PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Projekt „Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha”
 


ProjektMarzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha

nr RPDS.10.01.01-02-0018/17

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020.współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

„Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha”
 
Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra otrzymały dofinansowanie 
w kwocie 417 056,96 zł na realizację projektu pt. „Marzenia do spełnienia – edukacyjna przygoda malucha”, w ramach  OŚI PRIORYTETOWEJ 10 EDUKACJA,  DZIAŁANIE: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. PODDZIAŁANIE:  10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  przedszkolnej - konkursy horyzontalne, NR PROJEKTU: RPDS.10.01.01-02-0018/17,  którego głównym celem jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz jakości kształcenia w jednym górowskim przedszkolu w okresie od 02.07.2018 do 31.07.2019 umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 152 dzieci poprzez: zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 18, podniesienie kompetencji 152 dzieci w przedszkolu poprzez dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli .

Projekt skierowany jest wyłącznie do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze, które z powodu braku miejsca w budynku macierzystym nie może poszerzyć oferty edukacyjnej i zapewnić miejsca w grupie dziesięciogodzinnej w Przedszkolu dla dzieci 3,4 letnich.  Projekt obejmuje wsparciem 174 uczestników w tym 20 nauczycieli.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego nr 1 odbędzie się na podstawie zapisów do przedszkola w IV 2018 r., na podstawie listy rezerwowej oraz drugiej rekrutacji przeprowadzonej na przełomie VII i VIII 2018 r.  Obecnie trwa nabór uzupełniający. 
Jedno dziecko  może uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć.

W ramach projektu, każde dziecko zakwalifikowane do nowotworzonej dziesięciogodzinnej grupy przedszkolnej dla 3,4 latków, otrzyma nieodpłatnie wyprawkę przedszkolną z której będzie korzystało w ramach zajęć i pobytu w przedszkolu.

W roku szkolnym 2018/2019 koszt pobytu dziecka w nowotworzonej grupie przedszkolnej 3,4 latków wynosi miesięcznie 210 zł (124 zł - wyżywienie, średnio 84 zł – oplata za pobyt dziecka w przedszkolu).

Od września w Przedszkolu Publicznym nr 1 rozpoczną się zajęcia realizowane w ramach projektu:
W nowo utworzonej grupie przedszkolnej 3,4 latków: zajęcia logopedyczne, zajęcia 
z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, zajęcia plastyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia teatralno-taneczne.
 Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w istniejących grupach zwiększające szanse edukacyjne : zajęcia z rytmiki, zajęcia plastyczne, koło teatralne, koło taneczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z języka angielskiego.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami: zajęcia dla dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zajęcia dla  dziecka słabowidzącego, zajęcia  dla dziecka z autyzmem, zajęcia dla dziecka słabosłyszącego. 
Dodatkowo w ramach projektu kadra nauczycieli będzie miała możliwość podniesienia  kompetencji i kwalifikacji poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach:
Ruch i choreografia w tańcu. 
Zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka w wieku przedszkolnym.  
Terapia ręki. 
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu ogólnodostępnym – funkcjonowanie i praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni. 
Edukacja włączająca.
Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji dziecka w oparciu o różne metody. 
Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami 
w komunikacji językowej. 

W ramach projektu Gmina Góra dokona zakupu i wyposaży Przedszkole Publiczne nr 1 
w Górze w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dla nowej grupie przedszkolnej  dla 18 dzieci 3,4 letnich. 
Realizacja projektu od 02.07.2018 r. do 31.07.2019 r.
 

         Biuro projektu 56-200 Góra ul. Podwale24/6 tel. 604 881 760
             


 

 


 
 
   
 
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free