PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Statut Przedszkola
 
 


 

STATUT

PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1

IM. M. KONOPNICKIEJ

W GÓRZE

Góra, dnia  15.11.2017r. 
                                 
Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017., poz.59 ) .

STATUT  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 1

IM. M. KONOPNICKIEJ  W GÓRZE

Rozdział  1

Przepisy wprowadzające

§ 1

1.      Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze mieści się przy ulicy Żeromskiego nr 15.

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Górze, znajdująca się w Urzędzie Miasta i Gminy Góra przy ulicy: Mickiewicza 1.

3.       Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

4.       Przedszkole jest jednostką Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

5.       Przedszkole posługuje się pieczątką o następującej treści:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

Im. M. Konopnickiej

w Górze

ul. Żeromskiego 15, tel. 065/543-23-34

REGON 410061688, NIP 699-10-26-327

§ 2

1. Przedszkole Publiczne nr 1 jest jednostką publiczną która:

1)      Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2)      Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

3)      Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

4)      Realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego

 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.

3. W okresie wakacji przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej ( lipiec, sierpień ) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący

4. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców w postaci informacji pisemnej, zamieszczonej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.

5. W razie potrzeby podczas przerwy wakacyjnej w naszym przedszkolu, dziecko może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.

6. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.

7. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców i Radę Rodziców.

8. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych czelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

9. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze oraz osoby skierowane na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania 

§ 3 

1.      Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa.

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie  Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:

 Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko soi aga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.


 2.       Przedszkole realizuje zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1)  Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)  Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3). Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4).  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesu adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5).  Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, i jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6).  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie

7). Tworzenie sytuacji sprzyjających nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8).  Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  zdrowie psychiczne, realizowanie miedzy innymi naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatnie do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9).  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną samodzielną eksplorację otaczającej dziecka przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiający poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11). Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksploracją elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12). Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości , na rzecz tworzenia warunków umożliwiających  rozwój tożsamości dziecka.

13). Kierowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14). Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienie, wynikające z pojawieniu się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15).  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16). Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17).  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalnych oraz przepisów higieny i bhp:

1)        zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki

2)        w godzinach pracy przedszkola opiekę nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola w trakcie zajęć jak i poza terenem przedszkola sprawują nauczyciele pracujący w danej grupie oraz woźna oddziałowa i pomoc nauczyciele w grupie dzieci 3 letnich

3)        jeżeli oddział jest mieszany z 50% dzieci 3 letnich przysługuje dodatkowy etat pomocy nauczyciela

4)        zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym i uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad (w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom):

a)        ustalony ramowy rozkład dnia zgodny  jest z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność;

b)        w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb – ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspakajające, cichy odpoczynek na leżakach

c)        nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

d)        nauczyciel w czasie prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydajność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu trudności i intensywności;

e)        nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura;

f)          nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi;

g)        nauczyciel opuszcza odział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

h)        stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

i)          współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;

4.      Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów)  lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą całkowite bezpieczeństwo:

1)        dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanku są przyprowadzane i odbierane z przystanku przez wyznaczonego pracownika przedszkola

    2)      dzieci dowożone autobusem szkolnym na przystanek do danej miejscowości są przyprowadzane i odbierane z przystanku przez rodziców lub osoby upoważnione

3 )      dokumentem regulującym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci są obowiązujące w przedszkolu procedury.

4)      nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola, w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem oraz na bieżąco w zaistniałych sytuacjach

5.      Uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe :

1)   zajęcia z psychologiem

2)   zajęcia logopedyczne

3)   zajęcia rewalidacyjne

4)   zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty dzieci

6.      Na terenie przedszkola organizowana jest  na życzenie rodziców /prawnych opiekunów nauka religii, którą włącza się do planu zajęć przedszkolnych:

1)        nauczanie religii odbywa się na podstawie programu, opracowanego i zatwierdzonego przez władze kościoła,

2)         nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć,

3)        nauka religii odbywa się w wymiarze: dzieci 5-6-letnie, dwa razy w tygodniu po 30 min.

