci a rodzicom daje możliwość porozmawiania z
nauczycielem i poznania przedszkola. W czasie tych kontaktów zbieramy
informacje o dziecku i rodzinie. Wymieniamy informacje z rodzicami na temat
potrzeb i upodobań dziecka.
 
       Aby ułatwić młodszym dzieciom adaptacje w pierwszych dniach
pobytu w przedszkolu stosujemy wiele sposobów i działań:
   
 • Rodzice mogą w dowolnych godzinach przyprowadzać
       i odbierać swoje dziecko, czasami spędzać z dzieckiem dłuższe chwile lub
       przyprowadzić z kilkudniowym opóźnieniem
   
 • Pozwalamy dziecku przynieść z domu przytulankę,
       smoczek, zabawkę. Często dzieci przynoszą ze sobą poduszki, pieluchy
   
 • Karmimy dzieci 
 • Leżakujemy z dziećmi, przytulamy je 
 • Nosimy na rękach, jeśli tego potrzebują 
 • Kładziemy dzieci spać najszybciej jak się da, bo
       są bardzo zmęczone i tego potrzebują
   
 • Jesteśmy pogodne, uśmiechnięte, organizujemy zabawy
       przy śpiewie, wykorzystujemy kukiełki, różnego rodzaju rekwizyty,
       wprowadzamy różne formy zabaw, które się sprawdziły np. naśladowcze,
       ruchowe, inscenizowane itp.
 • Pokazujemy zabawki, uczymy sposobu korzystania z nich                 
 • Jesteśmy jak najbliżej dziecka, otwarte na jego
       problemy, zauważamy i zaspakajamy jego potrzeby
   
 • Uczymy prawidłowych czynności higienicznych i
       dbamy o bezpieczeństwo

     
E 1    Praca z dziećmi w poszczególnych grupach
 
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 
Specyfika pracy w grupach młodszych jest inna niż w grupie dzieci 5-6 letnich.
Wymaga szczególnych predyspozycji: zdolności aktorskich, dużej znajomości krótkich
wierszyków, rymowanek, piosenek, zabaw paluszkowych, zbaw ilustrowanych ruchem
itp. Dzieci młodsze oczekują od nauczyciela więcej czułości, ciepła,
opiekuńczości, serdeczności, bliższego kontaktu. Praca w tych grupach ma
charakter opiekuńczo-wychowawczy.
 
Ważna jest dla nas także praca dydaktyczna. Istotne jest, aby w tym okresie dzieci nabyły
zdolność współistnienia w grupie, odnalezienia się w szerszym gronie, żeby mogły
zaistnieć jako jednostka w społeczności. Ważne jest, aby na tym etapie
rozwoju nabyły umiejętności samoobsługi, samodzielności, przestrzegania
podstawowych zasad higieny.
 
W każdej grupie wiekowej czas zajęć dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci.
Korzystne jest, by nauczyciel prowadził grupę od najmłodszej do najstarszej.
Ustalane są normy, reguły, które kontynuuje się i rozszerza w trakcie pobytu dziecka w
przedszkolu.
 
Wszystkie dzieci są wnikliwie obserwowane przez nauczyciela, co ułatwia wytyczenie
indywidualnej ścieżki rozwojowej.
 
W każdej grupie wiekowej mogą zostać przyjęte dzieci niepełnosprawne i o specyficznych
potrzebach edukacyjnych. Poprzez pobyt w grupie dzieci niepełnosprawnych, dzieci
uczą się akceptacji wobec tych dzieci, życzliwości i opieki.
 
Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza troje dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego. Przypisane są do trzech grup dzieci realizujących
obowiązek przedszkolny. Każde z tych dzieci objęte jest indywidualną opieką nauczyciela wspomagającego.
Dzieci te uczestniczą w życiu grupy swoich rówieśników i są edukowane według Indywidualnych
Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).
 
Zarówno dzieci młodsze jak i starsze korzystają z zajęć dodatkowych.
Biorą udział we wspólnych wyjazdach, uroczystościach, konkursach i okolicznościowych spotkaniach,
co je integruje. Organizują również własne teatrzyki.


 
 
E 2   Praca z dziećmi pięcio isześcioletnimi.
 
W naszym przedszkolu wspieramy dzieci pięcio isześcioletnie
w indywidualnym rozwoju w oparciu o obowiązującą od 1.09 2009r. Podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
Uczymy również działania w grupie. Od pierwszych dni dokonujemy wnikliwej
obserwacji prowokując dziecko do różnych działań. Dziecko uczy się poznawać
siebie, radzić sobie z problemami, buduje swoją indywidualność. Chcemy, aby
akceptowało siebie i innych, samodzielnie wykonywało postawione mu zadania,
nauczyło się współżycia z rówieśnikami i dorosłymi, było życzliwe dla ludzi i
miało właściwy stosunek do przyrody.
 
Uczymy je komunikatywnego wypowiadania się, twórczego myślenia i działania.
Przygotowujemy i rozwijamy elementarne umiejętności do nauki czytania ipoznawania
pojęć matematycznych oraz przygotowujemy do nauki pisania.
 
Stosujemy różne metody, ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczych.
One właśnie pozwalają dzieciom doświadczać i przeżywać różnorodne sytuacje a także rozwijać
wszystkie sfery poznawcze.
 
