PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Uchwała Rady Miejskiej
 


UCHWAŁA NR XXXVI/272/17
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Góra

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 189 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Góra:

1) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata albo rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 8 punktów;

2) kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony został wniosek – 2 punkty;

3) lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata lub najbliżej miejsca wykonywania pracy przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub najbliżej szkoły do której uczęszcza rodzeństwo kandydata – 2 punkty.

§ 2.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 uchwały:

1) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 1 do uchwały;

2) oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożony został wniosek – załącznik nr 2 do uchwały;

3) oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata, miejscu wykonywania pracy przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata – załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Góra (Dz. U. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 4290).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,