4)        dzieci nie uczęszczające na religię, na czas jej trwania przejdą z nauczycielem do grupy rówieśniczej, odpowiadającej wiekowi dziecka,

5)        nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola,

 

Rozdział 3

Organy przedszkola oraz ich kompetencji

§4

1.      Dyrektor  przedszkola: 

 1)      kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,

2)      sprawuje opiekę nad dziećmi,

3)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich  kompetencji,

4)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz  ponosi  odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

5)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w   przedszkolu,

     6)      podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych   pracowników przedszkola

7)      jest uprawniony do wydawania zarządzeń, dotyczących działalności przedszkola,

 8)      przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

9)      wnioskuje o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych  pracowników przedszkola,

10)  współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

11)  ustala zakresy czynności dla pracowników przedszkola i egzekwuje  ich realizację,

 12)  prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jej  przewodniczy,

13)  nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola,

    14)  wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa (o wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny),

 15)  ustala oceny pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

  16)  kieruje nauczycieli (z inicjatywy Dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela) na  badania przez komisję lekarską ds.  inwalidztwa i  zatrudnienia ,

17)  wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli,

18)  stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

1  9 )  Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego oraz inne programy edukacyjne.

2.      Dyrektor przedszkola odpowiada za:

1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,

2)      realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,

  3)      tworzenie warunków do rozwijania innowacji pedagogicznych,

4)      planowanie, organizowanie i przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego jakości placówki,

  5)      przekazanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej,

   6)      uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i programów edukacyjnych  podstawy programowej wychowania przedszkolnego

3.      Dyrektor może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nieuiszczanie przez dwa okresy płatności oraz dłuższej nieobecności nieusprawiedliwionej dziecka, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Przepis ten nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem szkolnym


4.      Rada Pedagogiczna :

1)      Rada  Pedagogiczna jest  kolegialnym  organem przedszkola,

  2)      w skład Rady Pedagogicznej  wchodzą  dyrektor oraz wszyscy nauczyciele  pracujący  w  przedszkolu,

3)      przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola,

  4)      w zebraniach  Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym  osoby  zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków  rady,

5)  zebrania Rady Pedagogicznej  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym  semestrze , po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb

6) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

7) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

8) za wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor lub wskazani członkowie Rady Pedagogicznej,

9) wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  z przepisami prawa wstrzymuje Dyrektor przedszkola,

10) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w placówce,

11) w przypadku zgłoszonego konkursu na dyrektora placówki członkowie Rady Pedagogicznej biorą udział w konkursie zgodnie z ustawą,

12) w sprawach kadrowych Dyrektor zarządza głosowanie tajne,

13) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro dziecka, rodziców, nauczycieli i innych  pracowników.

     15)  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki lub jego zmian.

5.      Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia statutu lub jego zmian,

2)  zatwierdzenie planów  pracy przedszkola,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy.

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki

6.      Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy placówki w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

2)      projekt planu finansowego,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń wyróżnień i nagród,

4)      propozycje Dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć w  ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć w ramach dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych,

   5)      zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i projekty edukacyjne.

7.  Rada Rodziców:

1)      jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,

2)      uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad

     3)   w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może         

           gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady

           wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców,

  4)      uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki oraz zaspokajania potrzeb dzieci,

  5  )      w posiedzeniach Rady Rodziców z głosem doradczym może uczestniczyć Dyrektor  placówki oraz inne zaproszone osoby,

    6)      Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    programu profilaktyczno – wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.

 

9. Rada Rodziców ma prawo do:

1)      udziału w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola,

2)      udziału w zatwierdzaniu  z Radą Pedagogiczną  programu profilaktyczno - wychowawczego,

 3)      współudziału w realizacji  programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych przedszkola,

4)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny swoich wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw placówki.

10. Tryb wyboru członków Rady Rodziców:

1)        wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu dla rodziców, nie później niż do dnia 31 października .

    2)      w skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3   )      Rada Rodziców wybiera ze swojego grona komisję rewizyjną oraz prezydium, którego członkami są: przewodniczący, sekretarz, skarbnik.