Jeżeli któreś z dzieci budzą nasz niepokój, pracujemy z nimi indywidualnie, we
współpracy z rodzicami .
 
Aby przybliżyć dzieciom szkołę organizujemy wycieczki do szkoły, gdzie poznają
przyszłych nauczycieli, budynek, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, salę gimnastyczną.
Dzieci uczestniczą w lekcjach szkolnych.

 
W przedszkolu prowadzone jest badanie systemu osiągnięć edukacyjnych:
 
·          Prowadzenie diagnozy wstępnej
 
·          Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 
·          Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka
po diagnozie wstępnej
 
·          Półroczna ocena realizacji założonych celów i
zadań. Analiza, wnioski do dalszej pracy

 
·          Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca
według indywidualnego programu (w razie konieczności) dokumentowanie wyników
obserwacji
 
·          Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do
dalszej pracy. Przekazanie rodzicom dzieci wyników obserwacji.
 
 
UWAGA:
Przekazywanie rodzicom dzieci 5 i 6 letnich arkuszy informacyjnych po
zakończonej diagnozie gotowości szkolnej i pozostawienie kopii tych dokumentów
w dokumentacji pedagogicznej przedszkola w terminie do 30 kwietnia przed
rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego. Na życzenie rodzica nauczyciel może
napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 
F1   Dyrektor w naszej placówce
 
 
W naszej placówce dyrektor spełnia szczególną rolę. Jest organizatorem w stwarzaniu
warunków pracy. Na jego szczeblu rozstrzygają się wszystkie ostateczne decyzje
dotyczące funkcjonowania placówki.
Współpracuje z całym personelem, jest inspiratorem wielu działań nauczycieli,
jak i pozostałego personelu.
 
       Szczególnie ważna dla dyrektora jest taka organizacja pracy całego personelu,
która w konsekwencji wpływa pozytywnie na rozwój dzieci.


 
      Obecna dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze po 43 latach
pracy z dziećmi ma duże doświadczenie, którym chętnie się dzieli.
W opinii zespołu służy doświadczeniem, wiedzą, nauczycielom, zarówno w czasie
zaplanowanych hospitacji, jak i indywidualnych rozmów z wychowawczyniami.
W razie kłopotów lub niedociągnięć zwraca uwagę indywidualnie
i delikatnie ukierunkowuje. Pełni rolę nadzorująco-kontrolującą.
 
       W przedszkolu pracują prawie same kobiety, wiele z nich ma problemy osobiste,
z którymi zwracają się do dyrektora. Ma on umiejętność kierowania z dużym wyczuciem swoimi pracownikami z
jednoczesnym wspieraniem ich jako ludzi. W sytuacjach konfliktowych lub
problemowych zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro człowieka (swojego pracownika).
 
       Styl kierowania placówką nie jest autokratyczny, w wielu sprawach radzi się zespołu,
ma do niego zaufanie. Bardzo często podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii członków zespołu i
uwzględniając w miarę możliwości ich propozycje.


 
        Dyrektor powołany został z konkursu w 2012 r. a więc kieruje przedszkolem już 24 rok,
pomimo różnych zawirowań (głównie politycznych).
W trudnych chwilach mógł liczyć na absolutną lojalność swojego zespołu,
który aktywnie wspierał dyrektora organizując liczne akcje w obronie przedszkola i samego dyrektora
(„...Plackiem będziemy leżały w przedszkolu, a dyrektorka nasza będzie”).
 
       Dla dyrektora szczególnie ważna jest współpraca ze społecznym wicedyrektorem,
który przejmuje część obowiązków, wspólnie uzgodnionych i przekazanych jako jego zakres czynności.
Współpraca dyrektora i społecznego wicedyrektora w zespole opiera się na koordynacji,
doradztwie, wzajemnym zaufaniu. Taki sposób zarządzania placówką stwarza miły
klimat i ma pozytywny wpływ na odbywający się w przedszkolu proces wychowawczy
i dydaktyczny, daje swobodę nauczycielom podejmowaniu decyzji dotyczących
funkcjonowania grupy, za którą są odpowiedzialni. Podczas nieobecności
dyrektora obowiązki przejmuje społeczny wicedyrektor.
 
        Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz. Istotna dla niego jest współpraca z rodzicami,
samorządem, środowiskiem lokalnym oraz istniejącymi instytucjami i zakładami pracy w naszym
mieście. Zgodnie z opinią nauczycielek, dzięki umiejętnościom komunikacji dyrektora,
urokowi osobistemu i zaangażowaniu skutecznie udaje się mu załatwić wiele trudnych spraw dla dobra przedszkola.


 
       Dla dyrektora w placówce ważne jest, aby kadra nauczycielska podnosiła swoje kwalifikacje,
dokształcała się na kursach, seminariach, studiach podyplomowych.
W miarę własnych kompetencji i posiadanych środków wspomaga nauczycieli studiujących.
Stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
rozpowszechniania ich doświadczeń i osiągnięć.
Bardzo dba o swoją kadrę, dokłada wszelkich starań, żeby żadna nauczycielka
nie straciła pracy i mogła rozwijać się na miarę potrzeb i ambicji.


