PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 


  


 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Przedszkole Publiczne nr 1
im. Marii   Konopnickiej w Górze 
Rok szkolny 2018 / 2019

 
 
WSTĘP
 
     Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka, z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.
Wdrażanie programu równolegle przez nauczycieli i rodziców, tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych metod respektujących prawidłowości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym w odniesieniu do jego grupy rówieśniczej i społeczeństwa w którym wzrasta. Program integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze , kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.
 
CELE PROGRAMU
 
Główne cele programu to:
• Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania doświadczeń;
• Pozwalanie dziecku na rozwój, zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju, upodobaniami, zakresem potrzeb;
• Wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do postrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości;
• Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi;
• Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 
ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU
1. BĄDŹ KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI
2. KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
3. DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
4. POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE, REGIONALNE I NARODOWE
 
1. BĄDŹ KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI
 
• Używanie form grzecznościowych "proszę", "przepraszam", "dziękuję",
• Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
• Okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom,
• Kulturalne zachowanie się w trakcie powitań i pożegnań,
• Słuchanie innych gdy mówią- dzielenie się wrażeniami kiedy inni słuchają,
• Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
• Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku w przedszkolu i jego najbliższym otoczeniu,
• Wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami- nie wyrządzanie nikomu krzywdy,
• Umiejętność dzielenia się z innymi,
• Okazywanie pomocy dzieciom słabszym, młodszym i mniej sprawnym ,
• Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do przyrody.
 
2. KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
 
• Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”,
• Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych,
• Umiejętność porozumiewania się umiarkowanym głosem,
• Przestrzeganie określonych norm i reguł życia w grupie,
• Właściwe zachowania się dzieci w stosunku do innych ( nie stosuj obraźliwych słów),
• Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
• Umiejętność właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,
• Umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób zrozumiały dla innych,
• Poznawanie wzorców właściwego zachowania ( postawa nauczyciela, postacie z literatury).
 
3. DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
 
• Zaznajomienie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, na spacerach i wycieczkach ( np. zasady ruchu drogowego),
• Umiejętność unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
• Znajomość profilaktyki prozdrowotnej,
• Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych,
• Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza: pediatry, stomatologa,
• Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
 
4. POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE, REGIONALNE I NARODOWE
 
• Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi,
• Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych,
• Poznawanie pracy zawodowej rodziców i dziadków, oraz zawodów ważnych dla środowiska: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel,
• Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt narodowych i uroczystości rodzinnych,
• Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,
• Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
1. METODY PRACY :
 
Propozycje wykorzystania przez nauczycieli w pracy wychowawczej metod, form i innych rozwiązań metodycznych z dostosowaniem do etapu rozwojowego swoich wychowanków:
• zabawy i gry dydaktyczne i integracyjne,
• gry i zabawy tematyczne i dowolne,
• historyjki obrazkowe, puzzle tematyczne,
• rozmowy z grupą przy ilustracjach,
• pogadanki,
• opowiadania, legendy, baśnie, wiersze,
• teatrzyki, scenki dramowe,
• twórczość dziecięca- muzyczna, plastyczna ,słowna,
• spotkania poznawcze, wycieczki,
• uroczystości grupowe i przedszkolne
• relaksacje przy muzyce, muzykoterapia,
• bajkoterapia, terapia baśnią,
• pedagogika zabawy,
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
• zabawy i gry ruchowe,
• pomoc zwierzętom,
• pomoc młodszym,
• dyżury, prace gospodarcze,
• współpraca wychowawcza ze wszystkimi rodzicami
• gazetka przedszkolna, kącik informacyjny, zebrania.
 
2. FORMY PRACY :

• Praca indywidualna, grupowa, zespołowa;
• Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
• Czynności samoobsługowe dzieci,
• spacery i wycieczki,
• udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
• udział w konkursach, turniejach.
 
3.   PROPONOWANE SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 
• Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
• Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach.
• Inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy i przedszkola.
• Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
• Inicjowanie pomocy w ulepszaniu warunków pracy placówki.

 PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA
 

DZIECKO MA PRAWO: 
   
                                                     
• Prosić o to czego chce ale nie wymagać tego           
• Mieć i wyrażać swoje zdanie
• Postępować  nielogicznie i nie uzasadniać tego
• Podejmować decyzje  i  ponosić ich konsekwencje
• Decydować, czy chce angażować się w problemy innych ludzi
• Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć
• Popełnić błędy
• Odnosić sukcesy
• Zmieniać zdanie
• Do swojej prywatności
• • Do samotności i niezależności
• Zmieniać się i korzystać ze swoich praw
 
DZIECKO MA  OBOWIĄZEK:
 
• Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać zwrotów grzecznościowych wobec osób
dorosłych i  kolegów
• Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów
• Starać się utrzymywać porządek wokół siebie ( sprząta zabawki itp.)
• Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania
• Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywać szacunek dorosłym i kolegom, szanować wolność i godność osobisty drugiego człowieka

 
EWALUACJA - ZAKŁADANE EFEKTY

Dziecko:
 
• rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
• dostrzega i rozumie innych, akceptuje ich odrębność
• potrafi kulturalnie zwracać się do innych
• używa zwrotów grzecznościowych
• potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
• ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły
• wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania a także dostrzega je u innych
• rozumie potrzebę rozwiązywania sporów
• rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
• rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
• zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
• zna swoje prawa i obowiązki
• szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość i szacunek
• rozumie potrzebę pomocy dorosłych w sytuacjach trudnych
• ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości
• potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych
• umie z godnością przyjmować porażki
• interesuje się otaczającym światem
• zna i kultywuje tradycje rodzinne, środowiskowe, regionalne i narodowe
• ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje barwy narodowe, godło, rozumie pojęcie- ojczyzna
 
 
W celu osiągnięcia zamierzeń staramy się zapewniać warunki do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, oczekując wsparcia naszych dążeń przez rodziców dzieci. Osiągamy zadowalające efekty, jeżeli spotykamy się z aprobatą naszych rodziców.
opracowanie;
 
 
  
  
 
   
 
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free