4)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a)    wewnętrzną strukturę  i tryb pracy rady,

b)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych  do  Rady Rodziców,

c)    rady oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.

11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci  poprzez różne formy współpracy, uwzględniając prawo rodziców do:

1)      znajomości zadań wynikających z planu rocznego i planów miesięcznych w danej grupie,

2)      uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas rozmów indywidualnych z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych,

3   )      rodzice mogą wyrażać i przekazywać opinię na temat pracy przedszkola organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

  4)      uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

12. Rozwiązanie sporów między organami przedszkola realizuje się w sposób następujący:

1)   stworzenie  warunków do bieżącej wymiany informacji dotyczących planowanych i  podejmowanych działań lub decyzji pomiędzy organami przedszkola,

    2)   zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i  podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych w statucie,

3)      Dyrektor przedszkola rozstrzygając konflikty :

a)   przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

b)   rozwiązuje sprawy sporne z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

  c)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Rodziców sprzecznych z prawem lub interesem przedszkola  w terminie określonym ustawowo,

   d)   stwarza warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz  przedszkola,

e e )   w przypadku braku porozumienia  między organami przekazuje sprawę do organu prowadzącego lub nadzorującego.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§4

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia niepełnosprawności. Do przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną określającego ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.

2.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.      Przedszkole może utworzyć oddział integracyjny, jeżeli w danej grupie wiekowej znajduje się co najmniej 3 dzieci niepełnosprawnych.

4.      W uzasadnionych przypadkach  za zgodą organu prowadzącego przedszkole,  liczba dzieci w oddziale może być niższa                    

§ 5

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

1)   dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

2)   dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu

3)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.      Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu  odroczono realizację spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 6

1.   Statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.

1)      przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę  powszechnej dostępności.

2)      postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu oraz nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

a)      rodzice/opiekunowie prawni składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu

3)      postępowanie rekrutacyjne stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub wczesnego wspomagania;

4)      postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

a)       I etap według kryteriów ustawowych,

b)      II etap według kryteriów określonych przez organ prowadzący

5)      na pierwszym etapie rekrutacji obowiązują kryteria przyjęć określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

6)   rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wskazanych przedszkoli, które wymieniają we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

7)      przedszkole umieszczone na pierwszej pozycji wykazu zwane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

8)      rodzice/prawni opiekunowie

a)      pobierają wniosek w przedszkolu,

b)      wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru

9)      do wniosku rodzice dołączają oryginalne lub uwierzytelnione dokumenty, oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

10)  dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych są:

a)      oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu wspólnie z rodzicem i oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. , poz.2046 i 1948),

c)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860),

e)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

f)        zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub ze szkoły bądź oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub nauce

g)      oświadczenia ustalone przez organ prowadzący

11)   oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składani fałszywych oświadczeń. (art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe),

12)  w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w  przedszkolu  przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola bez powołania komisji)

13)  w sytuacji, kiedy liczba  dzieci w czasie  rekrutacji jest większą od liczby  miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego, określa regulamin rekrutacji

14)  komisja rekrutacyjna:

a)      przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i potwierdziło wolę uczęszczania 

b)      podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

15)   przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a)    żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje/ okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie nie dłuższym niż trwa dany etap rekrutacji

b)   zwrócić się do Burmistrza Miasta Góry o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniach i uzyskać wyniki weryfikacji danych

16)  w przypadku braku potwierdzenia informacji udzielanych przez rodziców, komisja rekrutacyjna nie uwzględnia niepotwierdzonego kryterium

17)  komisja kwalifikuje dzieci do przedszkola na podstawie spełnionych przez kandydatów kryteriów ustawowych

18)   komisja udostępnia rodzicom informacje o dzieciach przyjętych i nie przyjętych; na liście umieszcza się datę i podpisy członków komisji.