 
        Dyrektor realizuje pensum dydaktyczne w wymiarze sześciu godzin,
społeczny wicedyrektor realizuje pełne pensum nauczycielskie w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Kompetencje dyrektora i społecznego wicedyrektora zawiera statut przedszkola, który jest załącznikiem
nr 1 do Koncepcji
 
       Bezcenną, a zarazem decydującą w wielu aspektach działalności dyrektora jest
owocna współpraca z organem prowadzącym.
Wieloletnie starania dyrektor dotyczące remontu przedszkola uzyskały akceptację.
Efekt jest imponujący, dzieci i personel przedszkola z zadowoleniem korzystają z odnowionego budynku i pomieszczeń.

 
       Dyrektor przedszkola i dziś boryka się z wieloma problemami.
Jednak po tych latach działalności jest już zahartowana na niepowodzenia i nie poddaje się tak łatwo.
Ma bowiem silne fundamenty, których nie można zburzyć
 

 
F 2   Jak podejmuje się decyzje?
 
 
     W naszej placówce podejmowane są decyzje dotyczące różnych spraw:
 
·          Organizacji pracy w przedszkolu
 
·          Realizacji zadań, organizacji Rad Pedagogicznych
 
·          Procesu wychowawczo-dydaktycznego
 
·          Administracyjnych
 
     Wszystkie te decyzje podejmuje się podczas Rad Pedagogicznych
i zebrań z personelem administracyjno-technicznym. Przed podjęciem decyzji
problemy są dyskutowane w całym zespole.
 
      Decyzje dotyczące punktów 1-3 podejmowane są przez dyrektora i wspólnie z nauczycielami.
W sprawach dotyczących procesu wychowawczo-dydaktycznego danej grupy nauczyciel
sam podejmuje decyzje lub w uzgodnieniu z dyrektorem.
 
      W sprawach dotyczących punktu 4 decyzję podejmuje sam dyrektor
lub po przedyskutowaniu z pracownikami administracyjno-obsługowymi.
Podczas dyskusji zbiera się argumenty i dyskutuje nad nimi.
Rozważa się za i przeciw. Interesy i poglądy personelu są uwzględniane
a w sprawach spornych mając na uwadze dobro ogółu odbywa się głosowanie
i realizowane jest zdanie większości.
 
      W niektórych sprawach unika się głosowania i dyskutuje się do osiągnięcia kompromisu.
 
Koleżanki nieobecne podczas podejmowania istotnych decyzji informowane są przez koleżanki
uczestniczące i muszą się podporządkować. Decyzje dotyczące kogoś osobiście są
podejmowane w jego obecności.
 
       W sprawach dotyczących dzieci decyzje podejmują również rodzice.
Odbywa się to na zebraniach ogólnych i zebraniach grupowych oraz Rady Rodziców.
 
       Decyzje dotyczą:
 
·        Zajęć dodatkowych w przedszkolu
 
·        Organizowanych wycieczek
 
·          Ubezpieczenia dzieci
 
     W sprawach indywidualnych dotyczących dziecka decyzja zapada
w rozmowie nauczyciela z rodzicem. Niekiedy do procesu decyzyjnego włączany jest też dyrektor.

 
Przebieg informacji:
 
      Wszystkie istotne informacje, zarządzenia i decyzje dyrektora są w pokoju nauczycielskim.
A nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z nimi na bieżąco.

 
 
F3     Podział kompetencji w placówce
 
      Podział kompetencji w naszej placówce dokonuje się na pierwszej radzie pedagogicznej.
Uwzględniamy opinie i zdanie wszystkich nauczycielek.
 
      Przeważnie przydział ten obejmuje okres jednego roku szkolnego, ale zdarza się,
że niektóre z nas zajmują się przydzieloną kompetencją przez kilka lat.
Niektóre zadania przydzielane są wg ustalonego harmonogramu.
 
      Rodzaje kompetencji:
 
·       Bycie wychowawcą prowadzącym grupę. Wychowawca jest odpowiedzialny za salę i
przynależący do niej majątek. Przy przekazywaniu Sali, wychowawca powinien
sprawdzić spis inwentarza.
 
·        Dokumentowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej /harmonogram/
 
·         Dokumentowanie zebrań z rodzicami
 
·          Prowadzenie biblioteki przedszkolnej
 
·          Prowadzenie kroniki
 
·          Prowadzenie kącika dla rodziców, tablicy informacyjnej oraz strony internetowej przedszkola
/
http://przedszkole1gora.pl.tl/ i strony internetowej grupy przedszkolnej
 
·          Funkcja społecznego inspektora pracy i koordynatora do spraw bezpieczeństwa przedszkola
 
·          Obsługa kserokopiarki
 
·          Odpowiedzialność  za aparat fotograficzny
 
·         Odpowiedzialność za aparaturę nagłaśniającą
 
·         Organizowanie uroczystości, imprez przedszkolnych i środowiskowych
 
·          Komisje inwentaryzacyjne
 
·          Zespół do spraw ewaluacji
 
·          Powołanie zespołów wzbogacających pracę wychowawczo-dydaktyczną naszej placówki
 
·           Opieka nad strojami przedszkolnymi
 
·           Przepisywanie i wprowadzanie poprawek do koncepcji
 
·          Zespół do spraw ewaluacji

 
Podziału wymienionych kompetencji dokonuje się mając
na uwadze:
 
1.      Indywidualne zainteresowania
 
2.       Predyspozycje
 
3.      Inicjatywę własną
 
4.      Organizację pracy
 
      Podział kompetencji personelu technicznego dokonywany jest w inny sposób.
Uzależniony jest od przydziału Sali do której przyporządkowane są z góry ustalone pomieszczenia
np. do Sali nr 5 przyporządkowana jest kancelaria itp.

