PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
 

Załącznik do zarządzenia nr 1/2018

Dyrektora Przedszkola Publicznego  Nr 1

w Górze z dnia 31.01.2018r.

 

REGULAMIN  KOMISJI REKRUTACYJNEJ

przy  Przedszkolu Publicznym Nr 1  

im. M. Konopnickiej w Górze 

ul. Żeromskiego 15

na rok  szkolny 2018/2019

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Rozdział 6 art. 131, art. 150, art. 153, art.155, art.157, art.158, art.161 (Dz. U. z 2017r., poz.59),

2. Statut Przedszkola Publicznego Nr 1  im. M. Konopnickiej w Górze z dnia 15.11.2017r.

4. Uchwała nr XXXVI/272/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Góra

5. Zarządzenie nr 17/18 Burmistrza Góry z dnia 25.01.2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli Gminy Góra na rok szkolny 2018/2019.


§ 1

Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu na podstawie liczby deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze od rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ zgodnie z harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego określonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Góry z dnia 25 stycznia 2018r.

 

3. Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie przedszkola .

4. Wypełniony wniosek należy wypełnić podpisać i złożyć wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami w sekretariacie przedszkola.

5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej -weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Wywieszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

7. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w kancelarii przedszkola potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 w terminach określonych w harmonogramie.

8. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni nie potwierdzą woli uczęszczania dziecka do przedszkola, wówczas dziecko zostanie skreślone z listy dzieci zakwalifikowanych.

9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych .

10.Posiedzenie komisji jest protokołowane. 

§ 2

Zasady  postępowania rekrutacyjnego
 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Góra.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 9 roku życia

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 6 letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 4,5 letnie  z powodu upowszechnienia wychowania przedszkolnego dla tej grupy wiekowej.

§ 3 

Procedura  rekrutacyjna do przedszkola

1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożony wniosek przez rodziców, opiekunów prawnych wraz z załącznikami, który należy pobrać w placówce, wypełnić i zwrócić w przedszkolu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów z Gminy Góra niż liczba dostępnych miejsc, zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne w dwóch etapach:

 


• I etap według kryteriów zawartych w Ustawie o systemie oświaty

•  II etap według kryteriów zawartych w Uchwale Rady Miejskiej Góry

3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość. Są to następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Za każde w/w  kryterium kandydat otrzymuje - 10 pkt


4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych jest:

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny

2) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

3) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

4) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

5) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą


5.  Na pozostałe miejsca w drugim etapie rekrutacji przyjmowane będą dzieci zgodnie z kryteriami określonymi Uchwałą nr XXXVI/272/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017r.

 

 

L.p.

Kryterium

Ilość punktów

1.

Pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu
lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym   

8

2.

Kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego został założony wniosek  

2

3.

 

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata lub najbliżej miejsca wykonywania pracy przez jednego z rodziców kandydata lub najbliżej szkoły do której uczęszcza rodzeństwo kandydata   

26.  Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych Uchwałą Rady Miejskiej Góry są:

 

1) Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 1 do uchwały

2)  Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożony został wniosek – załącznik nr 2 do uchwały

3) Oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata, miejscu wykonywania pracy przez rodziców kandydata – załącznik nr 3 do uchwały


7.  Dane potwierdzające spełnianie określonych w niniejszym regulaminie kryteriów podawane są przez rodziców dobrowolnie. W przypadku braku we wniosku informacji o spełnianiu określonych kryteriów, oznaczać to będzie, że kandydat ich nie spełnia.


8. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola
stanowi - załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji


§ 4

Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkola przebiega zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

§ 5

Zadania dyrektora przedszkola
 

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej

2. Powołanie komisji rekrutacyjnej zarządzeniem w składzie:

•             Przewodniczący

•             2 członków

•             1 obserwator w osobie Przewodniczącego Rady Rodziców

3. Przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z harmonogramem

4. Uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatora

5. Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji.

6. Przekazanie informacji do organu prowadzącego o ilości dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.


§ 6

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej


Zadania:

1. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców /opiekunów/ kandydatów udostępnionych w procesie rekrutacji.

2. Dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami

3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych  uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

5. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.


6. Sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Termin dostarczenia potwierdzeń wyznacza przewodniczący.

8.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do Burmistrza Góry, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

9.Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.


Obowiązki:

1.Uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji

2. Czynny udział w pracach komisji

3. Wykonywanie poleceń Przewodniczącego

4. Zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki

5. Ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów


§ 7. 

Porządek  pracy Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:


 1. Prace przygotowawcze polegają na:

a) sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,

b) w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do

wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na
braki,

c) ustaleniu liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola zamieszkałych na

obszarze gminy, w której znajduje się przedszkole,

d) przygotowanie wystąpień do rodziców/prawnych opiekunów lub gminy, w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczeń, które w ocenie członków komisji budzą wątpliwości,

e) sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tj. kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.


 

2.  I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców /opiekunów dzieci zamieszkałych na terenie gminy i polega na:
 1) przypisaniu właściwej punktacji każdemu kandydatowi, zamieszkałemu na terenie gminy
za kryteria określone w art. 20 c ust. 2 ustawy według wartości określonych w niniejszym
regulaminie.

 2) ustaleniu wykazu kandydatów wg liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od liczby
największej,
 3) ustalenie, czy liczba zakwalifikowanych kandydatów do pierwszego etapu
postępowania rekrutacyjnego mieści się w liczbie wolnych miejsc;

 4) w przypadku, gdy pozostały wolne miejsca po I etapie postępowania rekrutacyjnego, komisja przystępuje do II etapu postępowania rekrutacyjnego.
5) w przypadku, gdy wolnych miejsc w placówce jest mniej niż kandydatów
zamieszkałych na terenie gminy, komisja przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego.


3.  II etap postępowania rekrutacyjnego


 Kolejność czynności w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego to:


1) określenie liczby miejsc wolnych po I etapie postępowania rekrutacyjnego;

2) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego jeśli  liczba kandydatów do przedszkola
zamieszkałych w gminie jest większa i nie wszystkie dzieci zostały przyjęte do
przedszkola:

a) dla kandydatów nieprzyjętych w pierwszym etapie albo dla kandydatów z jednakową
liczbą punktów i niemożnością wskazania osoby przyjętej ustala się punktację
jako sumę liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie i punktów za kryteria
„gminne”,

b) ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,

c) przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,

d) w przypadku nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w gminie, a podlegającego

obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, dyrektor przedszkola przekazuje

natychmiast informację do burmistrza o nieprzyjęciu do przedszkola.


 4. Jeśli wszystkie dzieci z gminy zostały przyjęte, a przedszkole po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem gminy  na zasadach określonych powyżej.


§ 8

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i dyrektora

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego


§ 9

Przechowywanie dokumentacji

1.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


§ 10 

Przepisy końcowe:

1.Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy.

2.Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją Dyrektora

4. Traci moc Regulamin Rekrutacji z dnia 10.04.2017 r.Załączniki:

1-      załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji - Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

2-      załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji - Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkola 


Góra dn. 31.01.2018 r.    dyrektor mgr Aleksandra Pacholska


 

 

 
   
 
=> Chces