19)  podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)         wielodzietność rodziny dziecka

b)        niepełnosprawność dziecka

c)         niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

d)        niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

e)         niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

f)          samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

g)         objęcie dziecka pieczą zastępczą

h)         pierwszeństwo mają dzieci mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się przedszkole

20)  drugi etap rekrutacji odbywa się w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami; na tym etapie bierze się pod uwagę kryteria określone uchwałą rady miejskiej

a)      pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym

b)      kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony został wniosek

c)      lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata lub najbliższej miejsca wykonywania pracy przez jednego z rodziców kandydata lub najbliższej szkoły do której uczęszcza rodzeństwo kandydata

21)  rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane i zawierają umowę.

22)  w przypadku, kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic  ma prawo  odwołać  się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i Dyrektora przedszkola:

a)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do przedszkola.

b)      komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica kandydata lub prawnego opiekuna  z wnioskiem.

c)      rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

23)  dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

24)   Rodzicowi, prawnemu opiekunowi przysługuje w danym toku postępowania odwołanie do Sądu Administracyjnego

25)  w miarę posiadanych wolnych miejsc w grupach przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok szkolny, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

26)  dane osobowe kandydatów przyjętych do przedszkola zgromadzone podczas rekrutacji przechowuje się przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola lecz nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

27)  dane osobowe kandydatów nie przyjętych do przedszkola, zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadziło rekrutację,  przez okres roku, chyba, ze na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem

2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, wdrażając dzieci do poznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ulicach, pomieszczeniach; - dba o zdrowie dzieci, wyrabiając nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą i życia codziennego. 

§7

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej

2.      Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

3.      Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jest tworzony przez nauczycieli, specjalistów, rodziców i zostaje zatwierdzony przez dyrektora

4.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

1)      Za zgodą organu prowadzącego oraz  rodziców w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

2)      Zajęcia dodatkowe odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, nie kolidując tym samym z trwaniem zajęć w minimum programowym 

5.      Czas trwania zajęć kierowanych  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 

   a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut

 b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut

 

6.      Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dokumentujące:

1)      działalność wychowawczo-dydaktyczną w danej grupie wiekowej

2)      działalność zajęć specjalistycznych

3)      zajęć dodatkowych


7.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przestrzegając warunki i sposób realizacji zawarty w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

§ 8

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:


1)      Zajęć rozwijających uzdolnienia

2)      Zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3)      Porad i konsultacji

 

2. Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne i prowadzą obserwację pedagogiczną:

1)        W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola. Nauczyciel wychowawca grupy opracowuje plan działań wspierających 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

 


4. W przedszkolu jest zatrudniony logopeda, którego zadaniem jest:

 

1)        przeprowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci

2)        prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców/opiekunów/ w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń

3)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   5. W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, którego zadaniem jest:

 

1)        diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci

2)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci

3)        udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb

4)        pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci

 

6.  Dzieciom dla których opracowano plan działań wspierających , pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu na jaki zostały opracowane uwzględniając powstałe zmiany

 

7. W przedszkolu może być organizowane:

1)      indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

2)      zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

8. W przedszkolu organizuje się warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego tworzone są zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych

 


10. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy dyrektor

 

11. W skład zespołu psychologiczno-pedagogicznego wchodzą nauczyciele, rodzice i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem

12. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu opieki i edukacji dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

13. Nauczyciel wspomagający pracujący z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)        uczestniczy w organizowanych zajęciach edukacyjnych w grupie wiekowej prowadzonych przez innych nauczycieli,

2)        prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą - dydaktyczną

3)        prowadzi obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

14. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele, rodzice i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem:

1)        Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.

2)        Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu

15. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny; program opracowuje się w terminie:

1)        do dnia 30 września roku szkolnego w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego

2)        30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub

3)        30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program

16. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Podczas zajęć rozwijane są zaburzone sfery

§ 9

1.      Przedszkole jest placówką  wielooddziałową

 

§ 10

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa:

    1)      arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez Dyrektora i zaopiniowany przez związki zawodowe w terminie do 21 kwietnia danego roku.

  2)      arkusz organizacyjny pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 29 maja każdego roku.