 
 
F 4   Jak organizujemy narady i odprawy służbowe?
 
      W naszej placówce mamy dwa rodzaje narad:
 
·       planowane – których treści merytoryczne zawarte są w planie rocznym
 
·      nadzwyczajne – o tematyce wypływającej z zaistniałych okoliczności
 
     Narady organizuje dyrektor a w przygotowaniu ich biorą udział także inni członkowie rady.
      Na naradach służbowych rozpatrujemy następujące kwestie:
 
·          sprawy dotyczące poszczególnych grup
 
·           sprawy organizacyjne
 
·           sprawy finansowe placówki
 
·            doskonalenie zawodowe
 
·           bezpieczeństwo dzieci
 
·           informacje z konferencji i narad dyrektorów
 
·           nowe zarządzenia
 
·           sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego
 
·           sprawy dotyczące kontaktu z rodzicami i środowiskiem
 
·            opiniowanie aneksów do organizacji pracy
 
·          podejmowanie uchwał
 
      W czasie narad poruszamy problemy dotyczące koncepcji pedagogicznej przedszkola.
 
     Narady odbywają się poza godzinami pracy. Protokołowaniem ich zajmuje się protokolant,
w razie nieobecności wyznaczona osoba a każde posiedzenie rady rozpoczynamy od
zatwierdzenia poprzedniego protokołu. Nowy protokół sporządza się w ciągu trzech dni.
 
      W naradach nie biorą udziału pracownicy administracyjno-obsługowi.
Dyrektor organizuje dla tego personelu osobne zebrania.
 
      W posiedzeniu rad pedagogicznych biorą udział zaproszeni goście np. burmistrz, inni nauczyciele,
pielęgniarka, doradcy, logopeda, psycholog.
 
      Na terenie naszego przedszkola organizowane są tez zebrania w małych zespołach.
Tematyka tych zebrań dotyczy m.in.:
·          opracowania planu rocznego
 
·           przygotowania uroczystości, wycieczek
 
·           opracowania i uaktualnianie wybranych tematów z koncepcji pedagogicznej przedszkola.
 
Zebrania te nie są protokołowane.

 
F 7   Jak wygląda współpraca z praktykantkami?
 

 
      Nasze przedszkole gotowe jest na przyjęcie praktykantów z różnych uczelni.
 
      Pierwszym etapem przyjęcia praktykanta jest złożenie prze niego skierowania wydanego przez uczelnie.
Następnie odbywa się rozmowa z dyrektorem placówki, który dokonuje prezentacji personelu pedagogicznego oraz obsługi.
 
     Wybór opiekuna praktykanta zależy od wytycznych uczelni i możliwości placówki, za zgoda wytypowanego nauczyciela.
 
      Praktykant w zależności od potrzeb ma możliwość obserwacji i uczestnictwa w formie asystenckiej w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela z wybranej grupy.
Następnie praktykant w ustalonym przez uczelnię wymiarze czasu samodzielnie pełni obowiązki
nauczyciela grupy, pod „bacznym okiem” opiekuna i ewentualnie dyrektora placówki.
Na prośbę uczelni, opiekun dokonuje pisemnej oceny praktyk.
 
      Nauczyciele naszej placówki są bardzo otwarci na potrzeby przyszłych nauczycieli.
Chętnie udostępniamy bogaty warsztat pracy – pomoce dydaktyczne zarówno przedszkolne, jak i gromadzone
przez nas. Mając duże doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, posiadając wiedzę i umiejętności
zdobyte na różnych kursach i warsztatach dla nauczycieli, możemy podzielić się refleksjami
dotyczącymi specyfiki zawodu, nowych form i metod pracy.
 
      Wiedząc, jakie stresy pociąga za sobą wejście w nowe środowisko,
staramy się stworzyć przyjazną atmosferę, otoczyć ciepłem i życzliwością nową osobę.
Nie krytykujemy, jedynie na zasadzie partnerstwa podsuwamy różne sposoby na rozwiązanie tego samego problemu.
 Dążymy do tego, aby przyszły nauczyciel był otwarty na nowości, kreatywny,
a nade wszystko z zamiłowaniem podchodził do dzieci, respektował ich potrzeby i prawa.
 
     Sam praktykant często wzbogaca nas – jako nauczycieli – wychowawców.
My również od niego możemy się wiele nauczyć.
Dotyczy to jego świeżej wiedzy merytorycznej, a także jego bezstronnego
spojrzenia na grupę i na dziecko w grupie.
 
 
F 8   Współpraca
z personelem administracyjno-obsługowym
 

 
Nasze przedszkole posiada obsługę administracyjną, tj. księgowa, kadrowa i sekretarka
zatrudnione w wymiarze ½ etatu oraz personel obsługowy, który ma bezpośredni kontakt z dziećmi.
Woźne oddziałowe współpracują z nauczycielem prowadzącym daną grupę.
Są one włączone do sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola,
jak i poza jego terenem. Woźne pomagają w rozbieraniu i ubieraniu się dzieci, czynnościach samoobsługowych,
pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek. Zajmują się dziećmi podczas
prowadzenia przez nauczyciela pracy indywidualnej z dzieckiem, bądź w małych zespołach,
pomagają nauczycielkom w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sali.
Porządkują salę po zajęciach i po skończonym dniu pracy. Dają przy tym dzieciom poczucie bezpieczeństwa
i stwarzają miłą atmosferę w grupie.


