PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Procedury i regulaminy
 

 
PROCEDURA 
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej
w Górze
 
Postawa prawna:
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624z późn. zm.).
·         Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze
      Cele procedury
      Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
Definicja przedmiotu procedury
·        Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki
·        Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

Rodzice (prawni opiekunowie):
·        przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
·        upoważniają inne osoby pełnoletnie do odbierania dzieci z przedszkola w formie pisemnej,
·        odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
Nauczycielki:
·        przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
·        przekazują kopie upoważnień i numerów telefonów kontaktowych nauczycielce pełniącej dyżur,
·        odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
·        sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobistym.
Opis pracy
·        Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:00 (gr. „0” 11:30 – 12:00); ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
·        Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00 (gr. „0” 11:00 – 11:30; 16:00 – 16:30).
·        Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
·        Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie okazać go.
·        W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
·        Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
·        O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
·        W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00 (gr. „0” do 16:30), nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
·        Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
·        W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę (do 17:00; gr. „0”do 17:30).
·        Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola oraz powiadamia policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców i nadal sprawuje opiekę nad dzieckiem w przedszkolu do chwili odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych)
·        Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola powinny mieć zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
·        Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.
·        Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2008r.
 

Dyrektor mgr Urszula Ratajczak

Koordynator ds. bezpieczeństwa w przedszkolu  mgr Urszula Bujek                                        

 
 
 

 PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DOJEŻDŻAJACYCH
DO PRZEDSZKOLA
Obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej
w Górze
 
Postawa prawna:
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624z późn. zm.).
·         Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze
 
Cele procedury
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom dojeżdżającym do przedszkola.
Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci dojeżdżających.
1.      Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola powinny mieć zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
2.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.
3.      Dyrektor przedszkola upoważnia pracownika z grupy, w której są dzieci dojeżdżające, do przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
4.      W czasie przejścia do i z przedszkola za bezpieczeństwo dziecka odpowiada upoważniony pracownik przedszkola.
5.      Upoważniony pracownik (woźna oddziałowa) przedszkola oczekuje rano o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu w pobliżu przedszkola na przyjazd autobusu z dziećmi.
6.      Dziecko zostaje odebrane z autobusu przez upoważnionego pracownika przedszkola od osoby sprawującej opiekę nad dziećmi podczas przejazdu autobusu.
7.      Dziecko zostaje odprowadzone do szatni, gdzie rozbiera się i pod opieką upoważnionego pracownika przedszkola (woźna oddziałowa) zostaje odprowadzone do sali zajęć, gdzie opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczycielka.
8.      Po zajęciach przedszkolnych upoważniony pracownik (nauczyciel) odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania z grupy do momentu oddania dziecka osobie opiekującej się dzieckiem w autobusie.
9.      Upoważniony pracownik (nauczyciel) po ubraniu dziecka w szatni oczekuje w wyznaczonym czasie i miejscu w pobliżu przedszkola na przyjazd autobusu.
10. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem dojeżdżającym nie może zostawić go bez opieki podczas przejazdu autobusem i w drodze do i z przedszkola.
Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2009r.
 
Dyrektor mgr Urszula Ratajczak

Koordynator ds. bezpieczeństwa  
w przedszkolu Urszula Bujek 
 
Procedura
dotycząca organizacji, bezpieczeństwa i zapewnienia opieki
podczas uroczystości i imprez przedszkolnych
w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze
dla nauczycieli, pracowników i rodziców.
 
Podstawy prawne

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003r. Nr 6 , poz. 69 ze zm.)


3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r., poz. 977)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawia nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324)
 
Cel procedury:  

           Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas imprez organizowanych przez przedszkole.
 
1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i
stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

 
Organizowanie uroczystości przedszkolnych
2.     Nauczyciele poszczególnych grup opracowują plan działań artystycznych danej grupy oraz projekty strojów dzieci i dekoracji.

3.    W  terminie 2 tygodni przed daną uroczystością nauczyciele przedstawiają plan uroczystości dyrektorowi przedszkola do akceptacji.
 
4.     Osoby  odpowiedzialne za dekoracje dbają o ich staranne przygotowanie na jeden dzień przed daną uroczystością.
5.     Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi
przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

6.     W czasie uroczystości personel nie wykonuje czynności niezwiązanych z bezpośrednią opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona
jest wyłącznie na dzieciach..

7.     Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia
liczebności grupy.

8.     Organizatorzy wyznaczają miejsca dla uczestników uroczystości

Udział rodziców (opiekunów) w uroczystościach i imprezach przedszkolnych

9.     Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców (opiekunów), nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci

10. Godzina rozpoczęcia uroczystości podana w ogłoszeniu zobowiązuje rodziców (opiekunów) do przybycia przed jej rozpoczęciem
 
11. Rodzice (opiekunowie) witają się z własnymi dziećmi po przybyciu do przedszkola

12. Rodzice (opiekunowie) towarzyszą dzieciom po zakończeniu uroczystości za zgodą nauczyciela grupy

13. Rodzice (opiekunowie) w porozumieniu z wychowawcą grupy są zobowiązani do aktywnego włączania się w przygotowanie uroczystości

14. Rodzice (opiekunowie) opuszczają przedszkole wraz z dziećmi (w przypadku uroczystości popołudniowej)

15. Rodzice (opiekunowie) żegnają się z dziećmi w obecności nauczyciela (w przypadku uroczystości przedpołudniowe)

16. Zaproszeni goście na uroczystość przedszkolną są zobowiązani do przestrzegania reguł ustalonych przez głównych
organizatorów

Dyrektor mgr Urszula Ratajczak

Koordynator ds. bezpieczeństwa   w przedszkolu Urszula Bujek
 Procedura postępowania
w przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego
przez rodzica lub inną osobę uprawnioną
w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze

1.     Rodzic chcąc odebrać dziecko, które przebywa w tym czasie w ogrodzie musi wejść na teren ogrodu i podejść osobiście do wychowawcy swojego dziecka lub woźnej oddziałowej, która zawoła nauczycielkę.


2.     Nauczyciel  woła dziecko i osobiście wydaje go rodzicowi.

3.     Nie ma możliwości wydania dziecka przez zawołanie go przez rodzica, gdy ten znajduje się za ogrodzeniem. 

4.     Odpowiedzialność za dziecko już odebrane przez rodzica (opiekuna prawnego, osobę upoważnioną)
ponosi osoba odbierająca, nawet wtedy, gdy znajduje się na terenie przedszkola (np. ogrodu).

Dyrektor mgr Urszula Ratajczak
Koordynator ds. bezpieczeństwa  w przedszkolu Urszula Bujek


 


 


 
 
   
 
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free