 

2.      W arkuszu organizacji pracy przedszkola określa się w szczególności:

1)      liczbę oddziałów,

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

4)      czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,

  5)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

   6)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

7)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

        ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli

§ 11

1.      Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych ustalony przez Dyrektora  na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

 

2.      Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

§ 12

1.      Rok szkolny rozpoczyna się od 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 

2.      Czas pracy przedszkola:

1)     przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 630 do 1630

a)    czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

b)   realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 630 do 1130; w grupie popołudniowej od 1130 do 1630

c)    czas ponad podstawę programową wynosi 4,5 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 1130 do 16  i wynosi łącznie z podstawą programową 9,5 godzin

d)   dla dzieci dojeżdżających autobusem do przedszkola i realizującym minimum programowe przeznacza się czas od godziny 8:00 do 13:00

e)    dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  według indywidualnych ustaleń

2)     termin przerw w pracy przedszkola na wniosek Dyrektora placówki ustala organ prowadzący placówkę przedszkolną.

3)     przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni robocze od poniedziałku do piątku; w okresie przerw pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych.

 

3.      Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat:

 

1)      rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie i opłatę  za usługi przedszkola

2)      stawkę żywieniową ustala  Dyrektor placówki   (nie częściej jednak niż dwa razy w roku), i zależy ona od wzrostu i spadku cen produktów  spożywczych, w porozumieniu organem prowadzącym,

3)      Dyrektor może umorzyć opłatę za usługi przedszkola dzieciom z rodzin znajdującym się w szczególnej trudnej sytuacji finansowej i losowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,

4)      opłatę za usługi przedszkola ustala Rada Miejska,

5)      opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, uzależniona jest od liczby godzin dziecka w przedszkolu ponad podstawę,  ilości spożywanych posiłków oraz dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

6)      odliczenia za nieobecności dziecka w przedszkolu reguluje regulamin odpłatności za usługi przedszkola i uchwała Rady Miejskiej,

7)      opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 każdego miesiąca w godzinach ustalonych w kasie przedszkola lub na konto placówki,

8)      pracownicy przedszkola korzystają odpłatnie z wyżywienia w uzgodnieniu z organem prowadzącym i ponoszą koszty stawki żywieniowej. 


 

§ 13

 

1.      Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 

§ 14

1.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu nauczycielowi /wychowawcy grupy/

2.      Opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego  powierza się nauczycielowi wspomagającemu posiadającemu kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

3.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel  prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

4.      Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli organizuje dyrektor przedszkola.

1)   zastępstwa dyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw i informuje nauczyciela o przydziale zastępstwa

2)   zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.

3)   praca wychowawczo-dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

§ 15
 

1.  Zakres zadań nauczycieli:

 

1)   nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2)   nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

3)    nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społecznokulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconych o zasób jego własnych doświadczeń.

4)   nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej; przebieg pracy odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola, który zobowiązany jest prowadzić

5)   uczestniczy w opracowaniu planu pracy przedszkola


2.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

 2)      ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)      włączenia ich w działalność przedszkola,

4)      wzbogaca własny warsztat pracy, wnioskuje o jego wzbogacenie lub jego  modernizację do organów kierowniczych przedszkola,

5)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny  dzieci ich zdolności i zainteresowania,

  6)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb dziecka


3.      Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą i jest  odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci a w szczególności:

1)      rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,

2)      doskonali własne umiejętności dydaktyczne poprzez podwyższanie swych kwalifikacji,

3)      jest zobowiązany do opracowania planów miesięcznych, zgodnie z przyjętym programem nauczania,

4)      poznaje i kształtuje uzdolnienia, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru dziecka,

5)      tworzy warunki do aktywnego i twórczego udziału dzieci w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania: kształtuje umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej,

  6)      kształtuje postawy patriotyczne i prospołeczne, upowszechnia samorządność jako metodę wychowawczą,

7)      dba o powierzoną mu salę, pomoce i sprzęt,

8)      prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną,

9)      bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez instytucje wspomagające przedszkole.