 
W przedszkolu zatrudniony jest intendent, kucharka i 2,5 etatu pomocy kuchennej oraz konserwator.
 
W grupie najmłodszej oprócz woźnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Jej zadaniem jest
ścisła współpraca z nauczycielem w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.
 
W przedszkolu zatrudniony jest woźny – konserwator, który utrzymuje teren wokół
przedszkola w porządku i czystości, wykonuje drobne naprawy.

 
Intendentka dba o zaopatrzenie przedszkola w żywność, artykuły BHP i materiały do zajęć.
Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom,
sporządza jadłospisy.
 
Kucharki przyrządzają punktualnie smaczne i zdrowe posiłki, biorą udział w układaniu
jadłospisu, utrzymują w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne.

 
Wszyscy pracownicy obsługi wykonują również inne prace zlecone przez dyrektora
a wynikające z organizacji pracy przedszkola.
 
Nauczyciele planując pracę społeczno-użyteczną z dziećmi w ramach współpracy z personelem
obsługowym włączają dzieci do codziennych czynności porządkowo-gospodarczych.

 
Prawidłowo układająca się współpraca nauczyciela z woźnymi i pomocami jest dla nas bardzo ważna.
Daje ona dzieciom przykład wzajemnego poszanowania się.


 
F 9   Współpraca w naszym zespole

 
 
      Poprzez pracę zespołową rozumiemy pracę z podziałem obowiązków, wspólne podejmowanie decyzji,
wymianę swoich doświadczeń, korzystanie nawzajem ze wszystkich pomocy i umiejętności.
 
      Najbardziej aktywna współpraca nawiązuje się między nauczycielkami pracującymi w jednej grupie.
Dotyczy ona planowania pracy, urządzania i wystroju sali, organizowania zebrań, problemów
wychowawczych dotyczących całej grupy oraz pracy indywidualnej z dziećmi.
W zespole pracującym w jednej grupie omawiamy problemy bieżące dotyczące dzieci oraz pracy dydaktycznej.

Ciekawe pomysły są dyskutowane i wykorzystywane przez inne wychowawczynie. Ważniejsze
decyzje podejmuje się w czasie rad pedagogicznych.


Szersza współpraca opiera się na:

   
 • Opracowaniu zadań do planu rocznego
 • Przygotowywaniu rad szkoleniowych
 • Przygotowywaniu różnych uroczystości
 • Udziału w kursach organizowanych na terenie
       przedszkola oraz poza placówką
 • Redagowaniu ankiet pomiaru jakości pracy
       przedszkola
 
       Swobodnie wybieramy metody pracy z dziećmi w celu osiągniecie jak najlepszych efektów.  
Jeden nauczyciel w grupie jest wychowawcą – nauczycielem wiodącym.
Są to jego dodatkowe kompetencje. On ustala, m.in. plan i zasady pracy.

Nauczyciel, który wchodzi do grupy działa według tych zasad, ale ma prawo do własnego stylu, metod pracy i rodzaju zajęć.
Zwykle współpraca między nauczycielkami w zespole układa się bardzo dobrze, dogadujemy się ze sobą na bieżąco.

 
      Sądzimy jednak, że tak trudna sprawa jak bieżąca współpraca między kilkoma osobami pracującymi
w tej samej grupie wymaga jeszcze dopracowania.
Być może dobrym rozwiązaniem będzie precyzyjne ustalenie na początku roku osób
współpracujących w danej grupie zakresu ich obowiązków.
 
Często pomagamy sobie wykorzystując nawzajem nabyte na kursach umiejętności i własne
uzdolnienia (np. granie na instrumentach, talenty plastyczne).
 
W naszym zespole kierujemy się wspólnym dobrem i zmierzamy do rozwoju naszej placówki.
Jest to nasz wspólny cel, który ujednolica nasze działania.
 
 

 
F 10    Zajęcia dodatkowe w naszej placówce

 
 
Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe
uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, natomiast za zgodą rodziców lekcje religii

 
Na terenie naszego przedszkola organizowane są następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci:
 
·        Język angielski,
 
·        Rytmika
 
·        Religia
 
·        Spektakle teatralne,
 
·        Koncerty muzyczne,
 
·        Wyjścia do kina
 
·        Gimnastyka korekcyjna


 
W spektaklach teatralnych, wyjściach do kina i koncertach muzycznych biorą udział
wszystkie dzieci. Wszystkie zajęcia są w całości opłacane przez opiekunów.
 
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się z dziećmi 5-6 letnimi a rytmiki z dziećmi 3-4
letnimi i są prowadzone bezpłatnie z wszystkimi dziećmi w sali zabaw.
 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są przeznaczone dla dzieci 5 i 6 letnich, które
posiadają zaświadczenie lekarskie.
Zajęcia te są nieodpłatne i odbywają się w sali przeznaczonej na gimnastykę.
 
Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu zajęć minimum programowego
 
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i nie przekraczać 30 minut


 
G1   Jak organizujemy współpracę z rodzicami?
 
            Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu jest bardzo ważna, ponieważ jednym z naszych celów jest
ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu, jak i również zaangażowanie
rodziców w codzienne życie przedszkola. Bardzo ważna jest w naszych kontaktach wzajemna akceptacja,
zaufanie, partnerstwo w podejmowaniu decyzji.
 
W celu przybliżenia rodzicom spraw placówki organizujemy na terenie przedszkola spotkania.
 
Współpraca z rodzicami przybiera różnorodne formy. Są to:
 
- zebrania ogólne (raz w roku),
 
- w poszczególnych grupach połączone często z zajęciami otwartymi,
 
- kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami (zaplanowane, okazjonalne),
 
- kontakty indywidualne dyrektora z rodzicami,
 
- uroczystości przedszkolne i grupowe,
 
- zebrania Rady Rodziców,
 
Rodzice mogą aktywnie działać w Radzie Rodziców oraz w trójkach grupowych.
 
     Na początku roku podczas zebrania mówimy, jakiej pomocy byśmy oczekiwali i czekamy na deklaracje rodziców.
 
Dotyczy to np. szycia strojów dla dzieci, pomocy przy uroczystościach, filmowania uroczystości,
wykonywania elementów dekoracji i pomocy dydaktycznych, dostarczania pomocy i materiałów
do zajęć lub do dekoracji, pozyskiwania sponsorów, prezentacji swojego zawodu podczas zajęć z dziećmi,
udziału w wycieczkach
 
     Wymagamy od rodziców rzetelnej informacji o własnym dziecku.
Wymagamy płacenia za przedszkole w terminie. Jeśli rodzice nie płacą – stosujemy różne
formy przypominania im i nacisku, włącznie ze skreśleniem dziecka z listy.
Współpraca z rodzicami w przedszkolu wymaga od nas wspólnie trzymania się pewnych zasad i reguł.
     Ponieważ śniadanie jest o 8.10 wskazane jest przyprowadzenie dziecka przed tą godziną.
Dziecko może być przyprowadzane później, jeśli rodzice tak umówią się z nauczycielem.
Przyprowadzanie dziecka bardzo późno (np. o 11) jest według nas niedobre dla samego dziecka
(omijają je zajęcia, a dziecko przychodzi właściwie na obiad i leżakowanie).
Rozmawiamy o tym z rodzicami.
     Odbieranie dzieci odbywa się w zasadzie przed 12 albo po 14, żeby nie przeszkadzać w leżakowaniu.
Rodzice, którzy odbierają dziecko w czasie leżakowania (bez uprzedzenia), przeszkadzają innym
dzieciom, wybijają również z rytmu swoje własne dziecko. Irytuje nas, gdy niektórzy rodzice nie przestrzegają pór odbierania dzieci.

     Obecność rodziców na zebraniach grupowych jest dla nas ważna.
Więcej rodziców uczestniczy w zajęciach grupowych w zerówce niż w młodszych grupach
– tam więcej jest rozmów indywidualnych. Męczące jest powtarzanie rodzicom, którzy pod różnymi
pretekstami nie byli na spotkaniu ogólnym, informacji przekazywanych na zebraniu.
       Nasze doświadczenia z rodzicami, którzy wchodzą do grupy są różne.
Niektórzy rodzice nie mają śmiałości wejść do sali i podglądają przez dziurkę od klucza.
Często rozmawiamy z rodzicami indywidualnie. Życzymy sobie, żeby w przypadku problemów dziecka takie wizyty i
rozmowy były umówione wcześniej.
 
       Bywa, że rodzice zajmują się tylko swoim dzieckiem, zarzucając je ściąganymi z półek zabawkami,
prowadząc je do toalety, wprowadzając zamieszanie. Niektórzy rodzice ingerują w to, co dzieje się w
grupie, komentując, zwracają uwagę nauczycielce i pouczają ją. Jest to dla nas nie do przyjęcia.
 
       Niektórzy rodzice nie mogą rozstać się z dzieckiem i chcieliby być cały czas w sali.
Nasze doświadczenia są takie, że dziecko szybciej przestaje płakać, kiedy rodzica nie ma.
 
      Większość rodziców chodzi po przedszkolu w butach – brudzą podłogi, na których bawią się dzieci.
Drażni nas i zniechęca zwracanie im uwagi. Może rozwiązaniem byłyby ochraniacze, zastępcze kapcie,
albo chodzenie po przedszkolu bez butów. Konieczne są jasne reguły dla rodziców, którzy chcą wchodzić do sal
 
      W naszym przedszkolu rodzice mają prawo do:
 
- uzyskiwania rzetelnych informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
 
- zapewnienia bezpieczeństwa jego dziecka podczas całego dnia pobytu w przedszkolu,
 
- zapoznania z zadaniami wychowawczymi i dydaktycznymi w każdej grupie wiekowej,
 
- dowolnego decydowania o wyborze zajęć dodatkowych
 
- decydowanie o udziale dziecka w nauce religii,
 
- decydowanie o ilości posiłków, jakie dziecko je w przedszkolu,
 
- wgląd do jadłospisu,
 
- decydowania o udziale dziecka w dalszych wycieczkach,
 
- organizowania na terenie przedszkola spotkań z Radą Rodziców,
 
- zgłaszania wniosków i uwag,
 
- wchodzenia do sal przedszkolnych zgodnie z ustalonymi regułami,
 
- decydowanie o godzinie przyjścia i odbioru dziecka przy akceptacji przedszkola

 
 
 
G 2    Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?
 
