PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 w Górze
 
 Celem Stowarzyszenia Przyjaciół
Przedszkola Publicznego nr 1
im. M. Konopnickiej w Górze jest:
 
1.     Działanie na rzecz przedszkola w Górze.
 
2.     Działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu.
 
3.     Działalność przedszkola w środowisku lokalnym.
 
4.     Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych.
 
5.     Organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w
wieku od 2 – 5 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
6.     Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola
oraz ich rodzin.
 
7.     Promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola.
 
8.     Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu.
 
9.    Podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w
rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci.
 
10.  Integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego.
 
11.  Dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i
zagospodarowania terenu wokół przedszkola.
 
12.    Rozwijanie idei wolontariatu.
13.   Pozyskiwanie środków na działalność funduszy pomocowych krajowych i
zagranicznych.
Dnia 28.03.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 
W wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom zarządu

Przeprowadzono głosowanie i została przyjęta jednogłośnie
Uchwała w sprawie wyboru Prezesa,
którym została Pani Aleksandra Pacholska

Przeprowadzono głosowanie i została przyjęta jednogłośnie
Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia 

W wyniku wyborów Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Janusz Elżbieta - wice prezes
Bujek Urszula - sekretarz
Kozłowska Monika - skarbnik
Dratwa Natalia - członek 

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr1 im. M. Konopnickiej w Górze wzięło udział w III edycji programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów” , który zainicjowała Fundacja Banku Zachodniego WBK. Projekt zatytułowany „Jestem przedszkolakiem” uzyskał akceptację komisji uzyskując wystarczającą ilość punktów by otrzymać dotację na jego realizację.
Dnia 9 listopada 2009r. w Przedszkolu nr 1 w Górze w obecności dyrektora Banku WBK o/ w Górze Pani Sylwii Sadowskiej, dyrektora Przedszkola nr 1, zarządu Stowarzyszenia i dzieci została podpisana przez prezesa Stowarzyszenia Panią Aleksandrę Pacholską, umowa darowizny na rzecz stowarzyszenia, w celu realizacji projektu.
Głównym celem projektu jest zaopatrzenie dzieci w przybory tzw. „Wyprawkę przedszkolaka”.
Dnia 24 lutego 2010 roku w Przedszkolu nr 1 w Górze odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola nr 1 w Górze i Dyrektora Banku Zachodniego WBK w Górze z dyrekcją przedszkola, z dziećmi i ich rodzicami w związku z zakończeniem realizacji projektu „Jestem przedszkolakiem” w ramach III edycji programu grantowego Fundacji Banku WBK „Bank dziecięcych uśmiechów”. Dzieci otrzymały „Wyprawkę przedszkolaka” zakupioną z otrzymanej dotacji. Celem tego projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka podczas korzystania z przyborów i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach, poprawienia samopoczucia dziecka w grupie poprzez posiadanie własnych niezbędnych przyborów a także rozwijanie zainteresowań dziecka, wspieranie jego uzdolnień i wyrównywania szans edukacyjnych. Dzieci podziękowały za otrzymane prezenty radosnym uśmiechem a na twarzach rodziców widoczne było wzruszenie. W przyszłości Stowarzyszenie ma w planie kontynuować ww. przedsięwzięcie.
Sekretarz stowarzyszenia Urszula Bujek

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1 im. M. Konopnickiej
w Górze wzięło udział w
II edycji programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów 2010”,
który zainicjowała Fundacja Banku Zachodniego WBK.
 
Głównym celem projektu jest zaopatrzenie dzieci w przybory tzw. „Wyprawkę przedszkolaka” w roku szkolnym 2010/2011.
Znając problemy finansowe wielu rodzin związanych z bezrobociem, bardzo niskimi dochodami, wielodzietnością rodzin, zdajemy sobie sprawę z trudności w zaopatrzeniu dzieci w potrzebne w przedszkolu przybory. Realizując projekt mamy na celu odciążenia finansowego rodziców w przygotowaniu
tzw. „wyprawki dla przedszkolaka”
Pomoc zostanie udzielona grupie 40 dzieci z rodzin o niskich dochodach
na członka rodziny z wszystkich grup wiekowych.
Prosimy Rodziców (opiekunów prawnych) o pomoc w wyłonieniu dzieci z rodzin z problemami finansowymi i zgłaszanie u wychowawcy grupy.
Planujemy, że dzieci objęte programem otrzymają w przedszkolu zakupione z dotacji wyprawki w miesiącu październiku 2010r.
 
Prezes Stowarzyszenia
 
Aleksandra Pacholska
Dnia 27 października 2010 roku w przedszkolu odbyło się spotkanie przedsztawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze z dziecmi, ich rodzicami (opiekunami prawnymi) i Dyrektorem Przedszkola nr 1 podczas którego dzieci otrzymały Wyprawkę Przedszkolaka zakupioną przez Stowarzyszenie z funduszy otrzymanych w ramach realizacji projektu II edycji programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów 2010 z Fundacji Banku Zachodniego WBK.


 
W ramach realizacji projektu dzieci obdarowane „Wyprawką” zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym „Moje przedszkole” . W konkursie udział wzięło 34 dzieci, wszystkie otrzymały upominki.


  
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,