4.      Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i wnioskuje do dyrektora o jego zatwierdzenie. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wprowadza program do realizacji i wpisuje na listę programów realizowanych w przedszkolu

 

5.      Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

1)      prowadzenia obserwacji pedagogicznej w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

a)         pierwsza obserwacja wstępna prowadzona i udokumentowana jest do 15 października,  druga obserwacja półroczna do 31 stycznia, natomiast obserwacja końcowa  do 31 maja w grupach młodszych i do 15 kwietnia dzieci spełniających obowiązek przedszkolny

b)        nauczyciel w miarę potrzeb dokonuje obserwacji dzieci uzdolnionych i wykazujących różnorodne trudności, wraz z podaniem przyczyn i propozycji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, przedstawia dyrektorowi wniosek o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka lub grupy dzieci,

c)         obserwacje dzieci dokumentuje się w „arkuszu obserwacji”  który zawiera: obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami lub częstotliwości występowania wskaźników, odnotowuje doraźne obserwacje w „zeszycie obserwacji”

d)        nauczyciel analizuje wyniki obserwacji i wykorzystuje je do planowania indywidualnej pracy z dzieckiem, dokonuje refleksji oraz oceny skuteczności działań własnych a także oceny efektów pracy edukacyjnej,

e)         nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach

                                             

2)      prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej,

3)      opracowania „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców do dnia 30 kwietnia każdego roku.6.      Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania w przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, poprzez:

1)      zebrania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń wychowawczo – dydaktycznych i sprawozdania z realizacji programu – nie rzadziej niż raz w półroczu

2)      zajęcia otwarte dla rodziców

3)      spotkania ze specjalistami o różnej problematyce

4)      uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych

5)      prowadzenie kącika dla rodziców z aktualnymi informacjami dotyczącymi pracy     dydaktyczno – wychowawczej danego oddziału oraz życia przedszkola

6)      kontakty indywidualne

7)      ankiety i wywiady

§ 16

 

1.      Zadania innych pracowników przedszkola określają zakresy obowiązków  opracowane  przez Dyrektora dla poszczególnych stanowisk.

 

2.      Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo opiekuńczym poprzez:

1)      troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,

    2)      życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci,                            

  3)      współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą,

4)      usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
5)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola

 

 

§ 17

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.


2.      Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.


3.      Organem kompetentnym do dokonywania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna przedszkola podejmująca uchwały  nowelizujące.
 

4.      Za wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor lub wskazani członkowie Rady Pedagogicznej.


5.      Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń wewnętrznych dotyczących działalności placówki.


6.      Dyrektor przedszkola powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa

Rozdział 6

 

Uczniowie i ich rodzice


 

§ 18

1. Rodzice  zapisując dziecko do przedszkola zobowiązani są do przestrzegania następujących reguł:


1.      Przestrzegają rozkładu dnia w przedszkolu i regulaminu,

2.      Uczestniczą w zebraniach,

3.      Przestrzegają zobowiązań zawartych w karcie składanej do przedszkola,

4.      Uprzedzają o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola oraz o wcześniejszym odebraniu go,

5.      Zawiadamiają o chorobie zakaźnej dziecka,

6.      Decydują o korzystaniu z zajęć dodatkowych,

7.       Zapewniają dziecku odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodowych,

8.      Do przedszkola przyprowadzają dzieci zdrowe,

9.      W razie sytuacji nagłej, pogorszenia stanu zdrowia rodzic odbiera dziecko z przedszkola niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od nauczyciela,

10.   Rodzice mają prawo wejść do sali w której odbywają się zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu celu wizyty z nauczycielem,

11.  Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach, ale nie ingerują w ich przebieg,

12.  Na początku roku szkolnego rodzice wyposażają dziecko w konieczne do zajęć materiały,

13.  Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do przekazania dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczycielki, nie należy zostawiać dziecka samego przed przedszkolem, na korytarzu lub w szatni.