 
       W celu lepszego zrozumienia działań przedszkola stosujemy różne sposoby zapoznawania rodziców
z naszymi metodami pracy z dziećmi.
 
Rodzice mają swój kącik przy wejściu. Zamieszczamy tam bieżące informacje, regulaminy opłat,
wysokość opłat, jadłospis.

 
      Każda grupa w swojej szatni posiada oddzielną gazetkę, na której są prezentowane prace dzieci, informacje o
tematach cyklicznych, treści wierszy i piosenek, tytuły opowiadań i bieżące informacje dotyczące życia grupy.
 
       Prowadzona jest przez nauczycielkę przedszkola strona internetowa przedszkola, gdzie umieszczane są aktualne
komunikaty, informacje i zdjęcia ukazujące życie codzienne w przedszkolu.
Prowadzone są strony internetowe grup dzieci 5-6 letnich gdzie również rodzice mogą dowiedzieć się
na bieżąco o tym co wydarzyło się w grupie poprzez relacje reportażowo-fotograficzną.
 
      Formą prezentacji placówki jest pięknie prowadzona już od 1945r. kronika przedszkola
 
      Na terenie placówki odbywają się zajęcia otwarte, po których następuje omówienie metod i form
stosowanych na zajęciach. Wpływa to na poszerzenie wiedzy o pracy w przedszkola

 
 
      Na terenie placówki odbywa się wiele stałych imprez, które pomagają nam organizować rodzice w a niektórych uczestniczą
jako zaproszeni goście.
 
      Są to: wyjazdy do ogrodu zoologicznego zorganizowane dla dzieci kończących edukację przedszkolną,
dni otwarte dla dzieci i rodziców, festyny rodzinne, spartakiada przedszkolaków, mikołajki, spotkania wigilijne z rodzicami,
bal karnawałowy dla dzieci, spotkania babci i dziadka z okazji ich święta, marzanna, zajączek wielkanocny, przegląd
twórczości artystycznej dzieci organizowany w dniu urodzin patronki przedszkola, pożegnanie absolwentów przedszkola,
uroczystości jubileuszowe środowiskowe.

Rodzice chętnie uczestniczą w tych uroczystościach jak również w wycieczkach organizowanych dla dzieci. 

 
 


 
H1/2   Współpraca z innymi przedszkolami, ze szkołami,

 
innymi instytucjami i organizacjami
 
 
        W Górze oprócz naszego przedszkola znajduje się jeszcze jedno przedszkole oraz dwie szkoły podstawowe.
Z instytucjami tymi łączą nas kontakty sporadyczne. Polegają one na wymianie życzeń z okazji uroczystości
okolicznościowych oraz spotkaniach w związku z kursami, szkoleniami, naradami metodycznymi.

Nasze przedszkole posiada bogaty zbiór strojów i rekwizytów.
Szerszą współpracę nawiązujemy ze szkołami podstawowymi, do których będą uczęszczać
nasi wychowankowie. Grupy dzieci 6 – letnich nawiązały współpracę ze Szkoła Podstawową nr 3 i 1.
Współpraca polega na zapraszaniu dzieci z przedszkola na lekcje w ramach organizowanych przez szkołę
„Otwarte dni” oraz zapraszane są na przedstawienia teatralne przygotowywane przez szkołę.
 
      W najbliższym otoczeniu przedszkola znajdują się także inne instytucje, z którymi placówka utrzymuje kontakt.
Są to:
 
-         Dom Dziennego Pobytu
 
-         Dom Kultury
 
-         Miejska Biblioteka Publiczna
 
-         Policja
 
-         Straż Pożarna
 
-         Spółdzielnia Mleczarska „Demi”
 
-         TPD
 
-         ZNP
 
-         Firmy Ubezpieczeniowe
 
-         PCDN i PPP (Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –
Pedagogicznego)
-         Apteki
 
-         MOPS
 
-         Nadleśnictwo Góra Śląska
 
-         OSiR
 
Nasza współpraca polega na okolicznościowych kontaktach, występach dzieci z różnych
okazji, organizowaniu wycieczek do tych instytucji, udziale dzieci w konkursach plastycznych,
festiwalu piosenki dziecięcej, propagowaniu kultury odbioru muzyki, teatrzyków poprzez zapraszanie artystów.
 
            Poszerzyłyśmy współpracę z PCDN i PPP poprzez udział w pracach zespołu samokształceniowego
oraz organizowanych przeglądach artystycznych przedszkolaków.
Dzieci i nauczyciele mają możliwość korzystania z pracowni informatycznej i biblioteki pedagogicznej.
Dążymy do poszerzania naszej współpracy i pozyskania sponsorów, np. pomoc firmy ubezpieczeniowej
przeznaczona jest na zakup środków dydaktycznych.
 

 
H3   Jak prezentujemy naszą placówkę na zewnątrz

 
        Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw rozwojowym potrzebom małego dziecka.
Uroczystości są jednym z ważnych momentów w wychowaniu dziecka i wywołują niezapomniane przeżycia.
Przygotowując dzieci do uroczystości uczymy je wyraźnej wymowy i prawidłowej intonacji, wzbogacamy zasób
słów.
 
