PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Regulamin Projektu
 

ProjektMarzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha

nr RPDS.10.01.01-02-0018/17

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020.współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN PROJEKTU
pt. Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha
nr projektu:RPDS.10.01.01-02-0018/17
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.       Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucha (nr projektuRPDS.10.01.01-02-0018/17), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2.       Celem projektu jest utworzenie nowych dodatkowych miejsc w przedszkolu dla dzieci 3,4 letnich/poprawa jakości procesu kształcenia w Przedszkolu byłaby wsparciem działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej.
3.       Beneficjentem projektu jest Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra
4.       Realizatorem Projektu jest Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra
5.       W Regulaminie użyto skrótów, które mają znaczenie: 
1)      Projekt - projekt pt. Marzenia do spełnienia- edukacyjna przygoda malucharealizowany w okresie od 02.07.2018 do 31.07.2019   
2)      Beneficjent- Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra
3)      Uczestnik projektu – uczestnik projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
4)      Przedszkole  biorące udział w projekcie tj.:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze
ul. Żeromskiego 15
5)      Biuro projektu  ul. Podwale 24/6, 56-200 Góra
6)      Zespół projektowy –  Grupa Sterująca (Koordynator projektu, Naczelnik Wydziału Oświaty,  Kultury i Sportu Gminy Góra,  Prezes Fundacji, Dyrektor przedszkola) 
§2
DZIAŁANIA PROJEKTU
1.       Działania projektu obejmują:
1) Utworzenie 18 miejsc w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze dla dzieci 3,4 letnich i zajęcia dodatkowe.
2)Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z obecnych grup przedszkolnych zwiększające szanse edukacyjne.
3)Zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami zwiększające szanse edukacyjne.
4) Szkolenia dla nauczycieli.
2. Działania projektu będą realizowane od 01.09.2018 do 31.07.2019.
§3
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ DODATKOWYCH
1.       Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji – działania projektu zapewniają równy dostęp dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
2.       Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach, w terminach:
I etap -kwiecień 2018 - na podstawie zapisów do przedszkola (na podst. regulaminu obowiązującego w przedszkolu), została utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się dzieci oczekujące na utworzenie dodatkowych 18 miejsce w przedszkolu.
II etap- na przełomie lipca i sierpnia 2018 - rekrutacja uzupełniająca
3.       Zgłoszenie chęci uczestnictwa do grupy przedszkolnej w dodatkowej rekrutacji w projekcie dokonane może być  poprzez złożenie Wniosku od 02.07.2018 – 06.08.2018
Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze
ul. Żeromskiego 15
4. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Góra:
a) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata albo rodzica/opiekuna  prawnego samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 8 punktów;
b) kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony został wniosek – 2 punkty;
c) lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata lub najbliżej miejsca wykonywania pracy przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydatalub najbliżej szkoły do której uczęszcza rodzeństwo kandydata – 2 punkty.
5.  Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w
     ust. 4:
a) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym
b) oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożony został wniosek
c) oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata, miejscu wykonywania pracy przez rodziców/opiekunów
6. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej zostanie ogłoszona w dniu 13.08.2018r.
7.    Po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie należy złożyć komplet dokumentów
      do  uczestnictwa w projekcie, do dnia 31.08.2018
     a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie wypełniona i podpisana przez
           rodzica/opiekuna  prawnego załącznik nr 2
       b) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez
            rodzica/opiekuna prawnego załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6
Dokumenty do pobrania w sekretariacie przedszkola oraz na stronie www.fundacja-machniewicza.pl , www.gora.com.pl  lub www.przedszkole1gora.pl  .
8.   Najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie  rodzic/opiekun prawny podpisuje      "Deklarację udziału w projekcie".
9.   W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć na jego miejsce zostaje zakwalifikowana
 pierwsza osoba z listy rezerwowej spełniająca te same kryteria, jak osoba, którą zastąpiła.
 Osoby z listy rezerwowej otrzymują wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
10. Rekrutacja dla nauczycieli na szkolenia będzie prowadzona w sposób ciągły do zakończenia wszystkich szkoleń przewidzianych w projekcie (Rekrutacja uczestników na szkolenia ma charakter zamknięty- dotyczy tylko nauczycieli pracujących w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze)
11. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie u koordynatora projektu deklaracji uczestnictwa w projekcie zał. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5A, nr 6. (Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze ul. Podwale 24 w każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00)
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.    Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należy:
a)      Systematyczne uczęszczanie na zajęcia dzieci w nowo utworzonej grupie przedszkolnej
b)      aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach dodatkowych,
c)       potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach, w dziennikach zajęć,
d)      uczestniczenie w prowadzonym przez realizatorów monitorowaniu wskaźników realizacji projektu oraz badaniach ewaluacyjnych,
e)      przestrzeganie Regulaminu projektu.
2.    Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
3.    W przypadku rezygnacji z zajęć przed ich rozpoczęciem  rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osobiście koordynatora projektu/dyrektora Przedszkola.
4.    Nie przewiduje się rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu. Rezygnacja dziecka  na
      każdym etapie trwania projektu wiąże się z obowiązkiem zwrotu beneficjentowi projektu,
      środków finansowych, ponoszonych w związku z udziałem danej osoby w projekcie.
5.    Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć
 w przypadku  naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
6.    Uczestnicy projektu mają prawo do:
a)      Uczestnictwa w  zajęciach w   nowo utworzonej grupie przedszkolnej dla 3,4 latków w oddziale czynnymi 10 godzin.
b)      Dzieci zakwalifikowane do nowo utworzonej grupy maja prawo do nieodpłatnego otrzymania wyprawki przedszkolnej – zał. nr.8
c)       Nieodpłatnego korzystania z artykułów plastycznych, strojów i materiałów do przedstawień w Przedszkolu,
d)      Nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych,
e)      Korzystania z pomocy dydaktycznych,,
f)       Korzystania z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
g)      Otrzymania potwierdzenia (zaświadczenia/certyfikatu) o ukończeniu szkolenia.
7.   W roku szkolnym 2018/2019 koszt pobytu dziecka w nowotworzonej grupie
       przedszkolnej  3,4 latków wynosi miesięcznie  210 zł (124 zł - wyżywienie, średnio 84 zł – oplata za pobyt dziecka w przedszkolu).
         8. Nie przewiduje się odliczeń z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.
§5
ZASADY ORGANIZACYJNE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
Zajęcia dodatkowe projektu odbywają się w przedszkolu objętym projektem.
1.       Zajęcia dodatkowe odbywają się w dni powszednie po obowiązkowych zajęciach z podstawy programowej.
2.       Czas trwania dodatkowych zajęć wynosi 60 min z możliwością podziału po 30 min.  
3.       Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, nawet w przypadku gdy na zajęciach obecne jest jedno dziecko, a pozostałe nieobecności zostały usprawiedliwione.
4.       Organizator zajęć dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane jedynie chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub kserokopii dokumentu, który potwierdzi fakt nieobecności(np. zwolnienie lekarskie). Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje Koordynator Projektu.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.       Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
2.       Beneficjent zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. dz. U. z 2017 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu.
2.       Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia jego dodatkowych postanowień.
3.       Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta.
4.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2018 r. i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,