2. Rodzice mają prawo do:

1. Uzyskiwania rzetelnych informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu oraz rozwoju,
2. Zapewnienia bezpieczeństwa jego dziecku podczas całego dnia pobytu w przedszkolu,
3 Zapoznania z zadaniami wychowawczymi i dydaktycznymi w każdej grupie wiekowej,
4. Dowolnego decydowania o wyborze zajęć dodatkowych,
5. Decydowanie o udziale dziecka w nauce Religi,
6. Decydowanie o ilości posiłków, jakie dziecko je w przedszkolu,
7. Wgląd do jadłospisu,
8. Decydowanie o udziale dziecka w wycieczkach wyjazdowych,
9. Organizowania na terenie przedszkola spotkań Rady Rodziców,
10. Zgłaszania wniosków i uwag,
11. Wchodzenia do sal przedszkolnych zgodnie z ustalonymi regułami,
12. Decydowanie o godzinie przyjścia i odbioru dziecka przy akceptacji przedszkola

§ 19

1. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola obowiązują przyjęte reguły:
 

Dziecko:

1.      Przestrzega ustalonych w grupie reguł, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa,

2.       Zgodnie bawi się z innymi dziećmi,

3.      Sprząta miejsce zabawy po jej zakończeniu

2. W przedszkolu respektowane są  prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo:

1.      Do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej,

2.      Do szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

3.      Życzliwego i podmiotowego traktowania,

4.      Do ochrony przez wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,

5.      Poszanowania jego godności osobistej,

6.      Poszanowania jego własności,

7.      Do opieki i ochrony,

8.      Do partnerskiej rozmowy na każdy temat,

9.      Do akceptacji jego osoby,

10.  Do indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

11.  Do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

12.  Do jedzenia, picia gdy jest głodne.

 

 

Rozdział 7

 

Ceremoniał przedszkola


 

§ 20

 

1. Hymn „ Bo nasze przedszkole to jedna rodzina”

 

2. Patron przedszkola:


Maria Konopnicka najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. Urodziła się 2 maja 1842 r. w Suwałkach zmarła 8 października 1910 r.  we Lwowie.

Patronką naszego przedszkola została w 1975r. podczas obchodów 30-stej rocznicy powstania przedszkola.

Nadane zostały tablice upamiętniające:

1.      50-lecie powstania pierwszego przedszkola na Dolnym Śląsku – fundatorzy: Marek Mazur, Sławomir Kajzer, Zdzisław Kędzierski.

2.      65- lecie powstania przedszkola ufundowana została przez pracowników przedszkola, Radę Rodziców oraz dzieci

3.      70 – lecie powstania przedszkola. Ofiarodawcami  byli pracownicy przedszkola, Rada Rodziców oraz dzieci

3. Urodziny patronki przedszkola:

 

Tradycją w naszym przedszkolu jest uroczystość związana z urodzinami Marii Konopnickiej.  Każdego roku w danym miesiącu podczas tygodnia realizowana jest tematyka związana z naszą patronką. Nauczycielki przybliżają  dzieciom postać Marii Konopnickiej, czytając wiersze, zachęcają dzieci do wykonywania tematycznych  prac plastycznych. Uwieńczeniem tygodnia pracy jest Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków.

 

4.  Założycielka przedszkola:

Janina Horbowska – Zaranek była założycielką pierwszego przedszkola na Dolnym Śląsku. Repatriantka z Wileńszczyzny. 15 czerwca 1945 r. otrzymała zezwolenie od pełnomocnika Rządu  RP Powiatu Górowskiego na zorganizowanie i prowadzenie przedszkola polskiego w Górze.  Urodziła się 25 kwietnia 1894r. i zmarła 8 kwietnia 1975r.

 

5. Dzień pamięci

Każdego roku w październiku nauczycielki wraz z dziećmi porządkują grób założycielki naszego przedszkola p. Janiny Horbowskiej – Zaranek, składają  kwiaty oraz palą znicze.

 


Rozdział 8

 

Przepisy końcowe


§ 21

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci.

  2 .W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.

  3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

  4. Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.02.2016r.

  5. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.11.2017.r.

 


 
 


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
   
 
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free