      W naszym przedszkolu przywiązujemy wielką wagę do uroczystości na rzecz środowiska,
przez co wzmacniamy więzi i popularyzujemy placówkę w najbliższym regionie.
Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej m.in. poprzez udział w gminnych i powiatowych
uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych, przeglądach i konkursach
oraz w ogólnopolskich akcjach charytatywnych jak Góra Grosza i WOŚP.
Współpracujemy m.in. z Biblioteką Miejską, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Ośrodkiem Kultury Fizycznej, Przedszkolem Publicznym Nr 3, Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 3 w Górze,
Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną.
 
      Kontynuujemy współpracę z Nadleśnictwem, zbieramy pokarm dla zwierząt, w zamian jesteśmy zapraszani na zajęcia,
pogadanki, dni otwarte nadleśnictwa, dzieci bawić się w plenerze, oglądać hodowlę leśnych zwierząt.
 
      Do tradycji przedszkola należą uroczystości, które podtrzymują ludowe zwyczaje: topienie marzanny, zajączek
wielkanocny, chodzenie z kurkiem wielkanocnym. Organizujemy jasełka, wieczór andrzejkowy i wigilijny,
popularyzujemy tańce ludowe, oraz festyny dla rodziców.
 
       Dzięki uczestnictwu we wspólnych imprezach nawiązujemy przyjaźnie.
Te działania są wizytówką naszej pracy z dziećmi i dają możliwość oceny placówki przez społeczność lokalną.
W czasie przygotowań do uroczystości dbamy o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych,
tworzymy miłą atmosferę współpracy.
 
      Nawiązujemy współpracę z Domem Kultury, utrzymujemy kontakty okolicznościowe z zakładami pracy i samorządem
terytorialnym. Jesteśmy zapraszani na występy artystyczne z okazji imprez jubileuszowych i świątecznych.
Mamy bogate tradycje przedszkolne udokumentowane w kronikach, dyplomach, na filmie wideo np. 50-lecie przedszkola,
Dni Góry, 700-lecie Góry połączone z 55-leciem przedszkola. Jubileusz 65- lecia przedszkola
został połączony z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarciem nowo wyremontowanego
budynku przedszkola. Była to uroczystość otwarta dla całej społeczności lokalnej
w której uczestniczyły wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe i oświatowe,
darczyńcy oraz przyjaciele przedszkola.
 
       Naszym celem są dobre kontakty z organem prowadzącym i Radą Rodziców.
Dbamy o pozyskiwanie środków finansowych, które wykorzystujemy na rzecz przedszkola:
zakup zabawek, dywanów, sprzętu RTV, wzbogacenie strojów i wyposażenie ogrodu przedszkolnego.
Dzięki darowiznom rodziców, dotacji organu prowadzącego, darowiznom nauczycieli wzbogaciliśmy
ogród o nowy sprzęt, co sprzyja dobremu wizerunkowi przedszkola.
 
        Promując nasze przedszkole w środowisku dbamy o dobry wizerunek naszej placówki 
I     Dalsza praca nad koncepcją
 
 

 
NASZA KONCEPCJA JEST PODSTAWĄ NASZEJ PRACY!
 
 
   
 1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz
       koncepcji, żeby mógł dalej z nią pracować.
 2.  
 3. Każda nowa nauczycielka dostaje egzemplarz koncepcji
   
 4.  
 5. Dla praktykantów, nowych koleżanek oraz dla
       wszystkich zainteresowanych mamy dodatkowe egzemplarze (trzymane w
       rezerwie w specjalnym segregatorze).
 6.  
 7. Egzemplarz koncepcji należący do dyrektora leży
       na stole podczas narad służbowych. Ewentualne zmiany w poszczególnych
       punktach są nanoszone od razu.
 8.  
 9. Zmiany w tekście muszą być nanoszone przy udziale
       całego zespołu pedagogicznego. Jeżeli zmiany są drobne każdy nanosi je
       osobiście, jeżeli dotyczą większych partii tekstu – drukuje się nową
       stronę i kopiuje dla wszystkich.
 10.  
 11. Raz na dwa lata cała koncepcja jest w całości
       czytana przez wszystkich. Dyskutuje się wówczas o ewentualnych poprawkach
       i niedostatkach. Ustala się wtedy w jakiej, kolejności i według jakiej
       metody dane punkty mają być przerabiane lub opracowywane
 12.  
 13. Termin takiego spotkania powinien być ustalony,
       co najmniej kwartał wcześniej, by nauczyciele mieli wystarczająco dużo
       czasu, aby zaznaczyć punkty, o których chcą mówić. Musi być wyznaczona
       osoba odpowiedzialna za przypominanie zespołowi o spotkaniu.
 14.  
 15. O tym, że fragmenty koncepcji będziemy pokazywać
       innym osobom (np. rodzicom) zdecydowaliśmy w sierpniu 2000.
 16.  
 17. Punkty jeszcze nie omówione, a uznane za ważne
       lub wymagające korekty, zostaną opracowane według tej samej metody
       (opracowanie nowego tekstu przez małe zespoły i następnie zatwierdzenie go
       na radzie
 18.  

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,